งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเทคโนโลยี เรื่อง กำจัดศัตรูผักคะน้าด้วยสมุนไพรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเทคโนโลยี เรื่อง กำจัดศัตรูผักคะน้าด้วยสมุนไพรธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเทคโนโลยี เรื่อง กำจัดศัตรูผักคะน้าด้วยสมุนไพรธรรมชาติ
จัดทำโดย ด.ช. พงษ์ศธร วงค์แปลก เลขที่ 8 ด.ญ. ขวัญฤดี เสาสมภพ เลขที่ 14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูดนุภัค เชาว์ศรีกุล โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะ เกษและยโสธร บทเรียนออนไลน์ครูดนุภัค

2 1. กำหนดปัญหา 2. จุดมุ่งหมาย
สำรวจพบหนอนที่แปลงผักคะน้าของ เด็กหญิง ขวัญฤดี เสาสมภพ ที่บ้าน เพื่อกำจัดศัตรู (หนอนผักคะน้า) เพื่อให้ผักคะน้าปลอดสารพิษ 2. จุดมุ่งหมาย

3 3. การรวบรวมข้อมูล พวกเราได้รวบรวมข้อมูล ดังนี้
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 1 ผักคะน้า 2 ศัตรูผักคะน้า 3 สมุนไพรกำจัดศัตรูผักคะน้า 4 วิธีการกำจัดศัตรูผักคะน้า 2.สัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับการกำจัดหนอนผักคะน้าและการทำน้ำหมักใบสะเดา

4 4. เลือกวิธีการแก้ปัญหา
วิธีการกำจัดศัตรูพืช(หนอนผักคะน้า)มีหลายวิธีการ ได้แก่ น้ำหมักบอระเพ็ด น้ำส้มควันไม้ และน้ำหมักใบสะเดา พวกเราได้เลือกวิธีการกำจัดศัตรูผักคะน้าด้วยน้ำหมักใบสะเดา เพราะ ใบสะเดาเป็นพืชในท้องถิ่น สามารถทำได้ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนผสมหาง่าย

5 5. การปฏิบัติโครงงาน 1 5 1.โขลกใบสะเดาให้ละเอียดประมาณ 2 ขีด
วิธีการทำน้ำหมักใบสะเดา 1.โขลกใบสะเดาให้ละเอียดประมาณ 2 ขีด 2.นำไปหมักในน้ำสะอาด 1 ลิตร 3.หมักไว้ประมาณ 2 คืน 4.กรองเอากากทิ้งแล้วนำไปฉีดพ่น ตามความต้องการ 1 อุปกรณ์ 3 2 4 6 5

6 แบบบันทึกผลการทำน้ำหมักใบสะเดา
วัตถุดิบ ปริมาณ ขั้นตอนการ ผลิต ผลการผลิต 1. ใบสะเดา 2 ขีด 1.โขลกใบสะเดา 2.นำไปหมักกับน้ำสะอาด 1 ลิตร 3.หมักไว้ประมาณ 2 คืน 4.กรองเอากากทิ้งแล้วนำน้ำหมักไปฉีดพ่น น้ำหมักมีลักษณะน้ำสีเขียวขุ่น 2. น้ำสะอาด 1 ลิตร

7 แบบบันทึกผลการทดลองการใช้น้ำหมักใบสะเดาในการกำจัดศัตรูพืช
6. ทดสอบ แบบบันทึกผลการทดลองการใช้น้ำหมักใบสะเดาในการกำจัดศัตรูพืช จำนวนแปลงผักคะน้า สัปดาห์ที่ น้ำหมักใบสะเดา 1 แปลง 1 ศัตรูพืช(หนอนผักคะน้า)มีจำนวนลดลงและรูบนใบผักคะน้าเริ่มลดลง 2 ศัตรูพืช(หนอนผักคะน้า)มีจำนวนน้อยลงและรูบนใบผักคะน้าน้อยลง

8 7.ปรับปรุงแก้ไข ในการทำน้ำหมักใบสะเดาครั้งแรกผู้ทดลองได้หั่นใบสะเดาแทนการโขลกพบว่าน้ำหมักใบสะเดามีสี ใสเมื่อนำไปใช้ไม่สามารถกำจัดหนอนผักคะน้าได้ เพราะ การหั่นไม่สามารถทำให้น้ำในใบสะเดาออกจึง ทำให้หนอนผักคะน้าไม่ตาย ผู้ทดลองจึงได้ไปศึกษาวิธีการทำน้ำหมักใบสะเดาอีกครั้ง และได้เปลี่ยนจาก การหั่นเป็นโขลกแทน ซึ่งพบว่าน้ำหมักใบสะเดาสามารถกำจัดหนอนผักคะน้าลดลงได้

9 8. ประเมินผล พวกเราได้นำน้ำหมักใบสะเดาไปทดลองที่แปลงผักของ เด็กหญิง ขวัญฤดี เสาสมภพ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผลปรากฏว่าแปลงผักคะน้ามีศัตรูพืชน้อยลงและรูบนใบผักคะน้า ลดลง

10 การคำนวณต้นทุนผลการผลิต
รายการ จำนวนเงิน 1.ใบสะเดา 2. ค่าแรง 1 3 รวมต้นทุน 4 2. ราคาขาย 7 3. กำไร

11 เสียงสะท้อนจากผู้เรียน
1. ได้เรียนรู้กระบวนการทำโครงงานเทคโนโลยี 2. ได้นำความรู้จากห้องเรียนไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำให้เกิดความสามัคคี 4. ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาผ่านการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน 5. ได้รู้จักวิธีการทำน้ำหมักใบสะเดา

12 บรรณานุกรม 1.http://kruprasar.net/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Ite mid=1 2. 3. 4. spodoptera-litura.html


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเทคโนโลยี เรื่อง กำจัดศัตรูผักคะน้าด้วยสมุนไพรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google