งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดิการ สมาชิก กบข..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดิการ สมาชิก กบข.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดิการ สมาชิก กบข.

2 การจัดสวัสดิการ ของ กบข.
สวัสดิการกับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงพื้นฐานของตนเอง และครอบครัว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ส่งเสริมการออมระยะยาว

3 สรุปรวมยอดสวัสดิการของ กบข. (ณ ธันวาคม 2550)
โครงการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท) กบข.อุ่นใจประกันภัยทิพย 38,596 ราย 9,892 ล้านบาท 40,024 ล้านบาท ประกันชีวิตเปี่ยมสุข 304,986 ราย 913 ราย 145 ล้านบาท สินเชื่อการศึกษากรุงไทย โครงการ ธอส. – กบข. ครั้งที่ 4 21,856 ราย 13,953.5 ล้านบาท

4 โครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข.
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการศึกษา เงินกู้เพื่อการศึกษา ซื้อคอมพิวเตอร์ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 เป็นต้นไป ประเภทหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยปีแรก อัตราดอกเบี้ย กรณีไม่มีหลักประกัน MRR บวก 0.75% ต่อปี ผู้กู้มีทางเลือก 2 ทาง 1. คงที่ 6.0 % ต่อปี 2. MRR ลบ 1.5 % ต่อปี MRR ลบ 1 % ต่อปี คิดอัตราเดียว MRR บวก 0.75% ต่อปี กรณีจำนองหลักทรัพย์ กรณีบุคคลค้ำประกัน MRR ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ที่จำนำ บวก 2% ต่อปี ดอกเบี้ยเงินฝากที่จำนำ บวก 2.0% ต่อปี กรณีจำนำเงินฝาก

5 โครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข.
ติดต่อโดยตรงที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ กรุงไทยโฟนเซอร์วิส โทร. 1551

6 โครงการสินเชื่อการศึกษาเพื่อสมาชิก กบข. (ธนาคารกรุงเทพ)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการศึกษา ประเภทหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยปีแรก อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 เป็นต้นไป กรณีไม่มีหลักประกัน MRR ต่อปี MRR บวก 0.75% ต่อปี กรณีใช้บัญชีเงินฝาก สะสมทรัพย์เป็หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ บวก 2.0% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ บวก 2.0% ต่อปี กรณีใช้บัญชีเงินฝาก ประจำเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ บวก 2.0% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ บวก 2.0% ต่อปี กรณีบุคคลค้ำประกัน MRR ต่อปี MRR ต่อปี กรณีจำนอง อสังหาริมทรัพย์ MRR ต่อปี MRR ต่อปี

7 โครงการสินเชื่อการศึกษาเพื่อสมาชิก กบข. (ธนาคารกรุงเทพ)
เงื่อนไขสำคัญ ต้องสังกัดหน่วยงานที่เบิกจ่ายตรง กับกรมบัญชีกลาง เปิดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ เพื่อเป็นบัญชีเงินฝาก สำหรับการนำ เงินเดือนเข้ากับธนาคารกรุงเทพ ระยะเวลายื่นกู้ ตั้งแต่บัดนี้ -พฤษภาคม 2551 ติดต่อโดยตรงที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ บัวหลวงโฟนโทร. 1333

8 โครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (AIA) ติดต่อที่ AIA Call Center โทร กด 2 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ติดต่อที่ โทร กด 4 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ติดต่อที่ โทร กด 6

9 โครงการประกัน กบข. อุ่นใจประกันภัยทิพย
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร ต่อ 242

10 โครงการในอนาคตของ กบข. กับสมาชิก
โครงการออมเพิ่ม เงื่อนไข - สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 15 % ของเงินเดือน - ส่วนเงินสมทบยังคงอัตราเดิม คือ 3% ของเงินเดือน ข้อดี - สมาชิกสามารถออมเงินได้เพิ่มขึ้น โดยมี กบข. เป็นผู้บริหารจัดการ ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น จากสัดส่วนการออมที่เพิ่มขึ้น - สิทธิประโยชน์ทางภาษี

11 โครงการในอนาคตของ กบข. กับสมาชิก
โครงการทยอยขอรับเงินคืน เงื่อนไข - ขอทยอยรับเงินคืนเป็นงวดๆ ได้ตามอัตราขั้นต่ำที่ระเบียบกำหนด และหากเหลือยอดเงินอยู่ในกองทุนต่ำกว่าอัตราที่ กำหนด กบข. จะทำการจ่ายเงินทั้งจำนวนคืนสมาชิกและปิดบัญชีของสมาชิกรายนั้น ขอโอนเงินทั้งหมดไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่น ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการชราภาพ ข้อดี เพิ่มช่องทางในการบริหารเงินหลังเกษียณ

12 โครงการในอนาคตของ กบข. กับสมาชิก
การเลือกแผนการลงทุนของตนเอง เงื่อนไข สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนในส่วนของ เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว ข้อดี สมาชิกสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่ตรงกับ ความต้องการของตนเองและได้รับผลตอบแทนตามที่ตนเลือก


ดาวน์โหลด ppt สวัสดิการ สมาชิก กบข..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google