งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี
ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

2 หลักการและเหตุผล สถานการณ์การผลิตทางด้านการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชมีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงเป็นจำนวนมากและเกินความจำเป็น ซึ่งจะเห็นได้จากการสุ่มตรวจการปนเปื้อนสารพิษจะพบมากในพืชผัก ทำให้คนไทยเสี่ยงจากการบริโภคผักที่มีสารก่อมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่มีปริมาณมากเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศไทย อำเภอวังม่วง มีการผลิตพืชผักจำนวนน้อยและไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคต้องซื้อจากแหล่งอื่นมาบริโภค สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วงเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปลุกและผู้บริโภค

3 เป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

4 วิธีดำเนินการ การใช้สารชีวภัณฑ์ในการลดการใช้สารเคมี มีดังนี้ วิธีที่ ๑ ๑.ใช้ใบสะเดาและเมล็ด ทุบใส่น้ำ ๑ ปี๊บ ต้มแล้วเอาน้ำที่ได้ ๓ กิโลกรัม หมักไว้ ๓ วัน สามารถนำไปฉีดพ่นในอัตรา ๕ ซีซี/น้ำ ๒๐ ลิตร ๒.ใบสาบเสือ นำมาสับแล้วต้มน้ำ ๑ ปี๊บ กรองเอาแต่น้ำนำมาผสมเมธิลแอลกอฮอล์ นำน้ำที่ได้มาผสมกับแอลกอฮอล์ ๑ ลิตร การนำไปใช้อัตราส่วน ๕๐ ซีซี/น้ำ ๒๐ ลิตร ๓.หางไหล ๑ ปี๊บ หมักข้ามคืนคั้นน้ำ ผสมเมธิลแอลกอฮอล์ อัตรา ๕๐ ซีซี /น้ำ ๒๐ ลิตร นำส่วนผสม (๑) ๕๐ ซีซี ส่วนผสม (๒) ๕๐ ซีซี และส่วนผสม (๓) ๕๐ ซีซี / น้ำ ๒๐ ลิตร ผสมฉีดพ่นทุกๆ ๓ วัน

5 วิธีที่ ๒ การใช้เชื้อราบิวเบอร์เรีย ขั้นตอน ๑
วิธีที่ ๒ การใช้เชื้อราบิวเบอร์เรีย ขั้นตอน ๑.นำเชื้อราบิวเบอร์เรีย จำนวน ๓ ลิตร /น้ำ ๒๐ ลิตร ผสมให้เข้ากันเทใส่ถังขนาด ๒๐ ลิตร ๒.พ่นโดยใช้ถังพ่นยาที่ล้างสะอาด ยกชูขึ้นเหนือศรีษะและพ่นโดยส่ายหัวพ่นยาให้ทั่วบนตัวแมลงศัตรูพืช โดยพ่นในช่วงตอนเย็น ๓.การพ่นเชื้อราบิวเบอร์เรีย สามารถทยอยพ่นได้โดยเมื่อพ่นไม่เสร็จนำไม้ปักไว้แล้ววันต่อมาสามารถพ่นต่อได้

6 เทคนิค ๑.ล้างเครื่องพ่นยาให้สะอาดโดยใช้น้ำยาล้างจาน กรณีที่ถังเคยใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงมาก่อน ๒.พ่นสารบิวเบอร์เรียในตอนเย็นที่อากาศไม่ร้อน ๓.พ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรูพืชมากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google