งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสริมสร้างความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสริมสร้างความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2553
เสริมสร้างความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัว ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง และสามารถดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค์

2 ตัวชี้วัด KPI ตามคำรับรอง
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรสำคัญของจังหวัด 2. ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองใบรับรองมาตรฐาน GAP ต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวง 3. มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 4. ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.

3 เป้าหมายของตัวชี้วัด
1. เกษตรกร 2. ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 3. ผู้ลงทะเบียน สย 4. ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 5. ประชากรในวัยแรงงาน

4 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปทางการเกษตร หลักการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงาน เทคนิคการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น หลักการพัฒนาการตลาด แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฐานข้อมูล จปฐ. จังหวัดยะลา

5 1. ทฤษฎีการตลาด/แผนการตลาด/การประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 1. ทฤษฎีการตลาด/แผนการตลาด/การประชาสัมพันธ์ 2. การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงาน 3. แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6 องค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่คัดเลือก
มาจัดทำแผนการจัดการความรู้ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เหตุผลที่คัดเลือกองค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

7 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ที่ ขั้นตอน กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 1 การบ่งชี้ความรู้ ประชุมกำหนดความรู้และกำหนดเจ้าภาพรับผิดชอบ องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง (กษ) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(พช) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(กษ)

8 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ที่ ขั้นตอน กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ประชุมและกำหนดแบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ มีทะเบียนฐานข้อมูล องค์ความรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบในรูปแบบเอกสาร เว็บไซต์ แผ่นพับ เอกสาร/website/แผ่นพับ จำนวน 3 เรื่อง

9 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ที่ ขั้นตอน กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ และการจัดทำ Work Flow งาน Work Flow งาน 3 เรื่อง 5 การเข้าถึงความรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร/แผ่นพับ Web site (พช.) มีจำนวนช่องทางเผยแพร่อย่างน้อย 1 ช่องทาง เอกสาร แผ่นพับ Website นิทรรศการ

10 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ที่ ขั้นตอน กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 6 การแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุม 1 ครั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 เรื่อง 7 การเรียนรู้ จัดทำเอกสารคู่มือแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอกสารคู่มือ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt เสริมสร้างความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google