งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SWOT งานการเงินและบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SWOT งานการเงินและบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SWOT งานการเงินและบัญชี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโดย นส.จงลักษณ์ สมร่าง

2 จุดแข็ง Strengths จุดแข็ง Strengths เสริม reinforcement Knowledge
requirement 1. บุคลากร มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความทุ่มเทเสียสละ กระตือรือร้นในการทำงาน และมีประสบการณ์ในวิชาชีพ เข้ารับอบรมความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย,ระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง, มาตราฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2. มีการติดตามการเบิกจ่ายและจัดทำรายงานงบการเงินเสนอผู้บริหารให้ทราบ วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและเข้าใจง่าย กรอบงบประมาณ,รูปแบบการนำเสนองบการเงิน,การวิเคราะห์งบการเงิน 3. มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการเบิกจ่าย ศึกษาระบบงบประมาณของวิทยาให้แม่นยำ กรอบงบประมาณของวิทยาลัยในระบบบัญชี 3 มิติ

3 จุดอ่อน Weaknesses จุดอ่อน Weaknesses กำจัด delete Knowledge
requirement 1. มีคู่มือในการปฏิบัติงานภายใน แต่ผู้มาใช้บริการไม่เข้าใจ และไม่สามารถทำตามคู่มือได้ แจ้งเวียนและฝึกอบรมการใช้คู่มือ ให้แก่บุคลากร คู่มือ และ Work flow ของหน่วยการเงินของวิทยาลัยและคณะอื่น 2. เริ่มเข้าใช้ระบบ 3 มิติ จึงทำให้การทำงานล่าช้า ขาดกำลังคนในการทำงาน เพิ่มกำลังคน,ให้พนักงานทำงานล่วงเวลา การใช้งานระบบ 3 มิติ 3. การติดตามการคืนเงินยืมทำได้ล่าช้า ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากเงินหมุนเวียนมีน้อย หักเงินเดือนบุคลากรที่ไม่คืนเงินยืมตามกำหนด , ตั้งเบิกให้ทันเวลา และเร็วขึ้น ระเบียบเงินยืมทดรองของมหาวิทยาลัย,บทลงโทษของผู้ไม่ปฎิบัติตาม 4. ระบบบัญชี 3 มิติ มีความซับซ้อน และล่าช้า บันทึกบัญชีในช่วงเช้า และทุกวัน ไม่บันทึกทีเดียวในวันสิ้นเดือน กระบวนการการทำงานของระบบบัญชี 3 มิติ 5. คณะกรรมการอำนวยการไม่มีความเข้าใจระบบการเงินและบัญชีของวิทยาลัย จัดทำงบให้เข้าใจง่าย สำหรับผู้ไม่มีความรู้ด้านบัญชี การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อผู้บริหาร

4 โอกาส Opportunities โอกาส Opportunities คว้า take Knowledge
requirement 1. วิทยาลัยมีทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ขอรับทุนที่วิทยาลัยได้จัดสรรให้ วิธีการขอรับทุน จำนวนทุน เงื่อนไขการรับทุน งบประมาณ 2. มีงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี เข้ารับการอบรม ในหัวข้อที่มีประโยชน์กับวิทยาลัย กำหนดการการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับความรู้ทางบัญชี (สถานที่ วัน เวลา งบประมาณ)

5 อุปสรรค Threats อุปสรรค Threats หลีกหนี Avoid Knowledge requirement
1. ระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่อำนวยต่อเบิกจ่ายของวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย, และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องทราบว่ารายการใดเบิกจ่ายไม่ได้ ระเบียบรับจ่ายของมหาวิทยาลัย 2. บุคลากรของวิทยาลัยทำเอกสารการเบิกจ่ายผิดบ่อยครั้ง ทำให้การทำงานล่าช้า แจ้งถึงหน้าที่ของบุคลากรในการที่ต้องรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย รวมทั้งบทลงโทษ ระเบียบรับจ่ายของมหาวิทยาลัย , ระเบียบการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง


ดาวน์โหลด ppt SWOT งานการเงินและบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google