งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด

2 “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” คือ ?
สหกรณ์ : คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เครดิต : ความเชื่อถือได้ความไว้วางใจ ยูเนี่ยน : การรวมเป็นหนึ่งเดียว หมายถึง การรวมเอาคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อดำเนินงานร่วมกันให้บรรลุจุดหมาย (ชนค, 2524 : 28) คือ สหกรณ์สมบูรณ์แบบประเภทหนึ่ง เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่สมาชิกที่วงสัมพันธ์เดียวกัน ดำเนินการภายในหลักประชาธิปไตย คือ หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง สมาชิกจะสะสมทรัยพ์ร่วมกัน เพื่อเป็นทุนดำเนินการให้สมาชิกที่มีความจำเป็น เดือนร้อนได้ยืมนำไปใช้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะได้รับการจัดสรรไปสู่มวลสมาชิกในรูปของดอกเบี้ยและเงินปันผล

3 ประวัติความเป็นมา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีธุรกรรมด้านการรับสมัครและรับเงินสะสมค่าหุ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ใช้ชื่อว่า “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนพายัพ” สมาชิกเริ่มแรก 15 คน และเงินสะสมค่าหุ้น จำนวน 4,620.-บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สมาชิกทั้งสิ้น 456 คนและเงินสะสมค่าหุ้น จำนวน 52,620, บาท (ห้าสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นสี่ร้อยยี่สิบห้าบาท) สมาชิกคนแรกคือบุคคลร่วมก่อตั้ง ดร.บุญทอง ภู่เจริญ หากจะกล่าวว่าตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน อธิการบดีทั้ง 2 คนก็ได้ร่วมเป็นสมาชิกกับเราด้วย

4 โครงสร้างการบริหารสหกรณ์ฯ
ที่ประชุมใหญ่สมาชิก ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เอกชน คณะผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ หากเป็นห่วงเรื่องการบริหารขอนำเสนอโครงสร้างการบริหารฯ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อน ว่าด้วยคณะกรรมการที่บริหารงานนี้ทั้งหมดได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกในวันประชุมใหญ่ วิธีการคือ จะอยู่ในวาระคราวละ 2 ปีและอาจได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการได้ติดต่อกันถึง 2 วาระ คือ 4 ปี ปัจจุบันมีการจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์เอกชนฯ ดำเนินการแทนสมาชิกอยู่ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการศึกษาฯ คณะกรรมการเงินกู้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

5 สวัสดิการของสหกรณ์ สก.1 (สวัสดิการเงินกู้) : สหกรณ์ฯ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ของจำนวนเงินกู้คงเหลือทั้งหมดของสหกรณ์ฯ ให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ เพื่อประกันความเสี่ยงให้สมาชิกที่กู้เงิน กรณีผู้กู้ เสียชีวิตก่อนชำระเงินกู้หมด ชุมนุมฯ จะจ่ายเงินชำระหนี้เงินกู้แทนสมาชิกที่เสียชีวิต วงเงินไม่เกิน 400,000.-บาท สก.2 (สวัสดิการเงินสะสม) : สหกรณ์ฯ จ่ายเงินอัตราร้อยละ ของจำนวนเงินค่าหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ให้ชุมนุมฯ กรณีสมาชิกเสียชีวิต ชุมนุมฯ จะจ่ายเงินให้กับทายาทของสมาชิก 1 เท่าของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ฯ วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท สก.5 (สวัสดิการกองทุนสมทบ) : การสงเคราะห์จัดงานศพให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต ปัจจุบันวงเงิน 100,000.-บาท การที่สมาชิกจะสมัครเป็นสมาชิก สก.5 ได้จะต้องมีอายุสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน- 60 ปี ซึ่งปัจจุบันได้ขยายฐานได้ถึง ปี

6 ธุรกรรมทางการเงิน ออมทรัพย์ ธรรมดา ดอกเบี้ย 1 % พิเศษ ดอกเบี้ย 1.50 %
ธรรมดา ดอกเบี้ย % พิเศษ ดอกเบี้ย % เงินกู้ ฉุกเฉิน ดอกเบี้ย % สามัญ ดอกเบี้ย % พิเศษ ดอกเบี้ย %

7 กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน 1 ใบ
โปรโมชั่นพิเศษ สมัครวันนี้ – 31 สิงหาคม 2553 รับฟรี !!! กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน 1 ใบ

8 สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ

9 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google