งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ วจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ วจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ วจ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง ประธานสาขาวิชาฯ รองศาสตราจารย์ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ รับผิดชอบประธานคณะกรรมการฯ รองศาสตราจารย์กมลวรรณ ลิมปนาทร คณะกรรมการ รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ คณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ยุทธนา ธรรมเจริญ คณะกรรมการ รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู คณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล คณะกรรมการ อาจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม คณะกรรมการ อาจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ เลขานุการฯ สาขาวิชา คุณสุนันทา โปตะวณิช หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ

3 แผนการดำเนินงานประกันฯ (1)
แผนการดำเนินงานประกันฯ (1)

4 แผนการดำเนินงานประกันฯ (2)
แผนการดำเนินงานประกันฯ (2)

5 แผนการดำเนินงานประกันฯ (3)
แผนการดำเนินงานประกันฯ (3)

6 แผนการดำเนินงานประกันฯ (4)
แผนการดำเนินงานประกันฯ (4)

7 ตัวชี้วัดระดับสาขาวิชา
องค์ประกอบที่ จำนวนตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. รวม 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 1 - 2. การผลิตบัณฑิต 8 4* 12 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2 4. การวิจัย 3 6 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 7. การบริหารและการจัดการ 5 8. การเงินและงบประมาณ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 97. องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ รวม 10 องค์ประกอบ 23 16 39

8 องค์ประกอบและความรับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ จำนวนตัวชี้วัด ปีที่ใช้เก็บหลักฐาน แหล่งข้อมูลภายในสาขา (คณะทำงาน) ผู้รับผิดชอบ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 1 ปีงบประมาณ แผนสาขาวิชาฯ รศ.ศรีธนา / คุณสุนันทา 2. การผลิตบัณฑิต 12 ปีการศึกษา ปีปฏิทิน หลักสูตร สอนเสริม พัฒนาคณาจารย์ รศ.ดร.ราณี / อ.ดร.จำเนียร 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2 (ข้อมูลกลาง) ประชาสัมพันธ์ อ.ดร.อโณทัย 4. การวิจัย 6 พัฒนาวิชาการ/วารสาร รศ.อัจฉรา 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ รศ.กมลวรรณ

9 องค์ประกอบและความรับผิดชอบ (ต่อ)
องค์ประกอบที่ จำนวนตัวชี้วัด ปีที่ใช้เก็บหลักฐาน แหล่งข้อมูลภายในสาขา (คณะทำงาน) ผู้รับผิดชอบ 6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 (ข้อมูลกลาง) ปีงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ อ.ดร.อโณทัย 7. การบริหารและการจัดการ 5 ปีการศึกษา บริหารความเสี่ยงKM รศ.อุทัยวรรณ / รศ.ยุทธนา 8. การเงินและงบประมาณ 1 แผนสาขาวิชาฯ - 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2 ประกันคุณภาพสาขาวิชา รศ.ศรีธนา 97. องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ ประกันคุณภาพ สาขาวิชา

10 การตรวจประเมินก่อนการตรวจประเมินจริง
ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาก่อนการตรวจประเมินจริง สาขาวิชาฯ จัดทำร่าง SAR ผ่านระบบ CHE QA Online เพื่อเตรียมรับการประเมินภายในจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาฯ ประชุมเพื่อนำเสนอชื่ออาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทำเนียบผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของ สกอ. เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเบื้องต้นก่อนการตรวจประเมินจริง นำรายชื่ออาจารย์ภายในผู้ตรวจประเมินเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการประจำสาขาวิชาฯ เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำ SAR แล้วเสร็จ ให้รวบรวมเอกสารส่งให้อาจารย์ผู้ตรวจประเมินเบื้องต้นที่ผ่านการเห็นชอบของ กก.วจ. ตรวจ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ตรวจประเมินเบื้องต้นมาดำเนินการปรับแก้ไขให้ทันก่อนมหาวิทยาลัยจะปิดระบบ CHE QA Online


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ วจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google