งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบHomeward& Rehabilation center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบHomeward& Rehabilation center"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบHomeward& Rehabilation center

2 เป้าหมาย ลดอัตราครองเตียงในโรงพยาบาล โดยเน้นลดการกลับมานอนซ้ำ
ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ลดอัตราเสียชีวิต เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียง

3 กิจกรรม ระบบเดิม ระบบใหม่ การขึ้นทะเบียน มีไม่ชัดเจน มีทุกระดับ การจำแนกความรุนแรง มี ไม่ชัดเจน มี 3 ระดับ การจัดการ ผสมผสาน มีผู้จัดการ และทีม คุณภาพ มีการกำหนดCPGและการพัฒนาการดูแล ความครอบคลุม บอกไม่ได้ มีความครอบคลุมทั้งการค้นหาเชิงรุกและเชิงรับ ความพร้อมของอุปกรณ์ที่บ้าน พึ่งตนเอง มีกองทุนสนับสนุน ศูนย์ฟื้นฟูในชุมชน มีบ้าง มีศูนย์อย่างน้อยอำเภอละ 1แห่ง – 3 model ( อปท / รพสต / วัด) การผสมผสานการแพทย์ มีทุกแห่ง

4 กิจกรรม เดิม ใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูในโซน ไม่มี มี การเรียนรู้ มีบ้าง มีและสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย ความยั่งยืน ? คาดหวัง

5 แนวคิด สร้างทีม ทั้งทีมสนับสนุน ทีมดูแล ร่วมกันรับผิดชอบเพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลที่บ้านร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย ระดับโซน อำเภอ และในชุมชน พัฒนาcare process ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการกำหนดมาตรฐานการดูแล อุปกรณ์การดูแล ทีมงาน ระบบการประสานงานและส่งต่อ พัฒนารูปแบบการผสมผสานการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและอาสาสมัครในการดูแลในการดูทุกระดับ พัฒนาบุคลากร ให้มี Homecare manager ในทุกระดับ พัฒนาระบบรายงานการดูแลที่บ้านด้วยเทคโนโลยีที่สะดวก ระบบสนับสนุนได้แก่ กองทุนอุปกรณ์ระดับอำเภอ/ตำบล การtrainingบุคลากร การสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับศูนย์หลัก มาตรฐานcare process ระบบสวัสดิการสำหรับจิตอาสาดูแลที่บ้านโดยท้องถิ่น ระบบการพัฒนาคุณภาพhomecare quality

6 1.

7 2

8 ความก้าวหน้า ขั้นตอน/ ศูนย์ฟื้นฟู ระบบHomeward การเตรียมการ
-การพัฒนาคน ทีม -การทบทวนและกำหนดร่างรูปแบบรายละเอียดต่างๆ 1ประชุมทีม 2 ครั้ง / ดูงาน 1 ครั้ง 2 กำหนดคุณลักษณะศูนย์ ในโซน และใน ตำบล 3 ทำคำสั่งคณะกรรมการ 1 ประชุมทีม 1 ครั้ง / ดูงาน 1 ครั้งร่วมกับทีมrehab 4 อยู่ระหว่างทำเป็นเอกสารประกอบทั้งหมด( โมเดลระดับโซน รพช ศูนย์ฟื้นฟูในชุมชน การร่วมือด้านบุคลากร การtraining) 2 23 เมษายนจะนำเข้าสรุปในชมรมกลุ่มการพยาบาลประชุมเพื่อสรุปรูปแบบการจัดการ หลักสูตรการเรียนรู้ กองทุนอุปกรณ์ที่จำเป็น การพัฒนาCPGและ ระบบสารสนเทศการรายงาน

9 ขั้นตอนการวางระบบ สรุปโมเดล รายละเอียดทุกอย่างง เสนอ provider board เดือนพฤษภาคมเพื่อเห็นชอบ 1 งบประมาณสนับสนุนที่ขอรับ 1 ประชุมกรรมการทุกเดือน 2 การอบรม Home care manager ทุกระดับ 3 การสนับสนุนเรื่องระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะ 2 ในพื้นที่ พัฒนาอุปกรณ์ประจำศูนยฟื้นฟูชุมชน 30,000/ศูนย์( พึ่งตนเอง) การสนับสนุน 4 รพที่เป็นศูนย์ฟื้นฟูในโซน - มอบโซนพัฒนาร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt ระบบHomeward& Rehabilation center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google