งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ คุณภาพชมรมนักศึกษา / ชมรมบัณฑิต มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานและตัวบ่งชี้ คุณภาพชมรมนักศึกษา / ชมรมบัณฑิต มสธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ คุณภาพชมรมนักศึกษา / ชมรมบัณฑิต มสธ.
คุณภาพชมรมนักศึกษา / ชมรมบัณฑิต มสธ.  ชมรมนักศึกษา 5 มาตรฐาน 26 ตัวชี้วัด  ชมรมบัณฑิต 1 มาตรฐาน 6 ตัวชี้วัด

2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพชมรมนักศึกษา
มาตรฐาน 1 ด้านการให้บริการ 6 ตัวบ่งชี้  มีที่ทำการชมรม  มีป้ายชื่อชมรมและทำเนียบคณะกรรมการ  เป็นที่ทำการชมรมร่วมกับชมรมบัณฑิต  มีเอกสาร ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผู้สนใจ  มีการให้บริการนักศึกษา และประชาชน  มีหลักฐานการให้บริการ

3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพชมรมนักศึกษา
มาตรฐาน 2 ด้านผู้นำชมรม และการประชุม 7 ตัวบ่งชี้  ผู้นำมีวิสัยทัศน์ คิดสร้างสรรค์ เป็นประชาธิปไตย กระตือรือร้น และเสียสละ  มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานได้ดี  มีการทำงานเป็นทีม และความสามัคคี  มีความหลากหลายด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ สาขาอาชีพ สาขาวิชาเรียน ภูมิลำเนา  มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกับชมรมบัณฑิต  มีหลักฐานการประชุม  รายชื่อคณะกรรมการเป็นปัจจุบัน

4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพชมรมนักศึกษา
มาตรฐาน 3 ด้านแผนงานโครงการ 5 ตัวบ่งชี้  มีแผนกิจกรรมประจำปี  กิจกรรมเป็นตามแนวนโยบายวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัย สอดคล้องกลยุทธ์ ศูนย์ฯ และสนองความต้องการนักศึกษา  แผนงานโครงการผ่านการระดมสมองจากสมาชิก และการให้คำปรึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษา  มีกิจกรรมร่วมกับชมรมบัณฑิต  มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม

5 มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพชมรมนักศึกษา
มาตรฐาน 4 ด้านงบประมาณ 3 ตัวบ่งชี้  จัดเก็บเป็นระบบระเบียบ  โปร่งใสตรวจสอบได้  มีการรายงานการใช้งบประมาณ

6 มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพชมรมนักศึกษา
มาตรฐาน 5 ด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 5 ตัวบ่งชี้  ใช้เวบไซต์ศูนย์ฯ ในการประชาสัมพันธ์  มีฐานข้อมูลคณะกรรมการชมรม  มีฐานข้อมูลเครือข่ายช่วยเหลือดูแลนักศึกษา  มีการจัดส่งข่าวสารถึงสมาชิก  มีการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย เช่น Facebook

7 มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพชมรมนักศึกษา
มาตรฐาน 6 ชมรมบัณฑิต มสธ. 6 ตัวบ่งชี้  มีแผนกิจกรรมประจำปี  จัดกิจกรรม(เป็นเจ้าภาพหลัก) อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี  มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 ครั้ง / ปี  เป็นที่ปรึกษาให้กับชมรมนักศึกษา  จำนวนบัณฑิตสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  การจัดหรือสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความสำเร็จนักศึกษา เช่น กิจกรรมพี่ช่วยน้อง การจัดเครือข่ายช่วยเหลือดูแลนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานและตัวบ่งชี้ คุณภาพชมรมนักศึกษา / ชมรมบัณฑิต มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google