งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Services Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Services Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Services Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก
23 มีนาคม 2556

2 ภาพรวม ปัญหา ความชุกของโรคมีมาก ความต้องการใช้บริการมาก
ปัญหา ความชุกของโรคมีมาก ความต้องการใช้บริการมาก เน้น เพิ่มจุดการให้บริการ เมือง/ชนบท ลดเวลารอคอย (คิว) แผนฯ แก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่

3 เด็กอายุ ๓ ปี มีฟันน้ำนมผุ ปี๕๕
* รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากฯ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕

4 เป้าหมายระหว่างทาง ปี ๒๕๕๗ เด็ก ๓ ปีฟันผุไม่เกินร้อยละ ๕๗ ปี ๒๕๖๐ เด็ก ๓ ปีฟันผุไม่เกินร้อยละ ๕๐
2557 2560

5 มีฟันน้ำนมผุไม่เกินร้อยละ ๕๐
เป้าหมายดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ ลดอัตราป่วย เด็กอายุ ๓ ปี มีฟันน้ำนมผุไม่เกินร้อยละ ๕๐ กลวิธีดำเนินการ รพ.สต. ทุกแห่ง มีงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก รพ.สต. อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ มีทันตบุคลากร ให้บริการทันตกรรมป้องกัน (เคลือบหลุมร่องฟัน, ฟลูออไรด์วานิช) เอาคำว่า ลดลง ออกดีไหม

6 คนอายุ ๖๐ ปี มีฟันใช้งานน้อยกว่า ๒๐ ซี่ ปี๕๕
* รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากฯ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕

7 รอคิวทำฟันเทียม ไม่เกิน ๖ เดือน
เป้าหมายดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ ลดระยะเวลารอคอย (คิว) ของ ผู้สูงอายุ รอคิวทำฟันเทียม ไม่เกิน ๖ เดือน กลวิธีดำเนินการ ศสม. และ รพ. ทุกแห่งสามารถทำฟันเทียมได้ จัดให้มีความร่วมมือในการให้บริการสุขภาพช่องปาก กับภาคเอกชน

8 จำนวน รพ.สต.ที่มี ทันตาภิบาลประจำ
เขตสุขภาพ จำนวน รพ.สต. จำนวน ทภ.ใน รพ.สต. ปี๕๕ ร้อยละ 1 1,098 233 21.2 2 619 159 25.7 3 579 106 18.3 4 797 176 22.1 5 912 192 21.1 6 770 241 31.3 7 810 249 30.7 8 873 221 25.3 9 952 116 12.2 10 834 332 39.8 11 713 113 15.8 12 152 19.1 ทั้งประเทศ 9,754 2,290 23.5

9 เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก ร้อยละ ๒๐
เป้าหมายดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ เพิ่มการเข้าถึงบริการของ ประชาชนทุกกลุ่ม เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก ร้อยละ ๒๐ กลวิธีดำเนินการ เพิ่มจุดการให้บริการสุขภาพช่องปาก ใน รพ.สต., ศสม. จัดให้ รพ.มีศักยภาพการให้บริการสุขภาพช่องปาก ตามเกณฑ์ฯ และมีระบบ รับ-ส่งต่อผู้ป่วย แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก สธ ๐๒๒๘.๐๓/๖๖๒๗ ลว.๑๔ มิย.๒๕๕๕

10 สรุปเป้าหมายดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐
ลดอัตราป่วย เด็กอายุ ๓ ปี มีฟันน้ำนมผุ ไม่เกินร้อยละ ๕๕ * ลดระยะเวลารอคอย (คิว) ผู้สูงอายุ รอคิวทำฟันเทียม ไม่เกิน ๖ เดือน เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก ประชาชนทุกกลุ่ม เข้าถึงบริการฯ ร้อยละ ๒๐ ** * รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากฯ ครั้งที่ ๖, กรมอนามัย ร้อยละ ๖๑.๔ ** การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๒, สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละ ๙.๑

11 ขีดความสามารถ ของสถานบริการแต่ละระดับ*
รพ.สต. (P1) ศสม. (P2) ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน งานทันตกรรมเบื้องต้น และส่งต่อ ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน งานทันตกรรมเบื้องต้นและส่งต่อ เพิ่มงานฟันเทียม และรักษารากฟันที่ไม่ยุ่งยาก แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก สธ ๐๒๒๘.๐๓/๖๖๒๗ ลว.๑๔ มิย.๒๕๕๕

12 ขีดความสามารถ ของสถานบริการแต่ละระดับ*
รพ. F1-3 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และทันตกรรมป้องกัน งานบริการทันตกรรม ๔ สาขาหลัก ศัลยกรรมช่องปากฯ ทันตกรรมสำหรับเด็ก รักษารากฟัน งานฟันเทียม แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก สธ ๐๒๒๘.๐๓/๖๖๒๗ ลว.๑๔ มิย.๒๕๕๕

13 ขีดความสามารถ ของสถานบริการแต่ละระดับ*
รพ. M1-2 รพ. A, S งานบริการทันตกรรม ๔ สาขาหลัก ที่ซับซ้อน (รักษารากฟันหลัง, ฟันเทียม+ผ่าตัดสันเหงือก) รับการส่งต่อภายในจังหวัด งานเฉพาะทาง ที่ซับซ้อน (รากฟันเทียม, ปากแหว่งเพดานโหว่) รับการส่งต่อภายในจังหวัด และเขตสุขภาพ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก สธ ๐๒๒๘.๐๓/๖๖๒๗ ลว.๑๔ มิย.๒๕๕๕

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Services Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google