งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
Tools of Logic Modeling & Data Modeling System Flowchart Structured English Decision Tree Entity-Relationship Model (ER Diagram)

2 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
System Flowchart (ผังงานระบบ) ผังงานระบบเป็นแผนภาพที่ใช้แสดง INPUT OUTPUT และการประมวลผล (Process) ของระบบ ในบางกรณีเราใช้ผังงานระบบแทนแผนภาพแสดงกระแสข้อมูล ในบางกรณีก็ใช้ด้วยกัน มักนิยมใช้งานในกรณีการพัฒนาระบบก่อนทำการเขียนโปรแกรมเป็นเครื่องมือที่ช่วย Programmer ในการพัฒนาโปรแกรมออกมา

3 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
System Flowchart (ผังงานระบบ) ใช้แสดงกระแสการทำงานในระบบ และ ความสัมพันธ์ระหว่าง Input และ Output มุ่งให้เห็นงานและลำดับการทำงาน ไม่จำเป็นต้องระบุการตัดสินใจ เคยได้รับความนิยมมาก

4 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
System Flowchart (ผังงานระบบ) Example Symbols of flowchart Symbol of START and STOP Symbol of Process

5 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
System Flowchart (ผังงานระบบ) Example Symbols of flowchart Symbol of Decision Symbol of Operate on file Symbol of Print on paper

6 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
System Flowchart (ผังงานระบบ) Example flowchart of Payroll System

7 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
Structured English เป็นการนำเอาข้อความภาษาอังกฤษมาใช้ในการอธิบายถึงวิธีการทำงานใน Process นั้นๆซึ่งภาษาที่ใช้นั้นจะมีรูปแบบหรือโครงสร้างที่ค่อนข้างอิงกับภาษา Computer โดยรูปแบบของการเขียนจะบอกถึงวิธีการและขั้นตอนในการตัดสินใจในงานนั้นว่าเป็นอย่างไรบ้าง

8 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
Types of Statement in Structured English Sequential Statement Decision/Condition Statement : IF Else & Case Iteration Statement : For loop, Do..while loop and Repeat

9 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
Types of Statement in Structured English Example of Sequential Statement Process 4.0 : Generate summary report Begin Read Daily sale data Sort Daily sale data by descending Record sorted sale in Summary File Print Summary report End

10 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
Types of Statement in Structured English Example of Decision/Condition Statement : IF Else Process 5.0 : Generate Order Begin Read Inventory record IF Quantity of stock is less than than EOQ Then GENERATE Order End

11 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
Types of Statement in Structured English Example of Decision/Condition Statement : Case Process 5.0 : Generate Order Begin Read Inventory record Select Case Case 1 # Inventory > EOQ DO Nothing Case 2 # Inventory = EOQ DO Nothing Case 3 # Inventory < EOQ DO GENERATE Order End

12 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
Types of Statement in Structured English Example of Iteration Statement : Do..while Begin Read Inventory record WHILE NOT end of file DO IF Quantity of stock is less than than EOQ Then GENERATE Order Else Do nothing Record New order End DO End

13 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
Decision Tree เป็นการนำเอาโครงสร้างของ Tree เข้ามาช่วยในการอธิบายถึงวิธีการทำงานใน Process นั้นๆ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผู้ที่พัฒนาและผู้เกี่ยวข้องนั้นสามารถที่จะเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนในการตัดสินใจในงานนั้นว่าเป็นอย่างไรได้ง่ายกว่าการแสดงในรูปแบบอื่นๆข้างต้น

14 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
Decision Tree (Continued) โครงสร้างนี้ไม่มีการใช้ความน่าจะเป็นมาคิด เหมาะสมกับ Process ที่มีวิธีการทำงานที่เรียงลำดับ (order) ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขเพียง 2 เงื่อนไขอาจมีมากกว่านั้น ตัวเลขที่อยู่ในวงกลมแสดงถึงลำดับก่อนหลัง

15 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
Symbols & Example of Decision Tree Condition Action

16 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
Symbols & Example of Decision Tree 1 Yes Pay Base Salary No 2 Yes Pay hourly wage Absence Report No 3 Yes Pay hourly wage No Pay hourly wage Pay overtime wage Legend : 1.Salaried? 2.Hours work < 40? 3.Hours work = 40?

17 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
Entity Relationship Model (ER Diagram) เป็นรูปแบบของ Data Modeling ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในการใช้เพื่อพัฒนาระบบในปัจจุบันนี้ โดย ER นั้นมักใช้ในส่วนของการออกแบบฐานข้อมูลของระบบโดยรวม ทั้งนี้เนื่องจากว่าสามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างชัดเจนและมีความง่าย รวมถึงเครื่องมือที่สนับสนุนการออกแบบก็มีให้ใช้มากมาย

18 Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling
Entity Relationship Model (ER Diagram) Strength of ER Model แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล แสดงประเภทความสัมพันธ์ ได้รับความนิยมมาก ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลแบบตาราง


ดาวน์โหลด ppt Chapter 8 : Logic Modeling & Data Modeling

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google