งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ มกราคม 2555 ณ ห้อง 107 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ มกราคม 2555 ณ ห้อง 107 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 17-22 มกราคม 2555 ณ ห้อง 107 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับ คนสายตาเลือนราง วันที่ มกราคม 2555 ณ ห้อง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ปัจจุบันความก้าวหน้าในเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของ มนุษย์เราทั้งในกิจวัตรประจำวันและในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ถูกนำมาใช้กับงานทุกประเภทเพื่อความ สะดวกรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ การเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์จึง เป็นองค์ประกอบหนึ่งของทุกคนเพื่อการทำงาน การศึกษาและการสื่อสาร โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตถือเป็นช่องทางสำคัญที่นำไปสู่การติดต่อสื่อสารที่มี ความกว้างไกลและเป็นแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ซึ่งอำนวย ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่คนสายตาเลือนรางสามารถ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ได้ หลักการและเหตุผล

3 สมาคมคนสายตาเลือนรางจึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับคนสายตาเลือนรางขึ้น โดยฝึกอบรมตามหลักสูตรอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับคนตาบอดจำนวน 36 ชั่วโมงของสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา สมาคม คนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกทักษะ พื้นฐานในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ผ่านโปรแกรมขยายจอภาพและ โปรแกรมอ่านจอภาพ ตลอดจนเรียนรู้หลักการทำงานและองค์ประกอบ เบื้องต้นของอินเตอร์เน็ต โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หลักการและเหตุผล

4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1 เรียนรู้ในความเป็นมา องค์ประกอบ และหลักการทำงาน เบื้องต้นของอินเตอร์เน็ต 2. เรียนรู้และฝึกทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ ติดต่อสื่อสารด้วยอินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานผ่านโปรแกรมขยาย จอภาพและโปรแกรมอ่านจอภาพ 3. ประยุกต์ทักษะการใช้งานอินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การติดต่อสื่อสาร และการ ค้นคว้าสืบหาข้อมูลที่ต้องการ วัตถุประสงค์

5 ผู้พิการทางการเห็นจำนวน 16 คน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ - ไม่มีความพิการอื่นซ้ำซ้อนในระดับที่รุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม - มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ - พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรม

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมา องค์ประกอบ และหลักการทำงานเบื้องต้นของอินเตอร์เน็ต ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสาร ด้วยอินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานผ่านโปรแกรมขยายจอภาพและ โปรแกรมอ่านจอภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ในการใช้งาน อินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าสืบหาข้อมูลที่ต้องการ เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

7 นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์
นายนวฤกษ์ วงษ์สูง วิทยากร

8

9

10 ความรู้เบื้องต้น ความเป็นมา และการเตรียมอุปกรณ์เพื่อการเชื่อมต่อ Internet

11

12 การใช้งาน Internet Explorer (Version 7) ร่วมกับ โปรแกรมอ่านจอภาพ

13 โครงสร้างของ Web และการเข้าถึง

14

15 การใช้งาน Search Engine

16

17 การใช้งาน E-mail ผ่าน Web Mail

18

19 การใช้งานโปรแกรม Outlook

20

21

22 ปิดการอบรม 22 ม.ค. 2555


ดาวน์โหลด ppt วันที่ มกราคม 2555 ณ ห้อง 107 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google