งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาโดยวิธีทดแทนไต ในโรงพยาบาลพุทธ- ชินราช ในช่วงปี ม.ค 2543 - ธ.ค 2544 Complications.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาโดยวิธีทดแทนไต ในโรงพยาบาลพุทธ- ชินราช ในช่วงปี ม.ค 2543 - ธ.ค 2544 Complications."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาโดยวิธีทดแทนไต ในโรงพยาบาลพุทธ- ชินราช ในช่วงปี ม.ค ธ.ค 2544 Complications of Renal Replacement Therapy in End Stage Renal Disease patients . ( in Buddhachinaraj Hospital Jan – Dec ) นสพ.วิไลพร วสุธาพิทักษ์ นสพ.เจษฎา ธรรมสกุลศิริ นสพ.เชิดศักดิ์ ศักดิ์ลอ

2 หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ( End stage renal disease : ESRD ) เป็นโรคที่ไตสูญเสียหน้าที่อย่างถาวร ไม่มีทางรักษาได้หายขาด การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโดยวิธีทดแทนไตมี 3 วิธี : HD , CAPD , KT

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ( End Stage Renal Disease : ESRD ) ที่ได้รับการรักษาโดยวิธีทดแทนไต แต่ละวิธี ได้แก่ วิธีฟอกเลือด ( HD ) วิธีล้างช่องท้องถาวร ( CAPD ) และ วิธีผ่าตัดเปลี่ยนไต ( Kidney transplantation : KT )

4 คำถามวิจัย การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ( ESRD ) โดยวิธีวิธีฟอกเลือด ( Hemodialysis ) , วิธีล้างช่องท้องถาวร ( CAPD ) และวิธีเปลี่ยนไต ( KT ) ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ?

5 คำถามรอง 1. สาเหตุของ ESRD ที่พบของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.พุทธชินราช 2 . เปรียบเทียบอายุของ Pt. ESRD ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี RRT

6 ทบทวนวรรณกรรม การศึกษาของ EDWARD F. VONESH and JOHN MORAN เรื่องการประเมินความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยที่รักษาด้วย HD กับ PD ในปี การศึกษาแบบ Cohort ควบคุมตัวแปรอายุ เพศ เชื้อชาติ สาเหตุของ ESRD แสดงให้เห็นว่าอัตราการตายของผู้ป่วยที่รักษาด้วย PD สูงกว่า HD และมีการศึกษาอัตราการตายของผู้ป่วยที่ใช้ HD และ PD แล้วเปลี่ยนมาใช้ transplantation พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (RR. PD=HD) และยังมีการแยกผู้ป่วยเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานพบว่าอัตราการตายไม่มีความแตกต่างกัน

7 กรอบแนวคิดการวิจัย Variables :
Independent : ผู้ป่วย ESRD ที่ได้รับการรักษาแบบ HD , CAPD และ KT ในโรงพยาบาลพุทธชินราช Dependent : ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น

8 ได้รับการรักษาแบบ CAPD
ผู้ป่วย ESRD ได้รับการรักษาแบบ HD ได้รับการรักษาแบบ CAPD ได้รับการรักษาแบบ RT Medical records ( OPD & IPD cards ) ภาวะแทรกซ้อน NO YES นำภาวะแทรกซ้อนในแต่ละวิธีมาวิเคราะห์

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบสาเหตุของผู้ป่วย ERSD ที่ได้เข้ารับการ
รักษาที่ ร.พ. พุทธชินราช 2. ทราบถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในแต่ละวิธีการ รักษา 3. เพื่อหาวิธีป้องกัน และ ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิด ขึ้นในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 4. เพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด รวม ถึงเป็นแนวทางของแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วย

10 ระเบียบวิธีวิจัย Target population
ผู้ป่วย ESRD ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือด( HD ) วิธีล้างช่องท้องถาวร ( CAPD ) และรักษาด้วยวิธีเปลี่ยนไต ( RT ) ในหน่วยไตโรงพยาบาลพุทธชินราช ในช่วง ม.ค ธ.ค. 44 Sample size ผู้ป่วย ESRD ทุก case ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือด( Hemodialysis ) ล้างช่องท้องถาวร ( CAPD ) และรักษาด้วยวิธีเปลี่ยนไต ( RT ) ในหน่วยไตโรง-พยาบาลพุทธชินราช ในช่วง ม.ค ธ.ค. 44

11

12 วิธีการศึกษา Retrospective cohort study …… ……

13 Bias Information : Omission / Imprecision of medical records Confounder : Age , Sex , Cause of ESRD , Co-morbidity , and Behavior Tools Medical records

14 นิยามศัพท์ Complications Chronic renal failure - Infection
- Rejection - Ultrafiltration failure - UTI Chronic renal failure End stage renal disease Renal replacement therapy Dialysis Hemodialysis CAPD KT

15 - Other สาเหตุอื่นที่พบได้ ได้แก่ CVA , Portal Hypertension , DVT , Hemorrhoid , Hydroceal , BPH , Hepatitis , bilateral quadricep rupture , pneumonia , bronchitis - Metabolic complications malnutrition Electrolyte imbalance lipid metabolism Uremic symptom - Cardiovascular symptom - Hernia GI Disorder - Hematologic disorder

16 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณา ระยะเวลาที่ทำการศึกษา 2 สัปดาห์

17 ผลการศึกษา ตารางที่ 1 แสดงถึงจำนวนผู้ป่วยของการรักษา RRT แต่ละวิธี

18

19

20

21 ตารางที่ 3 ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษา HD

22

23 ตารางที่ 4 ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษา CAPD

24

25 ตารางที่ 5 ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาด้วยวิธี KT

26

27 ตารางที่ 6 เปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษา RRT

28 ตารางที่ 7 สาเหตุของ ESRDที่พบของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราช

29

30 ตารางที่ 8 เปรียบเทียบอายุของผู้ป่วย ESRD ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี RRT

31 สรุป - ข้อมูลที่นำมาศึกษา มีจำนวนผู้ป่วยที่ศึกษาทั้งหมด 108 คน เป็นผู้ชาย 59 คนและผู้หญิง 49 คน (รพ.พุทธชินราช 1 ม.ค. 43 – 31 ธ.ค.44 ) - วิธีการที่รักษามากที่สุดคือ CAPD - ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี พบว่าวิธีที่ใช้มากที่ สุดคือ CAPD และ HD

32 - สาเหตุที่พบมากที่สุด คือ Hypertensive nephropathy 27.78%
- ในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 40 ปี วิธีที่นิยมใช้มากที่สุดคือ KT - สาเหตุที่พบมากที่สุด คือ Hypertensive nephropathy % - อัตราการเกิดepisode of complication / person-month พบมากที่สุดคือ CAPD > HD > KT - complication ในผู้ป่วยที่รักษาด้วย HD และ CAPD พบว่าเกิด infection สูงสุด

33 - ส่วนในผู้ป่วย KT พบ Acute allograft renal rejection มากที่สุด
- สำหรับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดร่วมกันพบว่ามี infection, metabolic complication และ cardiovascular diseases โดยพบมากในผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วย CAPD

34 วิจารณ์ 1. จำนวนประชากรที่นำมาศึกษาน้อยเกินไป
1. จำนวนประชากรที่นำมาศึกษาน้อยเกินไป 2. การจำกัดในการสืบค้นเวชระเบียน 3. ข้อจำกัดในเรื่องของเวลา 4. การขาด F/U หรือเปลี่ยนวิธีการรักษา จะไม่นำมาคิด จึงมีผล ในการวิเคราะห์ข้อมูล

35 THE END


ดาวน์โหลด ppt ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาโดยวิธีทดแทนไต ในโรงพยาบาลพุทธ- ชินราช ในช่วงปี ม.ค 2543 - ธ.ค 2544 Complications.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google