งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการบริหารและการคิดเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการบริหารและการคิดเชิงกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการบริหารและการคิดเชิงกลยุทธ์
19-22 มิถุนายน 2555

2 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข
จงไปวัดก่อนมีทุกข์ วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข

3 การเปลี่ยนแปลง คำถามเชิงกลยุทธ์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์
คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ What’s result ? การคิดเชิงกลยุทธ์ Resources Value Environment ระดับสูง Who are you? กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป Where you want to go ? ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน How to get there ? ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน What to perform ? นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ Where are you now ?

4 การเปลี่ยนแปลง ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์
การคิดเชิงกลยุทธ์ Resources S Value Environment O ระดับสูง Who are you? Purpose inspiration Objective กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป What business we want to be in? What to become ? Strengths Challenges Opportunities Scenarios OS strategy

5 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

6 หัวข้อที่เรียนไปแล้ว
PESTLE analysis รู้เขา Scenario planning สร้างภาพอนาคต Internal analysis รู้เรา Business Ideas (Strategic Thinking) OS strategy

7 PESTLE Driving forces เป็นประเด็นหลักๆในอนาคตที่จะเป็นแรงมากดดัน เป็นคำนามไม่มีการวิเคราะห์หรือให้ความเห็น เป็นสิ่งที่เป็นไปตามความจริง สิ่งที่ควรเป็น ไม่ใช่สิ่งที่อยากเห็นหรืออยากให้เป็น Scenario เป็นภาพที่เกิดขึ้นจาก Driving forces มีหลายภาพ ทั้งภาพที่แง่ดีและไม่ดี พิจารณาจากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น Challenges คือข้อท้าทายที่ไปรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือแรงกดดัน Vision คือภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นในอนาคต ข้อท้าทายที่สำเร็จในภาพอนาคต

8 มอบหมายงานครั้งต่อไป
ค้นคว้าเดี่ยว ครั้งที่ 3 เรื่อง SWOT analysis ppt. file ภาษาอังกฤษ ส่งทางเมล์ระบุวิชาและใส่รหัสด้วยภายใน 25 มิถุนายน ก่อน 16.00น. งานกลุ่ม ไปทบทวน Business Ideas และยืนยันมา 1 ธุรกิจเป็น Dummy project เริ่มไปศึกษาเรื่อง Business Environment การส่งงาน ส่งไม่ตรง ที่กำหนด ไม่ระบุรหัสและไม่ส่งไฟล์แนบจะไม่มีการเตือนอีกและไม่มีคะแนนให้

9 คู่แข่งทำแต่เราทำดีกว่าไหม
รู้ไหมลึกๆสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ความต้องการ อุปสงค์ ของลูกค้าคืออะไร โอกาสทางธุรกิจ รู้ไหมว่าที่เราขายลูกค้าถูกใจ ท่านขายอะไร What the Firm Might Do Sustainable Competitive Advantage รู้ไหมเราขายอะไร ท่านมีอะไรดี ความแตกต่าง คู่แข่งทำได้ไหม? คู่แข่งไม่ทำไหม? คู่แข่งทำแต่เราทำดีกว่าไหม What the Firm Can Do

10 Sustainable Competitive Advantage Business Model
External Environment What the Firm Might Do Sustainable Competitive Advantage Business Model Internal Environment What the Firm Can Do 5

11 Vision Versus Mission Mission Statement Answers the Question
Vision Statement Answers the Question “What is Our Business?” “What Do We Want to Become?”

12 Mission Gives reason for organization’s existence
Tells what company is providing to society Defines fundamental, unique purposes to differentiate from other firms Identifies scope of operations in terms of products and markets Includes philosophy, treats employees

13 Example Missions Maytag Corporation: Newport News Shipbuilding:
To improve the quality of home life by designing, building, marketing, and sevicing the best appliances in the world. Newport News Shipbuilding: We shall build good ships here -- at a profit if we can -- at a loss if we must -- but always good ships.

14 Objectives End results of planned activities
State what is to be accomplished by when Should be quantified if possible Some possible areas are: -- profitability -- efficiency -- growth -- shareholder wealth -- reputation -- survival -- market leadership -- utilization of resources

15 Strategies Form a comprehensive master plan
State how the corporation will achieve mission and objectives Maximize competitive advantage Minimize competitive disadvantage

16 Vision Prepares company for the future Not simply ‘making a profit’
Defines the business position ‘Who are we?’ ‘What do we do? Defines target market Establishes long-term direction ‘Where are we going?’ Not simply ‘making a profit’ Vision A statement that says what the company is trying to do/ become Vision / mission interchangeable Making a profit is not sufficient: all companies aim to make a profit - that alone does not provide sufficient long term direction/ ability to choose between alternatives vision/mission also applies to public, not for profit organisations eg. hospitals, religious orders example: Concern: vision supposedly ‘to help the poorest of the poor’ but not applied; this inhibited people from working together eg. - someone used only local materials, unpaid labour and little equipment - another used much equipment, paid labour and produced far more all this led to inconsistency among workers and customers/ bickering Future Importance of COMMUNICATING the vision

17 Four Types of Strategies
Threats Opportunities Weaknesses Strengths (TOWS) WT Strategies ST WO SO

18 โอกาส ข้อจำกัด จุดแข็ง รุก ปรับตัว จุดอ่อน ปรับตัว ตั้งรับ

19 TOWS Matrix WT Strategies ST Strategies Threats-T WO Strategies
Minimize weaknesses and avoid threats ST Strategies Use strengths to avoid threats Threats-T List Threats WO Strategies Overcome weaknesses by taking advantage of opportunities SO Strategies Use strengths to take advantage of opportunities Opportunities-O List Opportunities Weaknesses-W List Weaknesses Strengths-S List Strengths Leave Blank

20 การวิเคราะห์ SWOT และการสร้าง Grand strategy ด้วย TOWS matrix
รู้เขา รู้เรา คือหลักการพื้นฐานการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จะวิเคราะห์อะไรก่อน รู้เขาก่อน จะวิเคราะห์อย่างไร วิเคราะห์อะไรก่อนอะไรหลัง วิเคราะห์ไปเพื่ออยากรู้อะไร รู้เขาแล้ววิเคราะห์รู้เรา วิเคราะห์อย่างไร รู้เขา รู้เราแล้วทำอะไรต่อ SWOT so what ? TOWS matrix ผลที่ได้รู้กลยุทธ์ว่า What business we want to be in?

21 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป PEST analysis
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ +/- เทคโนโลยีชีวภาพ + / - การเมือง การค้าเสรี + / - นโยบาย SMEs ของรัฐบาล + เศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน การจ้างงาน อัตราแลกเปลี่ยน สังคม โครงสร้างประชาการ คุณภาพชีวิต Life style

22 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (รู้เรา)
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา + /- พื้นที่สูง + /- ทรัพยากรธรรมชาติ + / - พื้นที่ชายแดน + คนที่มีไมตรีจิต +

23 Opportunities เทคโนโลยีชีวภาพ เปิดการค้าเสรี คุณภาพชีวิต Lifestyle Threats เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดการค้าเสรี สิ่งแวดล้อม Strengths มีฐานวัฒนธรรมล้านนา มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ ทำเลที่ตั้งดี Weaknesses วัฒนธรรมเจือจาง ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม SWOT analysis

24 Opportunities เทคโนโลยีชีวภาพ เปิดการค้าเสรี คุณภาพชีวิต Lifestyle Threats เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดการค้าเสรี สิ่งแวดล้อม TOWS matrix O/S Aggressive อาหาร / เกษตรกรรม การท่องเที่ยว สุขภาพ การค้าชายแดน T/S Diversified สร้างพันธมิตรการค้า พื้นที่ประตูเชื่อมโยง การค้าการลงทุนกับ ประเทศเพื่อนบ้าน Strengths มีฐานวัฒนธรรมล้านนา มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ ทำเลที่ตั้งดี O/W Turnaround อาหาร / เกษตรกรรม การท่องเที่ยว สุขภาพ การค้าชายแดน T/W Defensive ฟื้นฟูวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็ง ชุมชนท้องถิ่น 3. ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม Weaknesses วัฒนธรรมเจือจาง ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการบริหารและการคิดเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google