งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแทนที่กา​รใช้ระบบ SAP-ESS ในส่วนของกา​รประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของ License.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแทนที่กา​รใช้ระบบ SAP-ESS ในส่วนของกา​รประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของ License."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแทนที่กา​รใช้ระบบ SAP-ESS ในส่วนของกา​รประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของ License

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา [1]
ในปัจจุบันหลายองค์กรชั้นนำที่ใช้งาน SAP ได้นำระบบ ESS (Employee Self-Service) ซึ่งเป็น Web Service ของระบบ SAP (System Application Products) เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ใช้งานในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถเข้ามาประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองผ่านทาง Web Browser ผ่านระบบ Network ขององค์กร Page 1

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา [2]
แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ธุรกิจในหลาย ๆ องค์กรจึง ต้องคอยปรับตัวให้ทันต่อภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ช่วยได้ คือการหาทางลดค่าใช้จ่ายในบางเรื่องลง เพื่อลดต้นทุนให้กับองค์กร ซึ่งจะนำมาสู่ผลกำไรที่มากขึ้น และคงเสถียรภาพขององค์กรเอาไว้ได้ Page 2

4 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา [3]
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าการใช้งานระบบ ESS ในส่วนของการประเมินผลนี้ ถึงแม้จะมีประโยชน์ต่อองค์กรมากก็จริง แต่ก็มีราคาค่า License ที่สูงมาก ซึ่งถ้าหากองค์กรมีการจ้าง Vendor เข้ามา Support ด้วยแล้ว ก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจ้าง Vendor ร่วมด้วย ผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวความคิดว่า หากสามารถพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้แทนที่การใช้งานผ่านระบบ ESS ได้ ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ License และการจ้าง Vendor Support ขององค์กรได้ด้วย Page 3

5 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขึ้นมาใช้ภายในองค์กรแทนที่การใช้งานผ่านระบบ ESS ที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ License สูง Page 4

6 แผนการดำเนินงาน Page 5

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานใน ESS ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในเรื่อง License ค่อนข้างสูง ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน Vendor Support การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการใช้งานระบบ เนื่องจากมีหน้าตาโปรแกรมที่ใช้งานง่าย (User Friendly) Page 6

8 ขอบเขตดำเนินงาน งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กร ระบบประเมินผลที่จะทำ คือ - การตั้งเป้าประสงค์ - กำหนดตัวชี้วัด - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ตัวแปรที่ใช้ - ตัวแปรต้น คือข้อมูลเป้าประสงค์, ข้อมูลตัวชี้วัด และการประเมินผล - ตัวแปรตาม คือคะแนนการประมวลผล Page 7

9 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบ SAP SAP ESS Performance Appraisal SAP & ESS License Overview of SAP Interface Technologies How to Connect SAP with ESS What is .NET Framework How to Connect SAP with .NET Application Page 8

10 หลักการคิด SAP ESS License ทั่วไป
ปกติแล้วราคาของ SAP และ ESS License นั้นจะขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างองค์กรกับทาง SAP แต่โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ SAP License คิดตามจำนวนผู้ใช้งานใน SAP แบ่งย่อยเป็น 1.1 Professional License สามารถใช้งานได้ทุก Transaction 1.2 Limited Professional License ใช้งานได้บาง Transaction ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ESS License คิดตามจำนวน User ที่ใช้งานผ่านระบบ ESS จาก Web browser ซึ่งราคาจะถูกกว่า SAP License มาก แต่จะต้องซื้อในปริมาณมากเพราะจำเป็นต้องให้พนักงานทั้งหมดใช้งาน SAP License นั้นเป็นการคิด License ตามจำนวน Username ที่ใช้งานทั้งหมดในระบบ SAP โดยมีการแบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไป ได้แก่ 1.1 Professional จะสามารถใช้งานได้ทุก Transaction 1.2 Limited Professional จะจำกัดจำนวน Transaction ที่ใช้งานได้ ESS License นั้นเป็นการคิด License ตามจำนวน User ที่ใช้งานผ่านระบบ ESS จาก Web browser ซึ่งราคาจะถูกกว่า SAP License มาก แต่จะต้องซื้อในปริมาณมากเพราะจำเป็นต้องให้พนักงานทั้งหมดใช้งาน Page 9

11 ตัวอย่างการคำนวณ SAP License
- ค่า License ต่อ User ซึ่งจะคิดตามจำนวน User ที่ใช้งาน โดย License ลักษณะนี้จะจ่ายเมื่อตอนซื้อครั้งแรกเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น พนักงานในองค์กรมีทั้งหมด 2,500 คน แต่ต้องการให้พนักงานประเมินผล 2,000 คนเท่านั้น การคิด License จะคิดจากจำนวนพนักงานที่ใช้งาน คือ 2,000 License โดยให้นำไปคำนวณกับราคา License / User เช่น License ละ 10,000 บาท เบ็ดเสร็จค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือ 2,000 * 10,000 = 20,000,000 บาท Page 10

12 ตัวอย่างการคำนวณ SAP License
- ค่า Maintenance License รายปี คิดเป็น % ของราคา License ต่อ User ทั้งหมด เช่น License ทั้งหมดราคา 20,000,000 บาท ถ้าคิด 15% เบ็ดเสร็จ 3,000,000 บาท/ปี (License รายปี) Page 11

13 การเชื่อมต่อระหว่างระบบ ESS และ SAP [1]
SAP Java Connector (JCo) การเชื่อมต่อระหว่างระบบ SAP และ ESS นั้นจะมีตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลที่เรียกว่า SAP Java Connector (JCo) ซึ่งข้อมูลนั้นจะเริ่มจากมีการสั่ง Method ใน Java Application มาที่ JCo Java API (Application Programming Interface), Middleware Interface จนถึง RFC Middleware ซึ่งเป็นตัวที่ Convert ข้อมูลจากภาษา Java ไปสู่ภาษา ABAP ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ SAP ผ่าน JNI (Java Native Interface) และส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP ผ่าน RFC ในที่สุด ซึ่งการส่งข้อมูลจาก SAP ไปสู่ Java Application นั้นจะเป็นลักษณะเดียวกันเพียงแค่สลับตำแหน่งกันเท่านั้น Page 12

14 การเชื่อมต่อระหว่างระบบ ESS และ SAP [2]
การทำงานของระบบเริ่มจากการที่ User ทำการใช้งานผ่านทาง Web browser ซึ่งจะเชื่อมต่อเข้ามายัง Web ESS Server เพื่อทำการสร้างเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และทำการประเมินผลผ่านระบบ ซึ่งระบบ ESS จะคิด License โดยดูจากจำนวน User ที่ใช้งานทั้งหมด เมื่อจบการประเมินผลแล้วระบบ ESS จะทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SAP ผ่าน SAP JCo Connection เพื่อส่งคะแนนประเมินผลเข้าไปเก็บไว้ที่ระบบ SAP Page 13

15 แนวทางแก้ไข พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้แทนที่ระบบ ESS โดยเลือกใช้ภาษา C# .NET ในการพัฒนา เนื่องจากการศึกษาพบว่า Application ทั่วไปที่ทำการเชื่อมต่อกับระบบ SAP ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา C# .NET Page 14

16 ประหยัดค่า License ได้อย่างไร [1]
C# .NET จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ SAP ผ่านทางตัวกลางการเชื่อมต่อข้อมูลที่เรียกว่า SAP. NET Connector ซึ่งจะคล้าย ๆ กับ SAP Java Connector Page 15

17 ประหยัดค่า License ได้อย่างไร [2]
สิ่งที่แตกต่างจากระบบ ESS คือ การคิดค่า License จะคิดจาก SAP License เพียงแค่ License เดียวผ่าน RFC Function ในระบบ SAP เท่านั้น (ประมาณ 150,000 – 200,000 บาท) ซึ่งแตกต่างจาก ESS ที่คิด License ตามผู้ใช้งาน Page 16

18 ประหยัดค่า License ได้อย่างไร [3]
การทำงานของระบบเริ่มจากการที่ User ทำการใช้งานผ่านทาง Web browser ซึ่งจะเชื่อมต่อเข้ามายัง Web E-Appraisal Server เพื่อทำการสร้างเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และทำการประเมินผลผ่านระบบ เมื่อจบการประเมินผลแล้วระบบ E-Appraisal จะทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SAP ผ่าน SAP .NET Connector เพื่อส่งคะแนนประเมินผลเข้าไปเก็บไว้ที่ระบบ SAP ซึ่ง จะคิด License เพียงแค่ User ที่ทำการเชื่อมต่อเข้าไป Update ข้อมูลใน SAP เพียงแค่ User เดียว และยังมีการเก็บข้อมูลบางส่วนเอาไว้ในฐานข้อมูลของ E-Appraisal เองด้วยเพื่อลดการทำงานบางอย่างที่จะต้องดึงข้อมูลมาจาก SAP บ่อย ๆ เช่น โครงสร้างองค์กร หรือข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินผล เป็นต้น Page 17


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแทนที่กา​รใช้ระบบ SAP-ESS ในส่วนของกา​รประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของ License.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google