งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment : หลักการการวิจัยการจัดการความรู้ ชื่อหัวข้อวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment : หลักการการวิจัยการจัดการความรู้ ชื่อหัวข้อวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment 1 952704 : หลักการการวิจัยการจัดการความรู้ ชื่อหัวข้อวิจัย
นำเสนอ อาจารย์พุทธวรรณ ขันต้นธง โดย อรพินท์ สอนไว

2 ที่มาและความสำคัญ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาและ แนวปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 โดยมุ่งหวังจะจัดการศึกษาที่มี คุณภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามปณิธานของมหาวิทยาลัย และความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาคในอนาคต การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานที่ต้องอาศัยนโยบาย ที่ชัดเจน ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ในหน่วยงาน นอกจากนี้ในการดำเนินงานเรื่องการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของตนเองเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลมา ปรับปรุงและพัฒนางาน นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ ประมวลผล และรายงานผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เริ่มเข้ารับการตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปีการศึกษา 2553 โดยเกณฑ์การตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมี 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน 2. การผลิตบัณฑิต 3. กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 4. การวิจัย 5. การบริการวิชาการแก่สังคม 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7. การบริหารจัดการ 8. การเงินและงบประมาณ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

4 ผลจากการตรวจรับทั้ง 9 องค์ประกอบ วิทยาลัยฯ มีตังบ่งชี้ที่ไม่บรรลุผล อยู่เกณฑ์คะแนนต่ำที่สุด อยู่ 2 ตัวบ่งชี้ คือ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 0.00 คะแนน และคณะกรรมการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2553 ยังชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อน 2 ข้อ คือ สัดส่วนของอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกน้อย สัดส่วนของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการน้อยมาก

5 จากผลการการตรวจรับฯ เป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจได้ ดังนี้ 1. วิทยาลัยฯ มีแผนการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิให้จบการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกได้อย่างไร มีสิ่งใดที่ต้องดำเนินการหลังอาจารย์เหล่านั้นจบการศึกษา ระดับปริญญาเอก ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบรายรับ อาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาเอก อัตรากำลังระดับปริญญาเอก งบประมาณ อัตรากำลัง งบประมาณ การพัฒนา อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน) แผนการพัฒนาอาจารย์ เมื่อไหร่ที่อาจารย์ต้องไปศึกษาต่อ อาจารย์ต้องไปศึกษาต่อสาขาอะไร การวิเคราะห์อัตรากำลัง (FTES, HCCH)

6 2. วิทยาลัยฯ มีแผนการส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์ได้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างไร มีสิ่งใดที่ต้องดำเนินการหลังอาจารย์เหล่านั้นดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบรายรับ อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ งบประมาณค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง งบประมาณ การสนับสนุน อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน) แผนการพัฒนาอาจารย์ เมื่อไหร่ที่อาจารย์ต้องขอกำหนด ตำแหน่ง อาจารย์มีผลงานเพียงพอหรือยัง การวิเคราะห์อัตรากำลัง (FTES, HCCH)

7 โจทย์วิจัย วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) วัตถุประสงค์ - เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร งบประมาณ, อัตรากำลัง, การพัฒนา, (การศึกษา, ตำแหน่งทางวิชาการ) - เพื่อผลักดัน KPI ให้บรรลุผล - วิเคราะห์ความเสี่ยง และนำมาเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการตัดสินใจ KPI ตัวชี้วัดที่ 2.2 และ 2.3 บรรลุผล


ดาวน์โหลด ppt Assignment : หลักการการวิจัยการจัดการความรู้ ชื่อหัวข้อวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google