งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556

2 การดำเนินงานโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วาระที่ 4.1 การดำเนินงานโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3 ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 10
ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 10

4 1.ขอให้โครงการชลประทานจังหวัดประสานกับโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน และจัดส่งให้ส่วนปฏิบัติการ ภายในวันที่ 10 ก.ค. 56 เพื่อจะได้เข้าไปปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศของกลุ่มแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. ปีงบประมาณ กรมฯ ได้ตั้งงบประมาณซ่อมแซมงานชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) วงเงินงบประมาณ 200 ล้านบาท ขอให้โครงการที่ดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเร่งสำรวจ และจัดทำแผนงานดังกล่าว ส่งให้ส่วนปฏิบัติการภายในวันที่ 24 ก.ค. 56 ทั้งนี้โครงการฯจะต้องเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากจะมีผลต่อการจัดสรรยอดงบประมาณดังกล่าว

5 โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2557
โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2557 (จากการประชุมติดตามความก้าวหน้าของสำนักงาน กปร. เมื่อ 25 มิ.ย.56)

6 วาระที่ 4.2 แผนงาน/งบประมาณปี 2556 การ เร่งรัดการเบิกจ่าย/การรายงานใน ระบบ Web Online และปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

7 ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน 2 รายการ
ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน 2 รายการ ชป. สระบุรี จำนวน 1 รายการ คบ.มหาราช จำนวน 1 รายการ

8

9

10 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ สนับสนุนพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสระบุรี

11

12 อาคารบังคับน้ำบ้านต้นโพธิ์พร้อมขุดลอก

13

14 ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน 4 รายการ
ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน 4 รายการ ชป.เพชรบูรณ์ จำนวน 3 รายการ คบ.เขื่อนป่าสักฯ จำนวน 1 รายการ

15 ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

16 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนคลองเฉลียงลับ

17

18 ปรับปรุงทำนบดินและSpillway เขื่อนธนิตคำเที่ยง

19

20 ปรับปรุงทำนบดินและSpillway เขื่อนห้วยลึก

21

22 ผลความก้าวหน้าแก้มลิงโคกสำโรง

23

24 และการเตรียมความพร้อม
วาระที่ 4.3 แผนงาน/งบประมาณปี 2557 และการเตรียมความพร้อม ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

25

26 วาระที่ 4.4 แผนงานชลประทานเพื่อเสนอพิจารณาในการประชุม ครม.สัญจร เดือนกรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27

28 จบการนำเสนอ

29 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
สำนักงานก่อสร้าง 10 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

30 ระบบส่งน้ำโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่

31

32 ทำนบดิน ฯ อ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง

33

34 ทำนบดิน ฯ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุนใหญ่

35


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google