งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Globalization and the Law III

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Globalization and the Law III"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Globalization and the Law III
1 Actors บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ State and non-state actors 2 ภาวะของโลกาภิวัตน์ในโลกปัจจุบัน 14/01/2013 12 Globalization and Law III

2 Actors in International Law
บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ – รัฐ ความเคลื่อนไหวข้ามพรมแดน(มองในมิติของผู้กระทำ) ทั้งรัฐกับรัฐ เอกชนกับเอกชน เอกชนกับรัฐ ในมิติทั้ง 4 ด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เหตุผลที่บุคคลต่างๆใช้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือ - เมื่อเครื่องมือที่มีกฎหมายภายในไม่ได้ผล 14/01/2013 12 Globalization and Law III

3 12 Globalization and Law III
องค์กรระหว่างประเทศ การเกิดขึ้นขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ มักอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงระหว่างรัฐ พหุภาคี หรือทวิภาคี United Nations GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)  WTO (World Trade Organization) IMF, World Bank, ADB ASEAN FTA 14/01/2013 12 Globalization and Law III

4 12 Globalization and Law III
14/01/2013 12 Globalization and Law III

5 สหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น (United Nations - UN)
ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นองค์การระหว่างประเทศที่กำเนิดขึ้นเป็นองค์การที่สองต่อจากสันนิบาตชาติ (The League of Nations) มีสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงอยู่ 5 ประเทศ อันประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน (แทนที่สาธารณรัฐจีน) ฝรั่งเศส รัสเซีย (แทนที่สหภาพโซเวียต) สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 14/01/2013 12 Globalization and Law III

6 12 Globalization and Law III
Established under Article 7 of the United Nations (UN) Charter, the United Nations General Assembly (GA) functions as one of the primary bodies within the UN. The Assembly is a forum for discussion and policy-making between all 192 Member States. Decisions are made when the majority of members consent, with most of their resolutions passing by consensus rather than through a formal vote. The General Assembly is divided into six main committees, and each act as a forum for the complete discussion of a specific international topic. Together their scope is nearly infinite, covering any and all international issues that fall under the UN Charter; however these recommendations are not binding for any state and only bear as much weight as the consensus behind it. 14/01/2013 12 Globalization and Law III

7 สหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น (United Nations - UN)
มีการแบ่งเป็น 6 องค์กรหลัก สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ สำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีองค์กรอื่น ๆ อีกเช่น WHO UNESCO UNICEF UNEP UNDP UNHCR ILO 14/01/2013 12 Globalization and Law III

8 การรวมตัวกันขององค์กระหว่างประเทศ
เพื่อรักษาความสงบสุขของโลก เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ  สิทธิพลเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สร้างกติกาที่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโลก 14/01/2013 12 Globalization and Law III

9 12 Globalization and Law III
Non-State Actors ความเคลื่อนไหวของ non-state actors เช่น องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม Green Peace, Human Rights Watch, Red Cross, OXFEM Human right Watch Green Peace ปัญหาของการยอมรับในทางกฎหมาย – มีอำนาจฟ้องคดีสู่องค์กรระหว่างประเทศหรือไม่? ประเด็นหลักอยู่ที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงหรือไม่ 14/01/2013 12 Globalization and Law III

10 กลไกในการบังคับใช้กติการะหว่างประเทศ
การเข้าร่วมเป็นภาคี การให้สัตยาบันในข้อตกลงระหว่างประเทศ การนำมาบังคับใช้ภายในรัฐ การทำรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ การจัดการกับข้อพิพาท จบ ☃ 14/01/2013 12 Globalization and Law III


ดาวน์โหลด ppt Globalization and the Law III

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google