งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน
นางยุพา อินทราเวช ผู้อำนวยการส่วนกิจการและการประชุมคณะกรรมการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

2 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน
คู่มือการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน คู่มือ ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน หมายเหตุ จ. ละ อ. ละ 1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน (สีน้ำเงิน) 4 เล่ม 2 เล่ม 2. การบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน (สีแดง) 1 เล่ม ที่เหลือสำหรับแจกวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการอนุมัติ ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ แหล่งทุน

3 การรับสมัคร การรับสมัครวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ
กรณีที่ 1 วิสาหกิจชุมชนที่จัดทำเวทีเรียนรู้ 5 เวที ปี 2552 กรณีที่ 2 วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านเวทีเรียนรู้การจัดทำแผน พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป การสมัครเป็นสมาชิก สพช. ของธนาคารออมสิน ระยะเวลาการรับสมัคร : ขยายระยะเวลาการรับสมัครเป็น สิ้นเดือนธันวาคม 2552

4 การรายงานผลการรับสมัครวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เข้าสู่แหล่งทุน

5 รายงานวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วม
แบบ 1 รายงานวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน อำเภอ (ตัดยอดข้อมูล วันที่ .... เดือน พ.ศ ) ที่ ธนาคารออมสินสาขา วิสาหกิจชุมชน ชื่อวิสาหกิจชุมชน เลขทะเบียน ที่อยู่ 1 2

6 รายงานวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วม
แบบ 2 รายงานวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน จังหวัด (ตัดยอดข้อมูล วันที่ .... เดือน พ.ศ ) อำเภอ ธนาคารออมสินสาขา วิสาหกิจชุมชน ชื่อวิสาหกิจชุมชน เลขทะเบียน ที่อยู่

7 สรุปวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วม
แบบ 3 สรุปวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน จังหวัด (ตัดยอดข้อมูล วันที่ .... เดือน พ.ศ ) ที่ อำเภอ ธนาคารออมสินสาขา จำนวนวิสาหกิจชุมชน หมายเหตุ 1 ……….. XXX 2 3 รวม XX

8 สรุปวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วม
แบบ 4 สรุปวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน (ตัดยอดข้อมูล วันที่ .... เดือน พ.ศ ) ที่ จังหวัด ชื่อธนาคารออมสินสาขา จำนวนวิสาหกิจชุมชน หมายเหตุ (กลุ่ม) 1 ……………………. XXX 2 3 รวม XX

9 แบบ 5 สรุปผลการสนับสนุนงบประมาณการจัดเวทีเรียนรู้แผนธุรกิจแก่วิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน (ผลการอนุมัติครั้งที่ .... วันที่ .... เดือน พ.ศ ) ที่ จังหวัด ชื่อธนาคารออมสินสาขา จำนวนวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ (กลุ่ม) (บาท) 1 ……………………. XXX 2 3 รวม XX

10 ระบบการรายงานการรับสมัคร/อนุมัติงบประมาณการจัดเวทีเรียนรู้แผนธุรกิจ
จังหวัดรวบรวมวสช.ที่สมัคร (แบบ 2) จังหวัดสรุป จน.วสช.ที่สมัคร (แบบ 3) อำเภอรวบรวมวสช.ที่สมัคร (แบบ 1) กรมฯ สรุป ส่ง ธ.ออมสิน (แบบ 4) ธ.ออมสินอนุมัติงบฯ แจ้งกรมฯ /ออมสินสาขา (แบบ 5) กรมฯ แจ้งแบบ ให้จังหวัด จังหวัดแจ้งอำเภอ

11 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก สพช.
ประเภท วิสาหกิจชุมชนที่ การเป็นสมาชิก สพช.ปกติ หลักเกณฑ์ที่ใช้ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนสมาชิก อย่างน้อย 7 คน อย่างน้อย 25 คน การออม ไม่กำหนดระยะเวลาการออม แต่ต้องมีแผนธุรกิจไปเสนอธนาคาร ต้องมีการออมต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนถึงจะเสนอแผนธุรกิจเพื่อกู้ได้ วงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 5 แสนบาท 5 เท่าของเงินออม หลักประกัน ใช้บุคคลค้ำประกัน (คณะกรรมการหรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมกลุ่ม) ให้บุคคลที่เป็นคณะกรรมการกลุ่มค้ำประกันเงินกู้ร่วมกันและ/หรือ ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 6 ต่อปี

12 จังหวัดที่ส่งแบบรายงานการสมัคร
ตัดยอดวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 จังหวัด จน.วสช. 1.สิงห์บุรี 1 2.ศรีสะเกษ 2 3.อุทัยธานี 4.ลพบุรี 10 5.กทม. 5 6.อยุธยา 8 7.อำนาจเจริญ 15 8.พังงา 9.จันทบุรี จังหวัด จน.วสช. 10.ระยอง 6 11.สงขลา 1 12.ลำปาง 2 13.ยโสธร 12 14.ตาก 15.สุพรรณบุรี 33 16.เลย 55 17. อุบลราชธานี 11 18.ชัยภูมิ 4

13 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สิริดา อุปนันท์ โทร./โทรสาร ต่อ 442,482 address :


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google