งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Swing Component Basic Component.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Swing Component Basic Component."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Swing Component Basic Component

2 Swing Component พื้นฐาน
JButton JLabel JCheckBox JRadioButton JTextField & JPasswordField JTextArea

3 JButton ใช้ในการสร้างปุ่มขึ้นมาใช้งานโดยปุ่มที่สร้างนั้นมีอยู่ 3 ประเภท คือ JButton ได้แก่ปุ่มทั่ว ๆ ไป JToggkeButton ใช้ในการสร้างปุ่มที่ให้ผู้ใช้เลือกแบบ on หรือ off JmenuItem ใช้ในการสร้างปุ่มที่ให้ผู้ใช้เลือกแบบ on หรือ off เฉพาะภายในเมนู

4 Constructor JButton( )Aใช้ในการสร้างปุ่มว่าง ๆ ไม่มีข้อความอะไร
JButton(String text) ใช้ในการสร้างปุ่มมีข้อความ text JButton(Icon icon) ใช้ในการสร้างปุ่มที่มีไอคอน JButton(String text, Icon icon) ใช้ในการสร้างปุ่มที่มีข้อความ text และ ไอคอน การสร้าง JButton ชื่อวัตถุ = new JButton()

5 import java.awt.*; import javax.swing.*; class TestButton extends JFrame{ FlowLayout layout; JButton ok,clear; TestButton(){ super ("Create FlowLayout"); layout = new FlowLayout(); Container c = getContentPane(); c.setLayout(layout); ok = new JButton(" OK "); clear = new JButton(); c.add(ok); c.add(clear); layout.setAlignment(FlowLayout.RIGHT); } public static void main(String s[]){ TestButton f = new TestButton(); f.setSize(300,300); f.setVisible(true); } }

6 JLabel ใช้ในการแสดงข้อความหรือรูปภาพ Icon ใด ๆ บนจอภาพ โดยที่ข้อความนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้ (Read only Tex;) Constructor JLabel() JLabel(Icon icon) JLabel(Icon icon, int HAlight) JLabel(String text) JLabel(String text, Icon icon, int HAlight) JLabel(String text, int HAlight)

7 Method setText(“Text1”) ใช้ในการเปลี่ยนข้อความของ Label ที่สร้างไว้แล้ว มีรูปแบบการใช้งานคือ ชื่อ Label.setText(“ข้อความใหม่”) getText()A setTookTipText()

8 import javax.swing.*; class TestLabel extends JFrame{ FlowLayout layout; JLabel label; TestLabel(){ super ("Create FlowLayout"); layout = new FlowLayout(); Container c = getContentPane(); c.setLayout(layout); label = new JLabel("hello"); c.add(label) ; layout.setAlignment(FlowLayout.RIGHT); } public static void main(String s[]) { TestLabel f = new TestLabel(); f.setSize(300,300); f.setVisible(true); } }

9 CheckBox ทำหน้าที่คล้ายกับสวิตช์ปิดเปิดหรือ on – off, yes no ในทุกครั้งที่คลิ๊ก ลักษณะของ CheckBox Constructor JCheckBox(String text) JCheckBox(String text, Icon icon) Check me

10 RadioButton คือ กลุ่มของปุ่มเรดิโอ ซึ่งมีรูปร่างดังนี้
ผู้ใช้สามารถเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น (ภายในเรดิโอกลุ่มเดียวกัน) Button 1 Button 2 Button 3 Button 4

11 Constructor JRadioButton() JRadioButton(Icon icon)
JRadioButton(Icon icon, boolean selected) JRadioButton(String text) JRadioButton(String text, boolean selected) JRadioButton(String text, Icon icon) JRadioButton(String text, Icon icon, boolean selected)

12 import java.awt.*; import javax.swing.*;
class RadioTest1 extends JFrame { JRadioButton rb1,rb2; JLabel lb1; FlowLayout layout; RadioTest1 (){ super("TestRadio") ; layout = new FlowLayout(); Container c = getContentPane(); c.setLayout(layout); lb1 = new JLabel("Your Gender is : "); rb1 = new JRadioButton("Male"); rb2 = new JRadioButton("Female"); c.add(lb1); c.add(rb1); c.add(rb2); } public static void main(String s[]){ RadioTest1 radio = new RadioTest1(); radio.setSize(250,100); radio.setVisible(true); } } RadioTest1.java

13 ปัญหาที่พบ สามารถเลือก Radio ได้หลายตัวเลือก เช่น เพศสามารถเลือกได้ทั้งเพศชายและหญิงในเวลาเดียวกันได้ จึงต้องทำการสร้างกลุ่มของตัวเลือกขึ้นเพื่อให้สามารถเลือกได้เพียง ตัวเลือกเดียวด้วยคำสั่ง ButtonGroup()

14 import java.awt.*; import javax.swing.*;
class RadioTest2 extends JFrame{ JRadioButton rb1,rb2; ButtonGroup myGroup; JLabel lb1; FlowLayout layout; RadioTest2 () { super("TestRadio") ; layout = new FlowLayout(); Container c = getContentPane(); c.setLayout(layout); lb1 = new JLabel("Your Gender is : "); rb1 = new JRadioButton("Male"); rb2 = new JRadioButton("Female"); myGroup = new ButtonGroup(); myGroup.add(rb1); myGroup.add(rb2); c.add(lb1); c.add(rb1); c.add(rb2); } public static void main(String s[]) { RadioTest2 radio = new RadioTest2(); radio.setSize(250,100); radio.setVisible(true); } }

15 JTextField & JPasswordField

16 Constructor JTextField() JTextField(int column)
JTextField(String text) JTextField(String text, int column) JPasswordField() JPasswordField(int column) JPasswordField(String text) JPasswordField(String text, int column)

17 import java.awt.*; import javax.swing.*;
class TestJtextField extends JFrame{ JTextField text; JLabel lb1; FlowLayout layout; TestJtextField (){ super("TestRadio") ; layout = new FlowLayout(); Container c = getContentPane(); c.setLayout(layout); lb1 = new JLabel("Your name is : "); text = new JTextField(10); c.add(lb1); c.add(text); } public static void main(String s[]) { TestJtextField radio = new TestJtextField(); radio.setSize(250,100); radio.setVisible(true); } }

18 TextArea จะทำหน้าที่คล้าย JTextField แต่แสดงข้อความได้มากกว่า 1 บรรทัด และมี scroll bar ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน Constructor JTextArea() JTextArea(int row,int column) JTextArea(String text) JTextArea(String text, int row,int column)


ดาวน์โหลด ppt Swing Component Basic Component.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google