งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช.
ChemCMU-KM Lunch Talk ครั้งที่ 1 12 พฤศจิกายน 2552 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

2 KM = Knowledge Management
การจัดการความรู้ในองค์กร

3 Knowledge Sharing (ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “หัวใจ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) “คุณอำนวย” Knowledge Facilitator KS KA KV “คุณเอื้อ” Chief Knowledge Officer : CKO Knowledge Practitioner “คุณกิจ” Knowledge Vision (ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร”) Knowledge Assets (ส่วนหาง สร้างคลังความรู้เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “สะบัดหาง” สร้างพลังจาก CoPs)

4 “ระบบแท่ง (ใหม่) ในสถาบันอุดมศึกษา”
ChemCMU-KM Lunch Talk ครั้งที่ 1 ชุมชนเคมี มช. ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบแท่ง (ใหม่) ในสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุม 2 เวลา น. (ทุกนาทีมีคุณค่า นำอาหารกลางวัน-เครื่องดื่มมาด้วยได้ตามอัธยาศัย) เพื่อความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ของท่าน จากระบบซี เป็นระบบแท่ง เหมือน หรือต่างกันอย่างไร

5 การปรับระบบบริหารงานบุคคล
ระบบบริหารงานบุคคลฯ ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในระบบใหม่ โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร สกอ. การสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคลระบบใหม่ทั้งสองระบบ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากร บุคคล มช.

6 การปรับระบบบริหารงานบุคคล
ระบบบริหารงานบุคคลฯ ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในระบบใหม่ โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร สกอ.

7 การปรับระบบบริหารงานบุคคล
การสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคลระบบใหม่ทั้งสองระบบ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 แนวทางการบริหารงานบุคคลของสกอ. ตามกรอบ กพอ. และ กพ.
แนวทางการบริหารงานบุคคลของสกอ. ตามกรอบ กพอ. และ กพ. 1. สอดคล้องและเทียบเคียงกับตําแหน่งและระดับตําแหนงข้าราชการพลเรือนสามัญ 2. สอดคล้องและเทียบเคียงกับช่วงเงินเดือนของตําแหน่งระดับเดียวกัน (ก.พ.อ.และ ก.พ.) 3. คํานึงถึงประเภทตําแหน่งที่แตกต่างกันและมีลักษณะเฉพาะของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 4. ครอบคลุมตําแหน่ง / ระดับตําแหน่งที่มีอยู่เดิม 5. ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและสิทธิประโยชนอื่นไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่เดิม และใช้ หลักการเดียวกับ ก.พ. 6. เพิ่มงบประมาณเท่าที่จําเป็น

9 พบกันใหม่ ChemCMU-KM Lunch Talk ครั้งที่ 2 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google