งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Performance Management and appraisal systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Performance Management and appraisal systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Performance Management and appraisal systems

2 Performance Management
การจัดการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ - การระบุภาระหน้าที่ที่จำเป็นของพนักงานและเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายขององค์การ - การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง - การให้และรับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน - การประเมินและสื่อสารผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน - การวางแผน การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงาน

3 Performance management system
แผนกลยุทธ์ขององค์กร เป้าหมายและแผนงานระดับฝ่าย เป้าหมายและแผนงานระดับแผนก Performance Planning Performance Development Planning Performance Feedback Performance appraisal

4 Performance Appraisal Systems Performance Management Systems
Evaluation of individuals Periodic evaluation Rating and evaluation Rewards Designed and monitored by the HR department Performance improvement of individuals, teams and organization Continuous process Performance Planning analysis review, development, improvement Performance standard Designed by HR development but monitored by the respective department themselves

5 ในการทำ Performance Planning
(เครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดเป็น individual Performance) 1. KPA (Key performance area) 2. KRA (Key result area) 3. Task analysis 4. Activity plan \ action plan 5. Goal setting exercise

6 Some example of KPA For an R&D manager
1. Identifying Product improvment 2. Development of new products 3. Testing Sample Role : Manager(R&D) KPA: Development of new production (Weightage-2) Performance Targets * Complete design and development of a new prototype in 12 months

7 Performance analysis should lead to the following :
1. Facilitating factors 2. Hindering factors 3. Identifying developmental needs for better performance 4. Gaining a better understanding about the appraise.

8 Improving Quality of Performance Rating :
1. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดคุณลักษณะบุคคลเป็นหลัก(Trait Rating Based approach) 2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นหลัก(Job performance or Behavior Based) 3. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดผลสำเร็จของงานหรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก(Result or objective) 4. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบผสม (Hybrid Based Approach system) 5. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา 6. KPI

9 Behavior Based Approach
1. วิธีการประเมินแบบเน้นเหตุการณ์สำคัญ(Critical Incidents) 2. วิธีการบรรยายความ(Free Written Evaluation) 3. วิธีการประเมินโดยมีผู้ประเมินหลายคน(Multiple appraisal) 4. Peer Rating วิธีการประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน 5. Self-Appraisal วิธีการประเมินด้วยตนเอง 6. วิธีการประเมินแบบใช้ศูนย์กลางการประเมิน(Assessment Center) 7. วิธีการประเมินตามพฤติกรรมโดยอาศัยมาตราส่วน(BARS)

10 Result Based Format 1. วิธีการประเมินตามผลงาน (Appraisal by Result)
2. วิธีการประเมินโดยใช้ตัวชี้โดยตรง(The Direct Index) 3. วิธีการประเมินโดยเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Standards of Performance) 4. Production Records \ Periodic Test \ Performance Test 5. วิธีการวิเคราะห์หน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่ง

11 Performance Review Discussion(PRD)
It involves the following: 1. To realise their potential 2. Understand themselve-strangths and weakness 3. To acquire more insight into their behavior 4. To have better understanding of the environment 5. To increase their personal and inter-personal effectiveness 6. To set goals for further improvement 7. To develop various action plans for further improvement

12 Data from performance management process
1. Detail performance plans of individuals 2. Support requirements of each employee to achieve or carry out their performance plan and meet target 3. Performance analysis – facilitating factors and blocking factors 4. Ratings on qualities 5. Development needs of individual 6. Performance standards 7. High ratees could be studied to see how their potential could be utilised 8. Trends in performance improvements 9. Training needs data stated by the individual or their supervisor.

13 Using Performance Management Systems for HR Decisions and Performance Improvement
1. Organising training programs 2. Job Rotation 3. Career Development 4. Potential development 5. Delegation 6. Performance rewards 7. Placement and transfer 8. Promotions 9. Change of duties


ดาวน์โหลด ppt Performance Management and appraisal systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google