งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ICT is a board subject concerned with technology and other aspects of managing and processing information, especially in large organizations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ICT is a board subject concerned with technology and other aspects of managing and processing information, especially in large organizations."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ICT is a board subject concerned with technology and other aspects of managing and processing information, especially in large organizations.

5 ก้าวสู่ระบบ ไอซีที ระบบไอซีทีจะมาจาก 3 ส่วน ที่สำคัญ คือ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics), คอมพิวเตอร์ (Computer) และการสื่อสาร (Communication)

6 ICT คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยน ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและ เวิลด์ไวด์เว็บ เทคโนโลยีไร้สาย ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

7 Inpu t Processi ng Classify Arrange Calculat e Outp ut Information System Suppli ers Custo mers Regulatory Agencies Stakeholders Competi tors ก้าวสู่ระบบ ไอซีที ระบบสารสนเทศ (Information System)

8 ยุค 1980 ยุค 1990 ยุค 2000 เป็นต้นไป คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบปฏิบัติการ MS-DOS หน่วยความจำเทปแม่เหล็ก โทรศัพท์มือถืออนาล็อก, 1G ใช้สายเคเบิลในการสื่อสาร ระบบเชื่อมโยงแบบสวิทชิ่ง เครือข่ายท้องถิ่น อุปกรณ์เชื่อมโยงแบบดิจิตอล ระบบปฏิบัติการ Windows หน่วยความจำฮาร์ดดิสก์ โทรศัพท์มือถือดิจิตอล, 2G ใช้สายเคเบิลใยแก้วนำแสง การเชื่อมโยง Windows NT ระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์แบบพกพา, PDA ระบบปฏิบัติการแบบบูรณาการ หน่วยความจำความจุสูง เทคโนโลยี CDMA, 3G และ 4G การสื่อสารไร้สาย และ GPRS Bluetooth, Wi-Fi และ WiMAX อินเทอร์เน็ตทู, ADSL, VDSL, Backbone Broadband และ Broadband Wireless ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

9

10 Organizat ion Resource s Managem ent ICT Syste m New System Success ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

11 Business Problems: Data Information Instructions Opportunities Programs People Equipment Storage Solutions: Reports Graphics Calculations Recommenda tions Tactics Decision Makers Automatic Control Feed back ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

12 มูลเหตุที่ทำให้ เกิดระบบไอซีที 1) การเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจ โลก (Global Economy) 2) การเปลี่ยนแปลงระบบ เศรษฐกิจ (Transformation of Economies) 3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง องค์กร (Transformation of the Business Enterprise) 4) การเกิดขึ้นขององค์กรดิจิตอล (Digital Firm) ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

13 เป้าหมายและภารกิจ ของระบบไอซีที 1) หน้าที่ของระบบ ไอซีที 2) ระบบไอซีทีกับ การวางแผน ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

14 ปัจจัยหลักของระบบการ วางแผนที่มีประสิทธิภาพ 1) การกำหนดวิสัยทัศน์และ ยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร 2) การสร้างความพร้อม ทางด้านไอซีที (ICT Infrastructure) 3) การสร้างสภาพแวดล้อม ของระบบไอซีที 4) การวิจัยและพัฒนาระบบ (Research and Development : R&D) ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

15 ประโยชน์ ของระบบ ไอซีที 1) ธุรกิจการบิน (Airline Business) 2) ธุรกิจธนาคาร (Banking Business) 3) อุตสาหกรรม (Manufacturing) 4) รัฐวิสาหกิจ (Government Enterprise) ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

16 การ ถ่ายทอ ด (Transf er) การ สร้าง (Synth esis) แนวคิด ใหม่ (Newn ess) การ วิเคราะ ห์ (Analy sis) การสะสม (Accumu lation) การ ประยุกต์ ใช้ (Applic ation) ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

17 ประโยชน์ที่จับต้องได้ประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้  จำนวนผลผลิตเพิ่มขึ้น  ลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติงาน  ลดข้อผิดพลาดในการประมวลผล  ใช้เวลาในการดำเนินงานน้อยลง  ลดต้นทุนการผลิตทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำลง  ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ  ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว  ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ  สร้างทางเลือกในการแข่งขัน  ความพอใจในงานของพนักงานเพิ่มขึ้น  ให้บริการที่ดีกว่าแก่ผู้ใช้บริการ  เพิ่มประสิทธิผลในการตัดสินใจ  การไหลเวียนข้อมูลไอซีทีดีขึ้น ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

18 แผนก ระบบไอซี ที ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

19 กรณี ศึกษา 1) google.com 2) amazon.com 3) Microsoft Corporation 4) apple.com 5) eBay Inc. ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

20 google. com ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

21 amazon. com ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

22 Microsoft Corporation ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

23 apple. com ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

24 eBay Inc. ก้าวสู่ระบบ ไอซีที

25 สรุ ป ระบบไอซีที มูลเหตุที่ทำให้เกิดระบบ ไอซีที เป้าหมายและภารกิจของ ระบบไอซีที ความสําคัญของระบบไอซี ที ก้าวสู่ระบบ ไอซีที ประโยชน์ของระบบไอซีที

26 สรุ ป กรณีศึกษา : องค์กรที่นำ ระบบไอซีทีมาใช้ในการ บริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ การพัฒนาและแนวโน้มของ ระบบไอซีที ก้าวสู่ระบบ ไอซีที แผนกระบบไอซีที

27


ดาวน์โหลด ppt ICT is a board subject concerned with technology and other aspects of managing and processing information, especially in large organizations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google