งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การค้นคว้าแบบอิสระ 15 พ.ย. 2547 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Research Information System Development in Faculty of Dentistry Chiang Mai University ผู้พัฒนา : สมศักดิ์ บุตรสีทา อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ประทีป จันทร์คง รศ. รัตนา ณ ลำพูน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผศ. มนพ ลือชารัศมี 15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ระบบสารสนเทศงานวิจัย
การค้นคว้าแบบอิสระ 15 พ.ย. 2547 Agenda 1. ปัญหาและอุปสรรคของระบบเดิม 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4. วิธีการศึกษา 5. การออกแบบ 6. ข้อจำกัดของระบบ 7. ข้อเสนอแนะ 8. สาธิตการใช้งานระบบที่ได้ 15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 1. ปัญหาและอุปสรรคของระบบเดิม
การค้นคว้าแบบอิสระ 15 พ.ย. 2547 1. ปัญหาและอุปสรรคของระบบเดิม การสืบค้นต้องใช้เวลามาก การรายงานข้อสรุป หรือรายงานตามแบบสำรวจต่างๆ ด้านวิจัย ทำได้ล่าช้าและยุ่งยาก ข้อมูลที่เป็นเอกสารบางครั้งมีการสูญหาย การตรวจสอบข้อมูลทำได้ยาก เช่น กรณีมีบุคลากรลาออก และต้องตรวจสอบภาระผูกพันด้านวิจัย 15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำระบบสารสนเทศงานวิจัยที่ได้ไปใช้งานในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย

5 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ระบบสารสนเทศงานวิจัยใช้ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้มีการจัดเก็บข้อมูลด้านวิจัยอย่างเป็นระบบ การสืบค้นข้อมูลการวิจัยในคณะฯ ทำได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวิจัยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ได้ระบบเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักวิจัยทั้งภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรอื่นๆ ภายนอก เป็นการอำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดแรงกระตุ้นด้านการวิจัยต่อนักวิจัย สามารถนำระบบที่ได้ ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ 15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย

6 4. วิธีการศึกษา ใช้แนวทาง SDLC
Project Identification and Selection เลือก ระบบสารสนเทศงานวิจัย Project Initiation and Planning Grant Chart User Requirement, DFD, E-R Analysis Web Database App., DB Design Logical Design Linux, MySQL, PHP, Network Physical Design DB installation, PHP coding Implementation Fac.Of Dentistry Maintenance 15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย

7 ระบบสารสนเทศงานวิจัย
5. การออกแบบ DFD : Context Diagram Context Diagram 15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย

8 ระบบสารสนเทศงานวิจัย
5. การออกแบบ DFD : Level-0 15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย

9 ระบบสารสนเทศงานวิจัย
5. การออกแบบ E-R Diagram 15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย

10 ระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายที่มีอยู่เดิม
15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย

11 การออกแบบ ระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย
5. การออกแบบ การออกแบบ ระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย 15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย

12 ระบบสารสนเทศงานวิจัย
6. ข้อจำกัดของระบบ ระบบขึ้นกับการทำงานของเครือข่าย ความยืดหยุ่นของระบบยังมีน้อย ระบบต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงมาจากระบบฐานข้อมูลงานบุคคล (Personal Information System : PIS) ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากระบบบริหารจัดการผู้ใช้ (User Management System : UMS) และข้อมูลหนังสือเวียนจากระบบหนังสือเวียนของคณะทันตแพทยศาสตร์ การนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรอื่นๆ จึงต้องมีการปรับปรุงในส่วนนี้ 15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย

13 ระบบสารสนเทศงานวิจัย
6. ข้อจำกัดของระบบ ระบบทำงานได้บนสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะคือ Server ที่เป็น Linux เว็บเซิฟเวอร์ที่เป็นอาปาเช่ (Apache) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่เป็น มาย เอส คิว แอล (MySQL) และภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเป็นพี เอช พี (PHP)…ยังไม่มีคุณสมบัติ cross-platform 15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย

14 ระบบสารสนเทศงานวิจัย
7. ข้อเสนอแนะ การรายงานสรุปต่างๆ ควรจะมีการแสดงในรูปกราฟ ระบบควรทำงานได้บนสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป เช่น ระบบปฏิบัติการอื่น นอกเหนือจาก Linux ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลอื่นนอกเหนือจาก ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล มาย เอส คิว แอล (MySQL) และภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมสำหรับเว็บอื่นนอกเหนือจากพี เอช พี (PHP) เช่น เจ เอส พี (JSP) หรือ เอ เอส พี (ASP) เป็นต้น 15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย

15 ระบบสารสนเทศงานวิจัย
7. ข้อเสนอแนะ ผู้ใช้ หรือ นักวิจัย ควรสามารถกรอกข้อมูลเองได้โดยตรง ข้อมูลสาขาด้านทันตกรรมของโครงการวิจัย ยังไม่สมบูรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการนำโครงการวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ หรือนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ 15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย

16 8. สาธิตการใช้งานระบบที่ได้
15 พ.ย. 2547 ระบบสารสนเทศงานวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google