งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยหรือพลังที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3 ผลประโยชน์แห่งชาติของทุกชาติมีดังนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลประโยชน์แห่งชาติของทุกชาติมีดังนี้ ความมั่นคงทางการทหาร อำนาจ เศรษฐกิจ อุดมการณ์ ศีลธรรมและหลักกฎหมาย

4 หน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
องค์การระหว่าประเทศ หน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เป็นเวทีความตกลงระหว่างประเทศสมาชิก เป็นผู้รักษากฎระเบียบ เป็นผู้กระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีค่า อำนาจทางการทหาร รักษาสันติภาพ บทบาทในการเป็นองค์กรเหนือรัฐ

5 UN ประกอบด้วยองค์การหลักๆ 6 องค์การได้แก่
องค์การสหประชาชาติ ( The United Nations ) UN ประกอบด้วยองค์การหลักๆ 6 องค์การได้แก่ สมัชชา คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะมนตรีภาวะทรัสตี ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ สำนักเลขาธิการ

6 บรรษัทข้ามชาติ (Multi National Corporations)
อะไรคือ MNCs ความสำคัญของ MNCs ข้อถกเถียงในเรื่องบทบาทของ MNCs

7 องค์การสนับสนุนเอกชน (Non-Governmental Organizations- NGOS)
องค์การปลดปล่อยเชื้อชาติ ผู้ก่อการร้าย กลุ่มศาสนาข้ามชาติ องค์การพรรคการเมืองข้ามชาติ องค์กรสนับสนุนเอกชน

8 The End


ดาวน์โหลด ppt ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google