งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
กรมส่งเสริมการเกษตร 1.ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ: มาตรการประหยัดพลังงาน ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นางสาวจงกลนี ชีรนานนท์ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ: นางสาวดาราวรรณ วัฒนกุล โทรศัพท์ :

2 ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
กรมส่งเสริมการเกษตร 2.ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการ: นำร่องการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นายทศพล เชี่ยวเชิงงาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ: นางนันทยา กัลยาศิริ โทรศัพท์ :

3 ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
กรมส่งเสริมการเกษตร 3.นโยบายด้านองค์กร โครงการ: ส่งเสริมให้เกิดระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นางสาวจงกลนี ชีรนานนท์ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ: นางสาวดาราวรรณ วัฒนกุล, นางสางอังคณา โชคมั่งมีพิศาล โทรศัพท์ :

4 ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
กรมส่งเสริมการเกษตร 4.นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน โครงการ: พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นายทศพล เชี่ยวเชิงงาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ: นายนิธิพันธ์ เข่งทอง โทรศัพท์ :

5 ผู้รับผิดชอบในการประสานงานและจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
กรมส่งเสริมการเกษตร นายธงชัย สถาพรวรศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ :


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google