งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไตเรื้อรัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไตเรื้อรัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไตเรื้อรัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานการณ์โรคไตเรื้อรัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พญ.ธิติยา พัววิไล

2 โรคไตเรื้อรัง ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน สองข้อต่อไปนี้
ผู้ป่วยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดต่อกันเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ผู้ป่วย อาจจะมีอัตรากรองของไต (glomerular filtration rate, GFR) ผิดปกติหรือไม่ก็ได้ ผู้ป่วยที่มี GFR < 60 mL/min/1.73m2 ติดต่อกันเกิน 3 เดือน โดยที่อาจจะตรวจ พบหรือไม่พบว่ามีร่องรอยของไตผิดปกติก็ได้

3 ภาวะไตผิดปกติ มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจปัสสาวะอย่างน้อย 2 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน ดังต่อไปนี้ 1.1.1 ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ เป็นโรคเบาหวาน และตรวจพบ microalbuminuria ไม่เป็นโรคเบาหวาน และตรวจ พบ proteinuria > 500 mgต่อวัน หรือ > 500 mg/g creatinine 1.1.2 ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ (hematuria) 1.2 ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวิทยา 1.3 ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสร้างหรือพยาธิสภาพ

4 การแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรัง
คำจำกัดความ GFR ( ml/min/1.73m2) 1 ไตผิดปกกติ และ GFR ปกติหรือเพิ่มขึ้น ≥ 90 2 ไตผิดปกกติ และ GFR ลดลงเล็กน้อย 60-89 3 GFR ลดลงปานกลาง 30-59 4 GFR ลดลงมาก 15-29 5 ไตวายระยะสุดท้าย < 15 (หรือได้รับการบำบัดทดแทนไต)

5 ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคไตเรื้อรัง
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคแพ้ภูมิตนเอง (autoimmune diseases) ที่อาจก่อให้เกิดไตผิดปกติ โรคติดเชื้อในระบบ (systemic infection) ที่อาจก่อให้เกิดโรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะซ้ำ หลายครั้ง ได้รับสารพิษหรือยาที่ทำลายไต อายุ > 60 ปี มีมวลเนื้อไตลดลง ทั้งที่เป็นมาแต่ กำเนิดหรือเป็นภายหลัง มีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว ตรวจพบนิ่วในไต

6

7 ข้อมูลผู้ป่วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Hypertension ( ความดันโลหิตสูง ) , ราย DM ( เบาหวาน ) , ราย CKD ( โรคไตเรื้อรัง ) ราย ESRD ( ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ) ราย

8 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยในที่วินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง และเบาหวานร่วมกับโรคไตเรื้อรัง ของรพ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง 1 ก.พ ม.ค.2552

9 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกที่วินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง และเบาหวานร่วมกับโรคไตเรื้อรัง ของรพ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง 1 ก.พ ม.ค.2552

10 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยในที่วินิจฉัยไตวายระยะสุดท้ายและเบาหวานร่วมกับไตวายระยะสุดท้าย ของรพ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง 1 ก.พ ม.ค.2552

11 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกที่วินิจฉัยไตวายระยะสุดท้ายและเบาหวานร่วมกับไตวายระยะสุดท้าย ของรพ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง 1 ก.พ ม.ค.2552

12 แผนการดำเนินงานคลินิคโรคไต
CKD prevention HD CAPD KT Palliative ESRD

13 คลินิคโรคไตเรื้อรัง ( CKD Clinic )
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 สถานที่ตรวจ : ห้องตรวจผู้ป่วยนอก เบอร์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลาทำการ : วันพฤหัสบดี เวลา – น. บุคลากร : สหสาขาวิชาชีพ อายุรแพทย์โรคไต พยาบาล โภชนากร เภสัชกร ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

14 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วย CKD Clinic ของร.พ.พระนครศรีอยุธยา

15 การบำบัดทดแทนไตของร.พ.พระนครศรีอยุธยา
การปลูกถ่ายไต ( KT) การฟอกไตทางเส้นเลือด ( Hemodialysis ) การฟอกไตทางช่องท้องชนิดถาวร ( CAPD )

16 การบำบัดทดแทนไต

17 การฟอกไตทางเส้นเลือด (Hemodialysis)
จำนวนผู้ป่วย ราย สิทธิการรักษา ประกันสังคม ราย เบิกได้ ราย สปสช ราย

18 การล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร ( CAPD )
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 จำนวนผู้ป่วย คน คงอยู่ในระบบ คน

19 CAPD Clinic สถานที่ตรวจ : ห้องตรวจผู้ป่วยนอก เบอร์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลาทำการ : วันพฤหัสบดีเวลา – น. บุคลากร 1.อายุรแพทย์โรคไต 2.พยาบาลเฉพาะทาง CAPD 3.โภชนากร 4.เภสัชกร 5.ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

20 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วย CAPD แยกตามเพศและอายุ

21 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วย CAPD จำแนกตามเพศและภาวะเบาหวาน

22 Transfer to HD mode ก่อนทำ CAPD หลังทำ CAPD

23 Shift mode ก่อนทำ PD : 51 ราย ( 10.2 %)

24 Shift mode หลังทำ CAPD : 18 ราย ( 9.9 %)

25 การปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation)
Recipient (ผู้รับบริจาค) Donor (ผู้บริจาค) มีชีวิต  LRKT สมองตาย  CDKT รวม 19 ราย

26 Thank you


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไตเรื้อรัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google