งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการประชุมกลุ่ม แผนบูรณาการจัดบริการโครงการ “ ยิ้ม สวย เสียงใส ” เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1 ส่งแบบกรอกข้อมูลให้จังหวัด กรอกข้อมูลสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการประชุมกลุ่ม แผนบูรณาการจัดบริการโครงการ “ ยิ้ม สวย เสียงใส ” เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1 ส่งแบบกรอกข้อมูลให้จังหวัด กรอกข้อมูลสถิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการประชุมกลุ่ม แผนบูรณาการจัดบริการโครงการ “ ยิ้ม สวย เสียงใส ” เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1 ส่งแบบกรอกข้อมูลให้จังหวัด กรอกข้อมูลสถิติ - จำนวนเกิดมีชีพ - การวางแผนการดำเนินงาน (4 แผนบูรณา การจัดบริการ ) - ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรสาธารณสุข

2 แนวทางการประชุมกลุ่ม แผนบูรณาการจัดบริการโครงการ “ ยิ้ม สวย เสียงใส ” เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2.1 แผนการผ่าตัดรักษาปาก แหว่งเพดานโหว่ 2.2 แผนการรักษาทางทันตกรรม และจัดฟัน 2.3 แผนการแก้ไขการ พูด 2.4 แผนการดูแลต่อเนื่อง ประสานการรักษา 2 แผนบูรณาการการ จัดบริการ

3 แนวทางการประชุมกลุ่ม แผนบูรณาการจัดบริการโครงการ “ ยิ้ม สวย เสียงใส ” เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 3.1 วางแผนการจัดบริการทั้ง 4 เรื่อง 3.2 เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค - ด้านบริการ - ด้านบุคลากร 3 แนวทางการประชุม กลุ่ม 3.3 นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการประชุมกลุ่ม แผนบูรณาการจัดบริการโครงการ “ ยิ้ม สวย เสียงใส ” เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1 ส่งแบบกรอกข้อมูลให้จังหวัด กรอกข้อมูลสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google