งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

2 1.วัตถุประสงค์ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นทับหน้าของกระทรวงสาธารณสุข ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในตำบล หมู่บ้าน ชุมชนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีศักยภาพมากขึ้น โดยเน้นบริการสุขภาพเชิงรุก ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ที่สำคัญคือให้ประชาชนและผู้รับบริการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง

3 2. ภารกิจ ภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 2. ด้านการรักษาพยาบาล 3. ด้านการควบคุมป้องกันโรค 4. ด้านการฟื้นฟูสภาพ 5. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งตามโครงการโรงพยาบาล 3sหรือโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้มได้แก่ sที่ 1: structure หรือ การสร้างบรรยายกาศที่ดี sที่ 2: service หรือ การให้บริการที่ดี sที่ 3: system ซึ่งจะต้องมีการปรับการบริหารจัดการให้เป็นการบริหารจัดการที่ดี

4 โดยมีการกำหนดภารกิจไว้ชัดเจนทั้ง 3ด้าน
ด้านที่ 1 การปรับปรุงทางด้าน structure หรือกายภาพ มี 3ข้อ 1. ปรับโฉมด้านกายภาพ พื้นที่บริการรองรับผู้ป่วยให้ดูทันสมัยให้ ผ่อนคลาย รวมทั้งภูมิทัศน์ด้วย 2. พื้นที่รอรับบริการ ห้องตรวจ ห้องพักผ่อนในบริเวณโรงพยาบาล ห้องน้ำ จะต้องสวยงามเป็นระเบียบ 3. ต้องจัดมุมความรู้ด้านสุขภาพในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น มีนิทรรศการ โปสเตอร์ หรือ แผ่นพับ

5 1. ลดเวลาการรอคอย พบแพทย์ พยาบาล หรือเวลารอพบเจ้าหน้าที่ เวลารอรับยา
ด้านที่ 2. การให้บริการ ทางด้านการแพทย์ และ การให้บริการทางด้านทั่วไป มี 4 ข้อ 1. ลดเวลาการรอคอย พบแพทย์ พยาบาล หรือเวลารอพบเจ้าหน้าที่ เวลารอรับยา 2. การจัดคิวการรอตรวจ การนัดช่วงเวลาให้ผู้รับบริการทราบชัดเจน เหมาะสม 3. มีจุดให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน 4. มีการจัดบริการส่งต่อ ส่งกลับ และนัดหมายอย่างเป็นรูปธรรม

6 ด้านที่ 3. ในเรื่องการบริหารจัดการ มี 3 ข้อ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. แบบมีส่วนร่วมจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ สาธารณสุข ท้องถิ่น และประชาสังคม 2. ต้องมีระบบประกันคุณภาพ PCA 3. จัดการรับฟังความเห็นในรูปแบบต่างๆ เช่นตู้รับฟังความคิดเห็น ระบบออนไลน์หรือ Web site

7 3. รูปแบบโรงพยาบาล รูปแบบที่ 1 รพ.สต. เดี่ยว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะมี 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 รพ.สต. เดี่ยว รูปแบบที่ 2 รพ.สต. เครือข่าย

8 4. บุคลากร 1. สายบริหาร : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบล
สำหรับ รพ.สต. เดี่ยวมีอย่างน้อย 4 ตำแหน่ง ไม่นับลูกจ้าง ได้แก่ 1. สายบริหาร : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบล 2. สายรักษา : แพทย์ หรือพยาบาลเวชปฏิบัติ หรือพยาบาลวิชาชีพคนใด คนหนึ่ง 3. สายส่งเสริม ป้องกันโรค: นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งจะทำหน้าที่ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค 4. สหวิชาชีพต่าง ๆ : เช่นทันตาภิบาลหรือเภสัชกร หรือแพทย์แผนไทย หรือกายภาพบำบัด หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม

9 4. บุคลากร สำหรับ รพ.สต. เครือข่าย มีอย่างน้อย 7 ตำแหน่ง ไม่นับลูกจ้าง โดย 3 ตำแหน่งแรกเหมือนกัน ส่วนที่เหลือจะเป็นสหวิชาชีพ ตามความเหมาะสม 5. มีระบบเชื่อมต่อกับ รพ. แม่ข่าย เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เนต ฯลฯ

10 ผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิ้ม 3 S ของ รพ.ส.ต (ณ วันที่ 8 ก.ย.53) ผ่านเกณฑ์ The Must ทั้ง 17 แห่ง ผลการดำเนินงาน 3 S ของรพ. (ณ วันที่ 8 ก.ย.53) ผ่านเกณฑ์ The Must ทั้ง 8 แห่ง ผ่านเกณฑ์ The Best ทั้ง 8 แห่ง

11 ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แนวนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google