งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Service Plan สาขา NCD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Service Plan สาขา NCD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Service Plan สาขา NCD

2 เป้าหมายการดำเนินงาน Service Plan
ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย ลดระยะเวลารอคอย ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มการเข้าถึงบริการ เพิ่มมาตรฐานการบริการ

3 สาขา NCD แนวทาง สภาพปัญหา เป้าหมายผลลัพธ์ เป้าหมายบริการ
ผลการพัฒนาบริการ ผป.ยังรับบริการใน รพ.ตั้งแต่ทุติยภูมิขึ้นมา จำนวน ผป.ที่ควบคุมโรคได้ดียังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ยังไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์ (ตรวจตา ไต และ เท้า) NCD clinic คุณภาพ ใน รพ.ระดับ F ขึ้นมา ผ่านเกณฑ์ ยังไม่ครบทุกแห่ง มีระบบส่งต่อ ผป. NCD ไปรักษาในสถานบริการปฐมภูมิมากขึ้น NCD Clinic คุณภาพ ใน รพ. ทุกระดับ และพัฒนาระบบข้อมูลการดูแล NCD System management พัฒนา NCD Clinic คุณภาพ ใน รพ. ทุกระดับ และลงถึงระดับปฐมภูมิ เน้นกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การดูแลรักษาที่ดี คัดกรองภาวะแทรกซ้อนโดยบูรณาการกับสาขาที่เกี่ยวข้อง (ตา ไต เท้า Lab ) กำหนด/พัฒนาบทบาท NCD System manager ทั้งระดับ จังหวัดและอำเภอ แนวทาง เป้าหมายผลลัพธ์ เป้าหมายบริการ ผป.เบาหวานที่ควบคุมโรคได้ดีตามเกณฑ์ ≥ 40% ผป.เบาหวานที่ควบคุมโรคได้ดีตามเกณฑ์ ≥ 50% คัดกรองภาวะแทรกซ้อนครอบคลุมตามเกณฑ์ ≥ 60% ลดอัตราตายด้วย Ischemic Stroke NCD Clinic ผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกแห่ง เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์การดูแลรักษาที่ดี จังหวัดและอำเภอ ดำเนินการโดย NCD board ลดภาวะแทรกซ้อน

4 เป้าหมาย แผนพัฒนา 2557 ความครอบคลุมการ คัดกรอง - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดเสี่ยงลดโรค รณรงค์เพิ่มการคัดกรอง DM HT ให้ถึงเป้าหมาย กสธ. 90% - พัฒนาศักยภาพ และประเมินคลินิก DPAC - พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาโรค NCD เพื่อเพิ่มการคุณภาพการความคุมน้ำตาล ความดันโลหิต - ลดอัตราเสียชีวิตจากโรค NCD - มีการประเมินคุณภาพ NCD clinic - จัดทำมาตรฐานแนวทางการดูแลโรค NCD ระดับจังหวัด ด้วยเครื่องมือปิงปอง 7 สี พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน NCD หน่วยบริการ พัฒนา Case manager และ Mini Case manager ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลงาน NCD ให้สามารถรายงานผลที่เชื่อมโยงหน่วยบริการทุกระดับ

5 ที่มา : ฐานข้อมูล HTDM จังหวัดสงขลา www.skho.moph.go.th
5

6 ที่มา : ฐานข้อมูล HTDM จังหวัดสงขลา www.skho.moph.go.th
6

7 7

8 8

9 แผนพัฒนาปี 2557 รณรงค์เพิ่มการคัดกรอง DM HT ในเขตเทศบาล มีการประชุมชี้แจงProgram Chronic DBIES - การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน คลินิก DPAC (เมย.57) ประเมินคลินิก DPAC ( มิย .57) การประเมินคุณภาพ NCD clinic (ระดับ A – F2 ผ่านเกณฑ์ 70 % ประเมินตนเอง ผล ผ่านเกณฑ์ 70 % 12 แห่ง ไม่ผ่าน 5 แห่ง จังหวัดลงประเมิน ( มิย .57) - จัดทำมาตรฐานแนวทางการดูแลโรค NCD ระดับจังหวัด

10 แผนพัฒนาปี 2557 จัดทำมาตรฐานแนวทางการดูแลโรค NCD ระดับจังหวัด ด้วยเครื่องมือปิงปอง 7 สี พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน NCD ในระดับอำเภอ พัฒนา Case manager 10 คน ใน รพ.ระดับ F1 – F2 (เมย. – กค.57) พัฒนา Mini Case manager ใน รพ.สต.176 แห่ง (เมย.57) ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลงาน NCD (Chronic link ) ตาม Program Chronic DBIES ให้สามารถรายงานผลที่เชื่อมโยงหน่วยบริการทั้งในระดับจังหวัดและระดับ เครือข่ายบริการเขต 12

11 แผนพัฒนาปี 2557 ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลงาน NCD (Chronic link ) ตาม Program Chronic DBIES ให้สามารถรายงานผลที่เชื่อมโยงหน่วยบริการทั้งในระดับจังหวัดและระดับ เครือข่ายบริการเขต 12

12 ที่มา : ฐานข้อมูล HTDM จังหวัดสงขลา www.skho.moph.go.th
12

13 ที่มา : ฐานข้อมูล HTDM จังหวัดสงขลา www.skho.moph.go.th
13

14 อัตราตาย Ischemic Stroke (Fast Track)
14

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Service Plan สาขา NCD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google