งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแบบฟอร์ม <form>

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแบบฟอร์ม <form>"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างแบบฟอร์ม <form>
<form action=“ชื่อไฟล์ที่จะเปิด” method=“วิธีการส่ง” > </form> ค่าที่กำหนดให้ใช้ method คือวิธีการส่งข้อมูลของ CGI มี 2 แบบ 1. Post คือการส่งข้อมูลภายในฟอร์มทีละบรรทัด (ส่งข้อมูลที่ต้องการให้เป็นความลับ) 2. Get คือการส่งข้อมูลภายในฟอร์มต่อกันเป็นประโยคเดียว Active Sever Page

2 ช่องในการรับข้อมูล <input>
การสร้างช่องรับข้อมูลจะเขียนภายในแท็ก <form>…</form> โดยใช้แท็ก <input> <input type=“ชนิดของช่องรับข้อมูล” name=“ชื่อของช่องรับข้อมูล” > ค่าที่กำหนดให้ใช้ ชนิดของช่องรับข้อมูล เช่น button,Checkbox,file,hidden,image,password,radio,reset,submit,text Active Sever Page

3 <input type="text" name="TextName">
Text Field <input type="text" name="TextName"> ปรับขนาดช่องรับข้อมูลแถวเดียว ชื่อแอททริบิวท์ size ขนาดของ Text รูปแบบ <input type="text" size=“20"> maxlength จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่สามารถป้อน ได้ value ค่าเริ่มต้น

4 Text Field 12345 กำหนดจำนวนตัวอักษรที่พิมพ์ลงไปได้ ชื่อแอททริบิวท์ maxlength ขนาดของ Text รูปแบบ <input type="text" maxlength =“5"> จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่สามารถป้อนได้ 5 ตัวอักษรเท่านั้น

5 <input type="password" name="TextName">
Password Field <input type="password" name="TextName"> Option size ขนาดของ Text maxlength จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่สามารถป้อนได้ value ค่าเริ่มต้น

6 <textarea name="Name" cols="" rows=""> Text </textarea>
Multiline Text cols rows <textarea name="Name" cols="" rows=""> Text </textarea>

7 Checkbox <input type="checkbox" name="Name“ value=“ได้รับคำแนะนำจากบุคคลอื่น”> Option value กำหนดค่าที่จะส่งไปเซิร์ฟเวอร์หากผู้ใช้เลือก checkbox checked กำหนดให้ checkbox ถูกเลือกไว้ในตอนเริ่มต้น

8 Active Sever Page

9 <input type="radio" name="Name">
Radio Button <input type="radio" name="Name"> Option value กำหนดค่าที่จะส่งไปเซิร์ฟเวอร์หากผู้ใช้เลือก radiobutton checked กำหนดให้ radio ถูกเลือกไว้ในตอนเริ่มต้น Name กำหนดชื่อให้เหมื่อนกัน ถ้าต้องการให้ radio อยู่กลุ่มเดียวกัน

10 <select name="Name" size="">
Listbox <select name="Name" size=""> <option value=""> Text </option> </select> Option size กำหนดความสูงของ Listbox ถ้ากำหนดค่าเป็น จะเป็น drop-down

11 <input type="hidden" name="Name" value="Value">
Hidden Field เป็นออบเจ็คที่ไม่แสดงให้เห็นบนเว็บเพจ ซึ่งมัก ใช้ในการส่งข้อมูลจากไฟล์หนึ่งไปยังอีกไฟล์หนึ่ง <input type="hidden" name="Name" value="Value">

12 <input type="file" name="Name">
File Field ใช้ในการ upload ไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ <input type="file" name="Name"> Option size ขนาดของช่องรับชื่อไฟล์ maxlength จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่สามารถจะรับได้

13 Command Button <input type="commandType" name="Name" value="Value"> commandType button ปุ่มธรรมดา submit ปุ่มส่งข้อมูลภายในฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ reset ปุ่มล้างข้อมูลภายในฟอร์ม Value ข้อความที่จะปรากฎบนปุ่ม

14 Image Field เป็นปุ่มส่งข้อมูล (submit) ที่สามารถกำหนดให้แสดงเป็นรูปภาพ <input type="image" name="Name" src="pictureName" > Option width ความกว้างของภาพ height ความสูงของภาพ border ขนาดของเส้นกรอบของภาพ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแบบฟอร์ม <form>

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google