งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด
Narcotics Information System for Province Agency (NISPA) การใช้งาน ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

2 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
วิธีการเรียกใช้ (ศอ.ปส.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

3 ข้อมูลที่จังหวัดนำเข้าและใช้งาน
1. แหล่งมั่วสุมที่มีภาวะเสี่ยง จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชื่อสถานที่ ประเภทสถานที่ (สถานบันเทิง/internet café /หอพัก อพาร์เมนท์/แมนชั่น คอนโด/บ้านเช่า/โต๊ะสนุ๊ก/บ้านร้าง ตึกร้าง/วินเมอร์เตอร์ไซต์/วินรถตู้/สวนสาธารณะ/ห้างสรรพสินค้า/โรงแรม/สถานที่ท่องเที่ยว/ตลาด/แฟลต) พิกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

4 ข้อมูลที่จังหวัดนำเข้าและใช้งาน (ต่อ)
2. ข้อมูลพัฒนาระดับตำบล จังหวัด อำเภอ ตำบล ประเภทข้อมูลพัฒนา (การเพิ่มรายได้ แหล่งเงินทุน ความต้องการพัฒนาพื้นที่) ประเภทการพัฒนา (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม /ธนาคาร สหกรณ์ /ความรู้ อาชีพ) รายชื่อโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

5 ข้อมูลที่จังหวัดนำเข้าและใช้งาน (ต่อ)
3. รายงานผลการจำแนกสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน (กขคง) ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน - จำนวนประชากร - จำนวนผู้ค้า/ผู้ผลิต - จำนวนผู้เสพ - สัดส่วนผู้เสพ/ผู้ค้า ต่อ 1000 คน ผลการจำแนกสถานะหมู่บ้าน กขคง ระดับจังหวัด ผลการจำแนกสถานะหมู่บ้าน กขคง ระดับอำเภอ จำนวนหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์สัดส่วนผู้เสพ/ผู้ค้า 3:1000 คน จำนวนหมู่บ้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์สัดส่วนผู้เสพ/ผู้ค้า 3:1000 คน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

6 ข้อมูลที่ ป.ป.ส.นำเข้า และ จังหวัดเรียกใช้งาน
1.สถิติการจับกุมยาเสพติดจากระบบทะเบียนคดียาเสพติด ปี เดือน ภาคภูมิศาสตร์ ต้องปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน ภาคป.ป.ส. จังหวัด อำเภอ ประเภทยาเสพติด จำนวนคดี จำนวนผู้ต้องหา (ทั้งหมด/เก่า/ใหม่) น้ำหนักของกลาง ข้อหา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

7 ข้อมูลที่ ป.ป.ส.นำเข้า และ จังหวัดเรียกใช้งาน
2.สถิติการจับกุมยาเสพติดจากระบบ ปส.1 ปี เดือน ภาคภูมิศาสตร์ ต้องปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน ภาคป.ป.ส. จังหวัด อำเภอ ประเภทยาเสพติด จำนวนคดี จำนวนผู้ต้องหา น้ำหนักของกลาง ข้อหา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

8 ข้อมูลที่ ป.ป.ส.นำเข้า และ จังหวัดเรียกใช้งาน
3.สถิติผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด ปี เดือน ต้องปรับปรุงข้อมูลทุกเดือน ภาคภูมิศาสตร์ ภาคป.ป.ส. จังหวัด อำเภอ ประเภทยาเสพติด จำนวนผู้เข้ารับการบำบัด (ทั้งหมด/เก่า/ใหม่) อายุ อาชีพ ระบบการบำบัดรักษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

9 ข้อมูลที่ ป.ป.ส.นำเข้า และ จังหวัดเรียกใช้งาน
4. ความยากง่ายในการซื้อยาเสพติด (แบบสำรวจ 4 หน่วยงาน) ปี เดือน ภาคภูมิศาสตร์ ภาคป.ป.ส. จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ประเภทยาเสพติด ความยาก/ง่าย/คงเดิม ราคายาเสพติด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

10 ข้อมูลที่ ป.ป.ส.นำเข้า และ จังหวัดเรียกใช้งาน
5. ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัด อำเภอ ตำบล ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านชายแดน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

11 ข้อมูลที่ ป.ป.ส.นำเข้า และ จังหวัดเรียกใช้งาน
6. สถานที่สำคัญ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชื่อสถานที่ ประเภทสถานที่ (ค่ายทหาร/สถานีตำรวจ/ที่ว่าการปกครอง/เทศบาล/วัด มัสยิด/โรงเรียน/โรงพยาบาล/สถานบำบัดรักษา/สถานฝึกอาชีพ/สถานประกอบการ) พิกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

12 บทที่ 1 การใช้งานระบบ

13 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
หน้าจอ Login 1.ป้อน Username และ Password 2. กด Submit ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

14 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
หน้าต่างหลัก 1.นำเข้าข้อมูล 2.รายงาน 3. ระบบเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัด 4. ระบบทะเบียนกำลังพล 5. ติดต่อ-สอบถามเกี่ยวกับการใช้ระบบ 6. เปลี่ยนรหัสผ่าน 7.ออกจากระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

15 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
บทที่ 2 นำเข้าข้อมูล ประกอบด้วยหน้าจอการทำงาน ดังต่อไปนี้ - แหล่งมั่วสุมที่มีสภาวะเสี่ยง - ข้อมูลการพัฒนาในระดับตำบล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

16 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
แหล่งมั่วสุมที่มีสภาวะเสี่ยง 1.ฟังก์ชั่นการค้นหาข้อมูล 2 3 1 ผลลัพธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

17 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
แหล่งมั่วสุมที่มีสภาวะเสี่ยง 2.ฟังก์ชั่นการเพิ่มข้อมูล 1 2 เพิ่มข้อมูล 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

18 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ข้อมูลการพัฒนาในระดับตำบล  1.ฟังก์ชั่นการค้นหาข้อมูล 3 2 1 ผลลัพธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

19 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ข้อมูลการพัฒนาในระดับตำบล  2.ฟังก์ชั่นการเพิ่มข้อมูล 1 2 เพิ่มข้อมูล 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

20 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
สถานที่สำคัญ  1.ฟังก์ชั่นการค้นหาข้อมูล 2 1 3 ผลลัพธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

21 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
บทที่ 3 รายงาน ประกอบด้วยรายงานแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ แบบรายงานสถานที่สำคัญ แบบรายงานแหล่งมั่วสุม แบบรายงานความยากง่ายในการหาซื้อยาเสพติด/ราคายาเสพติด แบบรายงานข้อมูลการพัฒนาในระดับตำบล แบบรายงานข้อมูลจับกุมคดียาเสพติด ปส.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

22 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
บทที่ 3 รายงาน (ต่อ) แบบรายงานสรุปจำนวนหมู่บ้าน ก ข ค ง แบบรายงานผลการจำแนกสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน กขคง แบบรายงานหมู่บ้าน กขคง มบ.แนวชายแดน กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานข้อมูลจับกุมคดียาเสพติด NCR ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

23 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
หน้าจอแบบรายงานของระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

24 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1

25 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานสถานที่สำคัญ  จำแนกตามภาค แสดงรายละเอียด สถานที่สำคัญระดับภาค ในรูปแบบของ Excel

26 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานสถานที่สำคัญ  จำแนกตามปปส.ภาค

27 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานสถานที่สำคัญ  จำแนกตามจังหวัด 1 2 3

28 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานสถานที่สำคัญ  จำแนกตามอำเภอ 1 2 3 4

29 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานสถานที่สำคัญ  รายละเอียดสถานที่สำคัญ 4 1 2 3 แสดงรายงานรายละเอียด สถานที่สำคัญในรูปแบบ ของ Excel

30 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 รายงานรายละเอียดสถานที่สำคัญ

31 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานแหล่งมั่วสุม จำแนกตามภาค

32 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานแหล่งมั่วสุม  จำแนกตามปปส.ภาค

33 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานแหล่งมั่วสุม  จำแนกตามจังหวัด 1 2 3

34 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานแหล่งมั่วสุม  รายละเอียดแหล่งมั่วสุม 4 1 2 3 แสดงรายงานรายละเอียด สถานที่สำคัญในรูปแบบ ของ Excel

35 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานความยากง่ายในการหาซื้อยาเสพติด/ ราคายาเสพติด จำแนกตามภาค 1 2

36 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานความยากง่ายในการหาซื้อยาเสพติด/ ราคายาเสพติด  จำแนกตามปปส.ภาค 1 2

37 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานความยากง่ายในการหาซื้อยาเสพติด/ ราคายาเสพติด  จำแนกตามจังหวัด 1 2

38 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานความยากง่ายในการหาซื้อยาเสพติด/ ราคายาเสพติด จำแนกตามอำเภอ 1 2

39 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานข้อมูลการพัฒนาในระดับตำบล จำแนกตามภาค 1 2

40 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานข้อมูลการพัฒนาในระดับตำบล  จำแนกตามปปส.ภาค 1 2

41 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานข้อมูลการพัฒนาในระดับตำบล  จำแนกตามจังหวัด 1 2

42 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานข้อมูลจับกุมคดียาเสพติด ปส.1 จำแนกตามภาค 1 2

43 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานข้อมูลจับกุมคดียาเสพติด ปส.1  จำแนกตามปปส.ภาค 1 2

44 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานข้อมูลจับกุมคดียาเสพติด ปส.1  จำแนกตามจังหวัด 1 2

45 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานข้อมูลจับกุมคดียาเสพติด ปส.1 จำแนกตามอำเภอ 1 2

46 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานข้อมูลบำบัดรักษา  จำแนกตามภาค 1 2

47 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานข้อมูลบำบัดรักษา  จำแนกตามปปส.ภาค 1 2

48 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานข้อมูลบำบัดรักษา  จำแนกตามจังหวัด 1 2

49 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานข้อมูลบำบัดรักษา จำแนกตามอำเภอ 1 2

50 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานสรุปจำนวนหมู่บ้าน กขคง  จำแนกตามภาค 1 2

51 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานสรุปจำนวนหมู่บ้าน กขคง  จำแนกตามปปส.ภาค 1 2

52 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานสรุปจำนวนหมู่บ้าน กขคง  จำแนกตามจังหวัด 1 2

53 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานสรุปจำนวนหมู่บ้าน กขคง จำแนกตามอำเภอ 1 2

54 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานผลการจำแนกสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน กขคง  จำแนกตามจังหวัด 1 2

55 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานผลการจำแนกสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน กขคง จำแนกตามอำเภอ 1 2

56 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานหมู่บ้าน กขคง มบ.แนวชายแดน กองทุนแม่ของแผ่นดิน  จำแนกตามภาค 1 2

57 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานหมู่บ้าน กขคง มบ.แนวชายแดน กองทุนแม่ของแผ่นดิน  จำแนกตามปปส.ภาค 1 2

58 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานหมู่บ้าน กขคง มบ.แนวชายแดน กองทุนแม่ของแผ่นดิน  จำแนกตามจังหวัด 1 2

59 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานหมู่บ้าน กขคง มบ.แนวชายแดน กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำแนกตามอำเภอ 1 2

60 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานข้อมูลจับกุมคดียาเสพติด NCR  จำแนกตามภาค 1 2

61 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานข้อมูลจับกุมคดียาเสพติด NCR  จำแนกตามปปส.ภาค 1 2

62 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานข้อมูลจับกุมคดียาเสพติด NCR  จำแนกตามจังหวัด 1 2

63 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 แบบรายงานข้อมูลจับกุมคดียาเสพติด NCR จำแนกตามอำเภอ 1 2

64 คลิก เพื่อเข้าหน้าบันทึกข้อมูล

65 1 2 3 4

66 1 2 3

67 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 การตั้งกระทู้เพื่อสอบถามการใช้ระบบ  การตั้งกระทู้ 3 4 Clickที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด 1 2 67

68 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 1 การตั้งกระทู้เพื่อสอบถามการใช้ระบบ  การตอบกระทู้ 1 Clickที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด จะปรากฏรายละเอียดของกระทู้ 2 ใส่ข้อมูลเพื่อตอบกระทู้ 3

69 คำถาม-คำตอบ Q & A


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google