งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP for Web Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP for Web Programming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP for Web Programming
HTML FORM & PHP

2 การทำงานของระบบ HTML ทำการร้องขอข้อมูล ส่งข้อมูล HTML เครื่องแม่ข่าย
CLIENT เครื่องลูกข่าย SERVER เครื่องแม่ข่าย ส่งข้อมูล HTML

3 การทำงานของระบบ HTML & PHP Script
ทำการร้องขอข้อมูล CLIENT เครื่องลูกข่าย SERVER เครื่องแม่ข่าย ทำการประมวลผล PHP ส่งข้อมูล HTML

4 การทำงานของระบบ FORM HTML & PHP Script
ทำการร้องขอข้อมูล ส่งข้อมูล FORM HTML CLIENT เครื่องลูกข่าย SERVER เครื่องแม่ข่าย ทำการประมวลผล PHP ส่งข้อมูลผ่าน FORM ส่งข้อมูล HTML

5 วิธีการส่งข้อมูลผ่าน FORM HTML
GET ข้อมูลในฟอร์มจะถูกส่งโดยพ่วงท้ายไปกับ URL ซึ่งจะเห็นใน Address bar POST ข้อมูลในฟอร์มจะถูกส่งไปโดยไม่แสดงให้เห็นใน Address ไว้สำหรับส่งข้อมูลที่เป็นความลับ

6 // ข้อมูลที่ต้องการส่ง
รูปแบบ FORM <html> <form name=‘formname’ method=‘post’ action=‘script.php’> // ข้อมูลที่ต้องการส่ง </form> </html>

7 รายละเอียดของ FORM HTML
Name ชื่อฟอร์ม Method วิธีการส่งข้อมูลของฟอร์ม post หรือ get Action ระบบปลายทางที่จะส่งข้อมูลเมื่อฟอร์มถูก summit

8 ปุ่มกด bottom ปุ่ม submit ปุ่ม reset ปุ่ม ธรรมดา ปุ่ม รูปภาพ

9 รูปแบบ HTML ปุ่ม ปุ่ม summit ปุ่ม reset ปุ่ม ธรรมดาแ
<input type=‘submit’ name=‘bname’ value=‘ok’> ปุ่ม reset <input type=‘reset’ name=‘bname’ value=‘reset’> ปุ่ม ธรรมดาแ <input type=‘button’ name=‘bname’ value=‘reset’>

10 รูปแบบ HTML ปุ่ม ปุ่ม รูปภาพ <button name=‘bname’ type=‘button’>
<img src=‘image.gif’ title=‘preview’> </button>

11 LAB 1 FORM & BUTTON <html>
<form name=‘fname’ method=‘post’ action=‘script.php’> <input type=‘submit’ name=‘bsubmit’ value=‘ok’> <input type=‘reset’ name=‘breset’ value=‘reset’> </form> </html>

12 TEXT FORM รับข้อมูลบรรทัดเดียว
รับข้อมูลบรรทัดเดียวเป็นความลับ password รับข้อมูลหลายบรรทัด

13 TEXT FORM แท็กรับข้อมูลบรรทัดเดียว
<input type=‘text’ name=‘tname’ size=‘20’ maxlength=‘30’ value=‘hello’ > แท็กรับข้อมูลบรรทัดเดียวเป็นความลับ password <input type=‘password’ name=‘pwd’ size=‘20’ maxlength=‘30’> แท็กรับข้อมูลหลายบรรทัด <textarea name=‘tname’ cols=’30’ rows=‘5’> Hello </textarea>

14 LAB 2 TEXT FORM <html>
<form name=‘fname’ method=‘post’ action=‘script.php’> <input type=‘text’ name=‘username’ size=‘20’ > <input type=‘password’ name=‘password’ size=‘20’> <input type=‘submit’ name=‘bsubmit’ value=‘ok’> <input type=‘reset’ name=‘breset’ value=‘reset’> </form> </html>

15 SELECT FORM การเลือกจากใน list หนึ่งอย่าง
selected=‘selected’ ช่วยในการกำหนดค่าเริ่มต้น

16 SELECT FORM <select name=‘sname’>
<option value=‘1’> One </option> <option value=‘2’ selected=‘selected’> Two </option> <option value=‘3’> Three </option> </select>

17 LAB 3 SELECT FORM <html>
<form name=‘fname’ method=‘post’ action=‘script.php’> <select name=‘id’> <option value=‘48’> 48xxxxxx </option> <option value=‘49’ selected=‘selected’> 49xxxxxx </option> <option value=‘50’> 50xxxxxx </option> </select> <input type=‘submit’ name=‘bsubmit’ value=‘ok’> <input type=‘reset’ name=‘breset’ value=‘reset’> </form> </html>

18 RADIO FORM การเลือก โดยเลือกอย่างได้อย่างหนึ่ง จากหลาย ๆ ตัวเลือก

19 RADIO FORM <input type='radio' name=‘rname' value='1'> One
<input type='radio' name='rname' value='2'> Two

20 LAB 4 RADIO FORM <html>
<form name=‘fname’ method=‘post’ action=‘script.php’> <input type='radio' name=‘sex' value='1'> Male <input type='radio' name=‘sex' value='2'> Female <input type=‘submit’ name=‘bsubmit’ value=‘ok’> <input type=‘reset’ name=‘breset’ value=‘reset’> </form> </html>

21 CHECK BOX FORM การเลือกหลาย ๆ ตัวเลือกจากตัวเลือกทั้งหมด
ข้อมูลที่ได้รับเป็น array

22 CHECKBOX FORM <input type='checkbox' name='number[0]' value='1'> ONE <input type='checkbox' name='number[1]' value='2' > TWO <input type='checkbox' name='number[2]' value='3'> THREE

23 LAB 5 CHECKBOX FORM <html>
<form name=‘fname’ method=‘post’ action=‘script.php’> <input type='checkbox' name=‘subject[0]' value='1'> TEXTMODE <input type='checkbox' name=‘subject[1]' value='2' checked> MICRO <input type='checkbox' name=‘subject[2]' value='3'> NETWORK <input type=‘submit’ name=‘bsubmit’ value=‘ok’> <input type=‘reset’ name=‘breset’ value=‘reset’> </form> </html>

24 LAB 6 Exercise จงเขียน FORM HTML ส่งค่าแบบ POST ไปยัง script.php สำหรับ ข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. ชื่อ โดยมีชื่อว่า name เป็น text 2. รหัสนักศึกษา โดยมีชื่อว่า id เป็น text 3. เพศ โดยมีชื่อ sex เป็น select 4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีชื่อว่า program เป็น checkbox มีข้อมูล PHP, C , JAVA, VB 5. ปุ่ม summit และ Reset

25 การรับค่าจาก FORM HTML
PHP config php.ini กำหนดการรับข้อมูลค่า register_globals จะส่งผ่านข้อมูลผ่าน ตัวแปลซูเปอร์โกลบอล $_POST[name] หรือ $_GET[name] รับได้ทั้ง Post และ Get

26 การรับข้อมูลผ่าน GET <?php $username=$_GET[username];
$password=$_GET[password]; ?>

27 การรับข้อมูลผ่าน POST
<?php $username=$_POST[username]; $password=$_POST[password]; ?>


ดาวน์โหลด ppt PHP for Web Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google