งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 4 รพช.( ไม่มีแพทย์ ดำเนินการ ) นำเสนอโดย นางสมรัก ชักชวน รพ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 4 รพช.( ไม่มีแพทย์ ดำเนินการ ) นำเสนอโดย นางสมรัก ชักชวน รพ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 4 รพช.( ไม่มีแพทย์ ดำเนินการ ) นำเสนอโดย นางสมรัก ชักชวน รพ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์

2 กลุ่ม 4 รพช.( ไม่มีแพทย์ ดำเนินการ ) ปัญหา อุปสรรค 1. ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 2. ขาดงบประมาณ 3. ขาดบุคลากร แพทย์ พยาบาล มีการ เปลี่ยนแปลงสายงาน 4. ขาดองค์ความรู้ การประเมิน การให้คำปรึกษา ในผู้สูงอายุ การดูแลโรคที่พบบ่อย การจัดการ สิ่งแวดล้อม 5. มีภารกิจงานมาก ( ไม่มีเจ้าภาพหลัก ) 6. ขาดนโยบายที่ชัดเจน ขอบเขต 7. ความซ้ำซ้อนของคลินิก

3 การดำเนินงาน 1. ตรวจสุขภาพประจำปี 2.Geriatric Assessment การ ดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุ เคลื่อนที่ในชุมชน เยี่ยมบ้าน 3.Healthy Older Adult Clinic กลุ่ม 4 รพช.( ไม่มีแพทย์ ดำเนินการ )

4 การดำเนินงานในอนาคต 1. หลักสูตรการจัดตั้งคลินิก ผู้สูงอายุ 3-4 เดือน /Geriatric Assessment/ พยาบาล ผู้สูงอายุ 4 เดือน 2. ประเมินสุขภาพ / คัดกรอง 3. การส่งเสริมสุขภาพ การ ป้องกัน การบำบัดรักษา 4. สนับสนุนให้มีการเยี่ยมบ้าน ดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) กลุ่ม 4 รพช.( ไม่มีแพทย์ ดำเนินการ )

5 การสร้างเครือข่าย 1. 1. จัดทำทะเบียน 2. 2. จัดทำ website 3. 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ( อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ) 4. 4. จัดส่งข่าวสาร องค์ความรู้เข้า e- mail สมาชิก แลกเปลี่ยนระหว่าง สมาชิก 5. 5. จัดตั้งคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาในการดำเนินงานเครือข่าย คลินิกผู้สูงอายุ กลุ่ม 4 รพช.( ไม่มีแพทย์ ดำเนินการ )


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 4 รพช.( ไม่มีแพทย์ ดำเนินการ ) นำเสนอโดย นางสมรัก ชักชวน รพ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google