งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศต่างๆที่ออกให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯบัณฑิตศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศต่างๆที่ออกให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯบัณฑิตศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศต่างๆที่ออกให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯบัณฑิตศึกษา
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อบังคับ ข้อ 11) 2. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ข้อบังคับ ข้อ 13 และ 14)

2 4. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ (ข้อบังคับ ข้อ 19) 4. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ข้อบังคับฯ ข้อ 25) 5. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การทำการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ข้อบังคับฯ ข้อ 26)

3 สาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงของแต่ละประกาศฯ
1. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตของ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพิ่ม - การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท - อนุญาตให้นักศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันอื่น โอนกระบวนวิชาและเทียบ โอนหน่วยกิตได้ - การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติ

4 - อาจารย์หรือประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ป.โท/ป.เอก
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ ค้นคว้าแบบอิสระ - อาจารย์หรือประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ป.โท/ป.เอก เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาได้ไม่เกิน 5 คน - อาจารย์หรือประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาได้ไม่เกิน 15 คน - กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ป.โท/ป.เอก อย่างเดียว เป็นกรรมการของนักศึกษาได้ไม่เกิน 10 คน - กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ อย่างเดียว เป็นกรรมการของนักศึกษาได้ไม่เกิน 20 คน

5 4. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การทำ THESIS/IS ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สาระที่เปลี่ยนแปลง - การลงทะเบียน อาจจะลงทะเบียนในเทอมที่มีการเสนอหัวข้อฯ หรือหลังได้รับอนุมัติหัวข้อฯ ก็ได้ และสามารถแบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียนได้ - ให้ทำคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เมื่อพร้อมที่จะทำการสอบ THESIS / IS - หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อฯ ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสอบ ให้ทำหนังสือแจ้งพร้อมการส่ง มช.6 บว.

6 - การรายงานผลสอบ ให้ส่ง CMR 54 โดยตรงไปที่ สทป. ส่วนที่รายงานต่อ บว
- การรายงานผลสอบ ให้ส่ง CMR 54 โดยตรงไปที่ สทป. ส่วนที่รายงานต่อ บว. ให้แนบสำเนา CMR 54 พร้อมกับ มช. 6 บว. และสำเนาใบเสร็จรับเงินแสดงการขึ้นทะเบียน ปริญญา พร้อมกับ บทคัดย่อไทยและอังกฤษ 1 ชุด - การส่งเล่ม THESIS/IS ส่ง 5 เล่ม + บทคัดย่อไทยและ อังกฤษอีก 1 ชุด + CD Rom 1 แผ่น ที่มี บทคัดย่อไทยและ อังกฤษ (MS word) หน้าที่มีลายเซ็นกรรมการสอบ และ full text ในรูป PDF file (ไม่ต้องเข้ารหัส) + มช. 22

7 การปรับปรุงค่าธรรมเนียม นักศึกษารหัส 47..
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จาก 300 บาท เป็น บาท ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย - ภาคการศึกษาปกติ จาก 500 บาท เป็น 1500 บาท - ภาคฤดูร้อน จาก 300 บาท เป็น 600 บาท ค่าบำรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร - ภาคการศึกษาปกติ จาก ไม่มี เป็น 300 บาท ค่าบำรุงกีฬา - ภาคการศึกษาปกติ จาก 70 บาท เป็น 300 บาท


ดาวน์โหลด ppt ประกาศต่างๆที่ออกให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯบัณฑิตศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google