งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

2 ประชุมคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

3 วาระการประชุม วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ วาระที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานปี ๕๖ วาระที่ ๓ ทบทวนเกณฑ์การประเมินโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา - บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ - แผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๗

4 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2556 สถานการณ์ โรงเรียนทั้งหมด จำนวน 922 แห่ง แยกเป็น. ระดับประถมศึกษาจำนวน 787 แห่ง. โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 64 แห่ง. ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 71 แห่ง โรงเรียนพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพฯ จำนวน 10 แห่ง แยกเป็น. โรงเรียน ตชด. จำนวน 4 แห่ง. โรงเรียน สพฐ. จำนวน 6 แห่ง

5 การเข้าร่วมดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 100 แยกรายละเอียด ดังนี้ ผ่านเกณฑ์ ระดับเพชร จำนวน 4 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 0.43 ผ่านเกณฑ์ ระดับทอง จำนวน 678 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 73.53 ผ่านเกณฑ์ ระดับเงิน จำนวน 180 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 19.52 ผ่านเกณฑ์ ระดับทองแดง จำนวน 60 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 6.50

6 ปัญหาสุขภาพนักเรียนที่พบ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์(ผอม) ปี 2553ร้อยละ 7.98 ปี 2554ร้อยละ 7.46 ปี 2555ร้อยละ 6.13 ปี 2556ร้อยละ 5.17

7 ร้อยละ แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กนักเรียน ที่มี น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ปี 2553-2556

8 ปัญหาสุขภาพนักเรียนที่พบ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์(เตี้ย) ปี 2553ร้อยละ 5.63 ปี 2554ร้อยละ 4.23 ปี 2555ร้อยละ 3.83 ปี 2556ร้อยละ 4.18

9 ปัญหาสุขภาพนักเรียนที่พบ ร้อยละของเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วน/อ้วน ปี 2553ร้อยละ 4.32 ปี 2554ร้อยละ 4.60 ปี 2555ร้อยละ 4.39 ปี 2556ร้อยละ 5.87

10 ปัญหาสุขภาพนักเรียนที่พบ ร้อยละของเด็กที่มีภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก ปี 2553ร้อยละ 5.95 ปี 2554ร้อยละ 6.54 ปี 2555ร้อยละ 7.75 ปี 2556ร้อยละ 7.26

11 ปัญหาสำคัญที่เพิ่มขึ้น อัตราตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น อายุ 10-19 ปี ปี 2555ร้อยละ 15.02 ปี 2556ร้อยละ 20.93

12 ปัญหาสุขภาพนักเรียนที่พบ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์(ผอม) ปี 2553ร้อยละ 7.98 ปี 2554ร้อยละ 7.46 ปี 2555ร้อยละ 6.13 ปี 2556ร้อยละ 5.17


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google