งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบ/แผนการจัดการความรู้สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปี2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบ/แผนการจัดการความรู้สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปี2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบ/แผนการจัดการความรู้สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปี2553
KS KA KV -สถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ผลลัพท์ : ข้อมูลการผลิต การตลาดและแหล่งที่มา ของข้อมูล -การขึ้นทะเบียน ทพศ. 3 พืช ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ผลลัพท์ : จนท.สามารถขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดการ -KM Conner -บอร์ดนิทรรศการ -Web site -shopping KM -การพัฒนาบริหารจัดการ ข้อมูลสถานการณ์การผลิต การตลาดสินค้าเกษตร -การขึ้นทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ตามนโยบายการประกัน รายได้เกษตรกรของรัฐ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) งานที่ทำ 1 : ทบทวน วิเคราะห์ผลงาน และกำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ 2 : ประเมินองค์กรตนเองเกี่ยวกับการใช้การจัดการความรู้ในการทำงาน 3 : กำหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมในการจัดการความรู้ 4 : จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 5 : จัดทำรายละเอียดตามแผนสนับสนุนการจัดการความรู้ตาม(KM Action Plan) ประชุมคณะทำงาน 6 : ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

2 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ KM ปี2553
บทบาทหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 1.ผู้บริหารสูงสุด (CEO) Chief Executive Officer รธส. เห็นคุณค่า/ดำเนินการผลักดันKM 2.คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer CKO) เอาหัวปลาไปขายผู้บริหารสูงสุดให้ผู้บริหาร สูงสุดเป็นเจ้าของหัวปลา ผอ.สสจ. 3.คุณอำนวย (Knowledge Facilitator KF) คอยอำนวยความสะดวกและกระตุ้น การจัดการความรู้ ผอ.เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ นางสุนิสา ประไพตระกูล นายนุภาษ สัตยานนท์ น.ส.เพ็ญระพี ทองอินทร์ นางอรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 4.คุณกิจ (Knowledge Practitionera KP) ทำกิจกรรมดำเนินการจัดการความรู้ เป็นผู้ประสานเชื่อมโยงเครือข่าย เช่น หนังสือเชิญ-ประสานวิทยากร ติดต่อคณะทำงานประชาสัมพันธ์ นางเบ็ญจรงค์ จิรเศวตกุล น.ส.ชุมญาณัช คำวงษ์ นายสุนทร ธารามาส 5.คุณประสาน นายทรงพล ทาเจริญ นายอำนาจ จันทร์ครุฑ น.ส.อุบลพันธ์ สุไชยชิต 6.จัดสถานที่/ อาหารว่าง เตรียมสถานที่ ทำป้ายประกาศ

3 บทบาทหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 7.ถ่ายภาพติดบอร์ด
นายเศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ นางเบ็ญจรงค์ จิรเศวตกุล นางสุนิสา ประไพตระกูล นางอรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 7.ถ่ายภาพติดบอร์ด การดูแลKM Conner ถ่ายภาพกิจกรรมติดบอร์ด /ดูแลความเรียบร้อย/ ติดตามข้อมูล 8.การดูแลข้อมูล Web site ของสำนัก ติดตามรวบรวมข้อมูล /กำหนดหัวข้อการเผยแพร่/ส่งข้อมูลขึ้น Web site นายทรงพล ทาเจริญ นายกิตติ สระแก้ว นายผดุงศักดิ์ อินอภัยพงษ์ 9.คุณลิขิต การสรุปและ รายงานในแต่ละกิจกรรม จดบันทึก /ทำรายงานสรุปการทำกิจกรรม/และภาพรวมข้อมูลขึ้น Web site น.ส.เพ็ญระพี ทองอินทร์ นางอรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายกิตติ สระแก้ว 10.เหรัญญิก ดูแลการเงิน KM นายทรงพล ทาเจริญ 11.ประธาน KM กำกับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์


ดาวน์โหลด ppt กรอบ/แผนการจัดการความรู้สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปี2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google