งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการผลิต 11 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการผลิต 11 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการผลิต 11 มิถุนายน 2556

2 สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 20 %สุ่มเช็คชื่อทุกครั้ง
ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง 15 % หัวข้อที่จะเรียนสัปดาห์ถัดไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ส่งไฟล์ที่ค้นเป็น ppt. หรือ pdf. File สรุปผลการค้นออกมาเหมือนกับการเขียนหนังสือ 1 เล่มวิชานี้ และส่งไปที่ ก่อน 24 น. ก่อนวันเรียนถัดไป ส่งเลยเวลาหัก 2 คะแนน เมื่อจบเรียนวิชานี้แล้วให้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อ “ การบริหารการผลิต” 20%ส่งวันสุดท้ายของการเรียน ภาวนามยปัญญา ทดสอบย่อย 3 ครั้งๆละ 5 % 15% สอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

3 ประกาศมอบหมายงานบน webวันที่ 7
ให้แต่ละคนไปค้นคว้าหัวข้อ ย้อนหลังเรื่อง Businessand Operation Management Operation system Evolution of Operation management ส่งภายในวันจันทร์ที่ 10 มิยก่อนเที่ยงคืน ชัยยศ 7มิย

4 ประกาศมอบหมายงานบน web วันที่ 11
ให้แต่ละคนไปค้นคว้าหัวข้อ เรื่อง Operation Strategy ส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิย ก่อนเที่ยงคืน ชัยยศ 11มิย

5 ความหมาย “ธุรกิจ “ หน้าที่ และเป้าหมายธุรกิจ
ความหมายการบริหาร หน้าที่และ เป้าหมาย ความหมายการผลิต หน้าที่และเป้าหมายการผลิต ผู้บริหารและทักษะการบริหารการผลิต ระบบการผลิต การแปลงสภาพ ผลิตภาพ productivity วิวัฒนาการการบริหารการผลิต

6 ทบทวนหัวข้อคราวที่แล้ว
อธิบายขอบเขตเนื้อหาของวิชา เพื่อไปจัดทำสารบัญหนังสือ มอบหมายงานค้นคว้าเรื่องที่ 1 พร้อมทั้งตัวอย่างงานค้นคว้า ธุรกิจ กับ การบริหารการผลิต วิวัฒนาการการบริหารการผลิต การบริหารการผลิตในโลกการเปลี่ยนแปลง

7 สารบัญหนังสือ ส่วนที่ 1 การเลือกกลยุทธ์กระบวนการผลิต
ความรู้พื้นฐานการบริหารการผลิต ระบบธุรกิจ หน้าที่ธุรกิจ ผู้บริหารการผลิต วิวัฒนาการการผลิต ระบบการผลิตและเป้าหมายการผลิต กลยุทธ์กระบวนการผลิต การตัดสินใจและการพยากรณ์ ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการผลิต การออกแบบกำลังการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผัง การวางแผนกำลังพลและออกแบบงาน

8 สารบัญหนังสือ (ต่อ) ส่วนที่ 3 การวางแผนและควบคุมการผลิต 7. การวางแผนการผลิตรวมและการกำหนดตารางการผลิตแม่บท 8. การบริหารวัสดุ 9. การบริหารสินค้าคงคลัง 10. การกำหนดตารางการผลิต 11 การควบคุมคุณภาพ 12. การบำรุงรักษา

9 OM: Evolution Industrial Engineering Production Management
Operations Management

10

11

12 Business Proposition Profits = Quantity (Revenue - Cost) MARGIN
3 most fundamental variables in Business

13 The Logic Goal – Increase profit Profit = Total Revenue – Total Cost
Profit = (Price) (Qty) – (FC + VC)

14 Classification of OM Systems
II Based on nature of output. Manufacturing Service Tangible output Intangible Capital intensive Labor intensive Highly automated Not Higher productivity Lower productivity Lower cost/unit Higher cost/unit

15 Classification of OM Systems (continued)
Manufacturing Service Less customer contact More Located close to Close to resources customer Output inventoriable Not inventoriable Standardized output Customized

16 Current trend – Best of both Worlds
From Manufacturing: Lower cost/unit Higher productivity Speed From Service: Customization Variety Customer contact

17 Input Output Operations as a system Value Added Transformation Process
- People - Plants - Parts - Processes - Planning and Control Energy Materials Labour Capital Information Goods or Services Feedback

18 They are all operations
Back office operation in a bank Kitchen unit manufacturing operation Operation หมายถึง กิจการผลิต หรือ บริการก็ได้ เป็นกระบวนการแปลงสภาพ (Transformation) input ไปเป็น output They are all operations Take-out / restaurant operation Retail operation

19 Types of Operations Operations Examples Goods Producing
Farming, mining, construction manufacturing, power generation , Storage/Transportation Warehousing, trucking, mail service, moving, taxis, buses, hotels, airlines Exchange Retailing, wholesaling, banking, renting, leasing, library, loans Entertainment Films, radio and television, concerts, recording Communication Newspapers, radio and television newscasts, telephone, satellites 19

20 Food Processor (canned food)
Inputs Processing Outputs Raw Vegetables Cleaning Metal Sheets Making cans Water Cutting Canned vegetables Cooking Energy Packing Labour Labeling Building Equipment 20

21 Hospital Process Inputs Processing Outputs Doctors, nurses Examination
Surgery Healthy patients Medical Supplies Monitoring Equipment Medication Laboratories Therapy 21

22 Manufacturing vs Service
Characteristic Manufacturing Service Output Tangible Intangible Customer contact Low High Uniformity of input High Low Labour content Low High Uniformity of output High Low Measurement of productivity Easy Difficult Opportunity to correct quality problems High Low High 22

23 โลกเปลี่ยนไป ลูกค้าฉลาดขึ้น เปลี่ยนจาก Make and Sell มาเป็น Sense and Response

24 Wind of Change Internet Globalization Hyper competition

25 แรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
New Competitive Landscape Increasing strategic discontinuities Blurring of industry boundaries Hypercompetitive markets Increasing focus on innovation and continuous learning Changing career dynamics and employee expectations Technological Revolution แรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Globalization

26 Changes Past Present Inventory Good Bad Speed Not important Essential
Strategy Dedicated Flexible Quality Desirable Critical Customer Not Educated Capacity Shortage Excess Market Regional Global

27 โลกใบใหม่ Operation System ผลิตสินค้าให้ขายได้เลย Sense and Response
Sell Transformation Process (Value Adding) Output Input Consumer Research Consumer Research Make Sense Respond Transformation Process Inputs Outputs โลกใบใหม่ ผลิตสินค้าให้ขายได้เลย Sense and Response Less for More Edward Deming (look up addition information about Deming) took the traditional transformational model another step forward by asking the question: “What do consumers like or dislike about a product”. Then taking this information back (feedback loop) to adjust inputs and/or the transformation process (redesign the product) to provide a product which does meet the consumer’s demands. This model was developed in the early 1950’s and at the concept of gathering consumer information and using it to modify a product was a major step in the field of marketing. As you learn more about OM, it should become apparent that OM, marketing, and IS (Information Systems) are extremely interlinked and have major direct impact on finance. 27

28 การทำธุรกิจสมัยนี้ การทำธุรกิจสมัยก่อน make and sell Specialization
Standardization Cost + Margin โลกของผู้ขาย Geography Functional (Silo) Sense and Response Multi-skill Customization Value creation โลกของผู้ซื้อ Global village Process (Conveyor) Inter-disciplinary

29 ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ new competitive paradigm
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การแข่งขัน เน้นความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เศรษฐกิจโลก วันนี้ ทำไว้รอขาย ทำตามใจลูกค้า ผลิตมากตามแต่ลูกค้าต้องการ ทำมากๆ งานนวัตกรรม ทำเหมือนๆกัน ผู้ประกอบการ ไทยวันนี้ ยังพัฒนาอยู่บนกระบวนทัศน์เดิม ยังแข่งขันลอกเลียนแบบ ตามกระแส ฟันราคา

30 Goal Highest Quality Lowest Cost Shortest Lead Time Fastest respond
Competitive factors Highest Quality Lowest Cost Shortest Lead Time Fastest respond Safety Moral Environment Ethics Employee Social


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการผลิต 11 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google