งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหภาพยุโรปในฐานะมหาอำนาจระดับกลางและบทบาทต่อการเมืองโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหภาพยุโรปในฐานะมหาอำนาจระดับกลางและบทบาทต่อการเมืองโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหภาพยุโรปในฐานะมหาอำนาจระดับกลางและบทบาทต่อการเมืองโลก
กษิร ชีพเป็นสุข อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 โครงร่างการบรรยาย ลักษณะและความหมายของมหาอำนาจระดับกลาง (middle power)
กิจกรรมของสหภาพยุโรปในฐานะมหาอำนาจระดับกลาง

3 บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของมหาอำนาจระดับกลางในยุคหลังสงครามเย็น
บทบาทของมหาอำนาจระดับกลางในยุคก่อนสงครามเย็นสิ้นสุด บทบาทของมหาอำนาจระดับกลางในยุคหลังสงครามเย็น เผยแพร่แนวคิดใหม่ๆ เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางนโยบายของมหาอำนาจ การเพิ่มขึ้นของจำนวนและบทบาทองค์กรนอกภาครัฐ

4 สรุปลักษณะของมหาอำนาจระดับกลาง
เป็นการจัดรูปแบบทางการเมืองที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการเมืองพอสมควร และมีอิสระในการดำเนินนโยบาย แต่ไม่มีความเห็นพ้องในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าอยู่ในระดับมหาอำนาจระดับโลก เป็นผู้มีบทบาทเด่นชัดในทางการเมืองระหว่างประเทศ บทบาทนั้นๆ มักเป็นไปในทางมีคุณค่าหรือศีลธรรมบางอย่างกำกับอยู่ และมักถือว่าบทบาทเหล่านี้เป็นแก่นของนโยบายต่างประเทศของตน เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมและองค์กรนอกภาครัฐเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในอัตราสูง และมีความสมัครใจร่วมมือกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐดังกล่าวเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในแนวนโยบายที่วางไว้

5 ความสำคัญของอัตลักษณ์ต่อบทบาทมหาอำนาจระดับกลางของสหภาพยุโรป
ความหมายของอัตลักษณ์ ความผูกพันทางด้านการรับรู้ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้านอื่นๆ ที่จับต้องไม่ได้ระหว่างรัฐ สิ่งนี้ได้สร้างบทบาทของรัฐเหล่านี้ต่อกันและกัน และทำให้รัฐมีแนวคิดหรือคำจำกัดความให้แก่ตัวเองได้ (Ashmore and Jussim) ประเภทของอัตลักษณ์ Tangible: ความสามารถทางเศรษฐกิจ ทางกำลังทหาร สัญลักษณ์รูปธรรม Intangible: คุณค่า วัฒนธรรม บรรทัดฐาน

6 อัตลักษณ์กับสหภาพยุโรป
Copenhagen Summit 1973 การสร้างความชอบธรรมให้แก่การบูรณาการ บรรทัดฐาน/คุณค่าร่วมกัน VS อัตลักษณ์ประจำชาติ

7 อัตลักษณ์เชิงรูปธรรมที่สำคัญของสหภาพยุโรป
ธงของสหภาพยุโรป

8 อัตลักษณ์เชิงรูปธรรมที่สำคัญของสหภาพยุโรป (ต่อ)
เพลงประจำสหภาพยุโรป (European Anthem) วันประจำยุโรป 9 พฤษภาคม คำขวัญของสหภาพยุโรป: ‘United in Diversity’ ประเด็นรัฐธรรมนูญยุโรป

9 อัตลักษณ์เชิงรูปธรรมที่สำคัญของสหภาพยุโรป (ต่อ)
เงินยูโร

10 อัตลักษณ์เชิงคุณค่าที่สำคัญของสหภาพยุโรป
สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย หลักกฎหมาย ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม การให้ความช่วยเหลือ

11 กิจกรรมของสหภาพยุโรปในฐานะมหาอำนาจระดับกลางภายใต้กรอบนโยบายร่วมกัน
Enlightened self-interest 2003 European Security Strategy ความรับผิดชอบของสหภาพยุโรปต่อโลก 2005 EU Strategy on Africa ความสำคัญของการสร้างหุ้นส่วน (partnership)

12 บทบาทในการรักษาสันติภาพและความมั่นคง
การเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง วิกฤตการณ์ยูโกสลาเวีย กองกำลังปฏิบัติการรักษาสันติภาพ เครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศด้านรักษาสันติภาพและความมั่นคง European Development Fund Common Foreign and Security Policy ความร่วมมือกับองค์กรนอกภาครัฐ African Peace Facility

13 แนวนโยบายที่ถูกกำกับด้วยอัตลักษณ์หรือคุณค่าของมหาอำนาจระดับกลาง
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กรณีรณรงค์ต่อต้านโทษประหารชีวิต การส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตย กรณี European Neighbourhood Policy การขาดดุลทางประชาธิปไตย (Democratic Deficits) ภายในองค์กร

14 สรุป คำถาม...


ดาวน์โหลด ppt สหภาพยุโรปในฐานะมหาอำนาจระดับกลางและบทบาทต่อการเมืองโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google