งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๕. ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๕. ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๕. ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ

2 องค์ประกอบที่ ๑ สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๑
คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง

3 ข้อมูล

4 องค์ประกอบที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๑
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง

5 ข้อมูล

6 องค์ประกอบที่ ๓ บุคลากรของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๕ บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7 ข้อมูล

8 องค์ประกอบที่ ๓ บุคลากรของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๕ บุคลากรจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9 ข้อมูล

10 องค์ประกอบที่ ๓ บุคลากรของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓/๕ บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์

11 ข้อมูล

12 องค์ประกอบที่ ๓ บุคลากรของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๔/๕ บุคลากรรู้จักใช้และจักการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ

13 ข้อมูล

14 องค์ประกอบที่ ๓ บุคลากรของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๕/๕ บุคลากรดำเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัฒน์

15 ข้อมูล

16 องค์ประกอบที่ ๔ ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๕
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา

17 ข้อมูล

18 องค์ประกอบที่ ๔ ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๕
ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุเศรษฐกิจ

19 ข้อมูล

20 องค์ประกอบที่ ๔ ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๓/๕
ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม

21 ข้อมูล

22 องค์ประกอบที่ ๔ ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๔/๕
ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม

23 ข้อมูล

24 องค์ประกอบที่ ๔ ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๕/๕
ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม

25 ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ๕. ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google