งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ 1.นักเรียนบอกชื่อของพืชสมุนไพรได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ 1.นักเรียนบอกชื่อของพืชสมุนไพรได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ 1.นักเรียนบอกชื่อของพืชสมุนไพรได้
2.นักเรียนจำแนกได้ว่าพืชชนิดใดเป็นสมุนไพรหรือไม่เป็น 3.นักเรียนบอกข้อสังเกตของลักษณะที่สำคัญของสมุนไพรได้ 4.นักเรียนบอกประโยชน์ของสมุนไพรได้

2 แนวคิดโครงงาน โครงงานเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคน เปิดโอกาสให้เข้าร่วม มีความหมาย ตอบสนองมาตรฐานการเรียนรู้ บูรณาการทักษะในศตวรรษที่21 ช่วยนักเรียนพัฒนาการทักษะการบริหารจัดการตนเอง นักเรียนเป็นสำคัญ มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง

3 GRASP G หมายถึง Goal เป้าหมาย ได้แก่ผู้เรียน
R หมายถึง Role บทบาทสมมติ ตั้งสมมติฐาน ปัญหา A หมายถึง Audence บุคคลที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง S หมายถึง Self of Activities กิจกรรม P หมายถึง Product ผลผลิต / ผลงาน

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
1.พืชอะไรบ้างที่เป็นพืชสมุนไพร 2.เราจะทราบได้อย่างไรว่าพืชชนิดใดเป็นพืชสมุนไพร 3.อะไรเป็นข้อแตกต่างระหว่างพืชที่เป็นสมุนไพรกับไม่เป็นสมุนไพร 4.สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไร

5 การประเมิน เครื่องมือ วิธีการ
เครื่องมือ วิธีการ 1.แบบบันทึกการค้นคว้าข้อมูล ใช้การประเมินค่าแบบรูบริก 2.แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม ใช้การประเมินค่าแบบรูบริก 3.รายงานการศึกษาค้นคว้า ประชุมกลุ่ม ตรวจผลงาน


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ 1.นักเรียนบอกชื่อของพืชสมุนไพรได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google