งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 6 มกราคม 2555 เปลี่ยนที่นั่งครั้งที่ 2 หัวข้อเรียนวันนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 6 มกราคม 2555 เปลี่ยนที่นั่งครั้งที่ 2 หัวข้อเรียนวันนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 6 มกราคม 2555 เปลี่ยนที่นั่งครั้งที่ 2 หัวข้อเรียนวันนี้
วันที่ 6 มกราคม 2555 เปลี่ยนที่นั่งครั้งที่ 2 หัวข้อเรียนวันนี้ กลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ แถวที่ 1 เลขที่ 25 ถึง 36 , 76 แถวที่ 2เลขที่ 13 ถึง 24 , 73 แถวที่ 3เลขที่ 61 ถึง 72 , 75 แถวที่ 4 เลขที่ 1ถึง 12 , 74 แถวที่ 5เลขที่ 37 ถึง 48 แถวที่ 6เลขที่ 49 ถึง 60 การวางแผนแรงงาน การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน มาตรฐานแรงงาน

2 การวางแผนแรงงาน การจัดหาคนเข้าทำงาน
นโยบายเสถียรภาพการจ้างงานในองค์กร จ้างงานตามความต้องการผลิต จ้างงานในระดับคงที่ การกำหนดตารางเวลาการทำงาน กำหนดตารางเวลาทำงานเป็นมาตรฐาน กำหนดสัปดาห์การทำงานที่ยืดหยุ่น สถานการทำงานแบบไม่เต็มเวลา

3 การออกแบบงาน ปัจจัยด้านเทคนิคและกายภาพ ปัจจัยด้านสังคมจิตวิทยา
องค์ประกอบในการออกแบบงาน ความเชี่ยวชาญในงาน การขยายงาน Job enlargement Job rotation Job enrichment องค์ประกอบด้านจิตวิทยา ทีมทำงานเฉพาะกิจ ระบบการจูงใจและให้ผลตอบแทน Ergonomics การผลิตมุ่งประสิทธิภาพ Lean Production

4 Elements of Job Design Worker Analysis Task Analysis
Environmental Analysis

5 ผลตอบแทน ที่ซ่อนเร้นภายใน Intrinsic ที่แสดงออกชัดแจ้ง Extrinsic การให้ผลตอบแทนพนักงานจะต้องตรงกับแรงจูงใจ ในตัวของพนักงาน

6 Human Factors Physiology Biomechanics Ergonomic Design
Occupational Safety

7 Human Factors Physiology Biomechanics Ergonomic Design
Occupational Safety

8 Human Factors Biomechanics Physiology Ergonomic Design
Occupational Safety

9 Human Factors Ergonomic Design Physiology Biomechanics
Occupational Safety

10 Human Factors Occupational Safety Physiology Biomechanics
Ergonomic Design Occupational Safety

11 Job Analysis Study how job should be done Tools:
Flow diagram -work flow Process flowchart - analyze process steps Activity chart หรือ Worker-machine chart - study time utilization Operation chart หรือ Motion study - study human motions in tasks

12 Service visible to customer
Flow Diagrams Service visible to customer Service not visible to customer Customer departs with car Repair not authorized Repair authorized Order parts Parts available Check parts availability† Perform work† Parts not available Customer drops off car Mechanic makes diagnosis* Discuss needed work with customer* Inspect/ test and repair Perform corrected work Corrective work necessary Repair complete Collect payment Notify customer * = Points critical to the success of the service Figure 4.6 † = Points at which failure is most often experienced

13 Process Flowchart Symbols
Operation - direct contribution to product/service Transportation - move to another location Inspection - examine for completeness, quality Delay - process has to wait Storage - store product/service for later use D

14 Process Charts Figure 4.8 Process: Emergency room admission
Subject: Ankle injury patient Beginning: Enter emergency room Ending: Leave hospital Step no. Time (min) Distance (ft) Summary Number of steps Activity Step description Insert Step Append Step Remove Step Transport 9 11 815 Operation 5 23 Inspect 2 8 Store Delay 3 10.0 - 3.00 - 1.00 - 4.00 - 5.00 - 2.00 - 1 X Enter emergency room, approach patient window 2 X Sit down and fill out patient history 3 X Nurse escorts patient to ER triage room 4 X Nurse inspects injury 5 X Return to waiting room X Wait for available bed 7 X Go to ER bed X Wait for doctor 9 X Doctor inspects injury and questions patient 10 X Nurse takes patient to radiology 11 X Technician x-rays patient 12 X Return to bed in ER X Wait for doctor to return 14 X Doctor provides diagnosis and advice 15 X Return to emergency entrance area 16 X Check out 17 X Walk to pharmacy 18 X Pick up prescription 19 X Leave the building Figure 4.8

15 Process Flowchart D D D D D D D D D D D D D D Job: Copying Job
Date: /11 Page: Analyst: Calvin Desk operator fills out work order D Work order placed in “waiting job” box D Job picked up by operator and read D Job carried to appropriate copy machine D Operator waits for machine to vacate D Operator loads paper D Operator sets machine D Operator performs and completes job D Operator inspects job for irregularities D Job filed alphabetically in completed shelves D Job waits for pick up D Job moved by cashier for pick up D Cashier completes transaction D Cashier packages job (bag, wrap, or box) D

16 Motion Study Frank & Lillian Gilbreth Find one “best way” to do task
Divide task into therbligs search, select, grasp, hold Use videotape to study motions

17 ‘Two handed’ process chart
Left hand Right hand Pick up base plate Insert into fixture Pick up two supports Locate back plate Pick up screws Locate screws Pick up air driver Fasten screws Replace air driver Pick up centre assembly Inspect centre assembly Locate and fix Switch on timer Wait to end test Inspect Transfer grasp Put aside Wait Hold base plate Hold centre assembly

18 Idle Idle -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 Operation Chart
Job Photo-Id Cards Date 10/14 Time Right hand Time Left hand -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 Idle Photo/card processed Accept card Begin photo process Key in customer data on card Feed data card in Position customer for photo Take picture Inspect card & trim edges Idle 2.6 0.4 1.0 0.6 3.4 1.2

19 Idle Idle -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 Worker-Machine Chart
Job Photo-Id Cards Date 10/14 Time Operator Time Photo Machine -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 Idle Photo/card processed Accept card Begin photo process Key in customer data on card Feed data card in Position customer for photo Take picture Inspect card & trim edges Idle 2.6 0.4 1.0 0.6 3.4 1.2

20 มาตรฐานแรงงาน คือจำนวนของเวลาที่ต้องการในการปฏิบัติงาน การหามาตรฐานแรงงานได้ต้องมีการวัดงานและมาตรฐาน เวลาที่ใช้ทำงาน

21 Work Measurement Estimate standard time required to perform a task
จุดมุ่งหมายของมาตรฐานเวลา การวางแผนกำลังผลิต การกำหนดตารางเวลาทำงาน การจัดชิ้นงานเข้ากับพนักงาน การคาดคะเนต้นทุน การประเมินผล

22 Stopwatch Time Study Basic Steps
Methods of performing work measurement Stopwatch time study Elemental standard time files Predetermined motion times Work sampling Stopwatch Time Study Basic Steps 1. Establish the standard job method 2. Break down the job into elements 3. Study the job 4. Rate the worker’s performance (RF) 5. Compute the average time ( t )

23 6. Compute the normal time
Normal Time = (Elemental average) (rating factor) Nt = ( t )(RF) Normal Cycle Time = NT = Nt 7. Compute the standard time Standard Time = (normal cycle time) (1 + allowance factor) ST = (NT) (1 + AF)

24 ขั้นตอนการศึกษาเวลา (Time Study)
ขั้นตอนที่ 1 เลือกงานที่ต้องการศึกษา ขั้นตอนที่ 2 แบ่งงานออกเป็นองค์ประกอบย่อย ขั้นตอนที่ 3 กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการวัด ขั้นตอนที่ 4 จับเวลาองค์ประกอบงานเหล่านั้นและบันทึกค่า ขั้นตอนที่ 5 คำนวณหา Average Actual cycle time ขั้นตอนที่ 6 คำนวณหาเวลาปกติกำหนดNormal time ขั้นตอนที่ 7 รวมผลรวม Normal Time ขั้นตอนที่ 8 คำนวณหาเวลามาตรฐาน Standard Time

25 Time Study Observation Sheet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t t Nt RF Time Study Observation Sheet R Place top on sandwich, slice and stack Place ham, cheese, and lettuce on bread Spread mayonnaise on both slices Grasp and layout bread slices Identification of operation Sandwich Assembly Operator Approval Observer Smith Jones Russell Cycles Summary Date .04 .05 .06 .07 .53 .053 1.05 .056 .38 .72 1.40 1.76 2.13 2.50 2.89 3.29 .08 .10 .09 .11 .44 .79 1.13 1.47 1.83 2.21 2.60 2.98 3.37 .77 .077 1.00 .12 .14 .13 1.28 1.10 .141 .93 .23 .55 1.25 1.60 1.96 2.34 2.72 3.12 3.51 1.03 .113 .33 .67 1.01 1.34 1.71 2.07 2.44 2.82 3.24 3.61

26 Time Study Example Compute average element time
Normal time = (Elemental average) (rating factor) Nt = ( t )(RF) = (0.053)(1.05) = 0.056 Normal Cycle Time = NT = Nt = 0.387

27 ST = (NT) (1 + AF) = (0.387)(1+0.15) = 0.445 min
How many sandwiches can be made in 2 hours?

28 Incentive Piece-Rate Example
Piece-rate is $0.04 per sandwich What would average worker earn per hour? Wage rate = (135)(0.04) = $5.40

29 Studied Worker’s Wage Average cycle time = 0.361 without RF
Wage rate = (145)(0.04) = $5.80

30 จบการเรียนวันที่ 6 มกราคม 2555 แล้วควรรู้ว่า การวางแผนแรงงาน
จบการเรียนวันที่ 6 มกราคม 2555 แล้วควรรู้ว่า การวางแผนแรงงาน นโยบายการวางแผนแรงงานมีกี่อย่าง ตารางเวลาการทำงานมีกี่แบบ การออกแบบงาน มีปัจจัยอะไรบ้าง มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การวิเคราะห์งาน วัตถุประสงค์เพื่ออะไร มีเครื่องมืออะไร ใช้อย่างไร มาตรฐานแรงงาน คืออะไร หาได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 6 มกราคม 2555 เปลี่ยนที่นั่งครั้งที่ 2 หัวข้อเรียนวันนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google