งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ
ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่

2 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ฯ ประจำปีปฏิบัติการ 2553
ครั้งที่ วันที่ อำเภอ / จังหวัด ผู้รับบริการ (ราย) 1 11–12 พ.ค. 53 กันทรลักษณ์ / ศรีสะเกษ 679 2 1-3 มิ.ย. 53 วังสมบูรณ์ / สระแก้ว สอยดาว / จันทบุรี** 428 3 6-7 ก.ค. 53 โนนสัง / หนองบัวลำภู 600 4 3–4 ส.ค. 53 เมือง / นครนายก 237 5 30 ส.ค.–1 ก.ย. 53 บ้านโพธิ์ / ฉะเชิงเทรา วังน้ำเย็น**, อรัญญประเทศ / สระแก้ว 583

3 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ฯ ประจำปีปฏิบัติการ 2553
ครั้งที่ วันที่ อำเภอ / จังหวัด ผู้รับบริการ (ราย) 6 23-25 ก.ย.53 เมือง / นครนายก 251 7 26 พ.ย. 53 ผักไห่ / พระนครศรีอยุธยา 430 8 24-26 ธ.ค. 53 เมือง **/ นครนายก 450 9 20-21 ม.ค. 54 สนามชัยเขต** / ฉะเชิงเทรา 402

4 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ฯ ประจำปีปฏิบัติการ 2553
ครั้งที่ วันที่ อำเภอ / จังหวัด ผู้รับบริการ (ราย) 10 31 ม.ค.–1 ก.พ. 54 สามร้อยยอด** / ประจวบคีรีขันธ์ 263

5 ณ รร.ตชด. บ้านนายาว จ.ฉะเชิงเทรา
๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ รร.ตชด. บ้านนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

6 โครงการบริการทันตกรรมและบำรุงขวัญทหารรักษาอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๕๕ พรรษา พฤษภาคม ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

7 โครงการบริการทันตกรรมและบำรุงขวัญทหารรักษาอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

8 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

9 ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

10

11 รายงานผลการปฏิบัติการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีปฏิบัติการ 2553 ครั้งที่ วันที่ สถานที่ ผู้รับบริการ (ราย) 1 16-18 ส.ค. 53 รร.ไพศาลีพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 154 2 27 ส.ค. 53 งานมหิดล-วันแม่ สนง.อธิการบดี ศาลายา 185 3 9 ก.ย. 53 รร.จิตรลดา สวนจิตรลดา 1,500 4 21 ต.ค. 53 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 326

12 รายงานผลการปฏิบัติการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีปฏิบัติการ 2553 ครั้งที่ วันที่ สถานที่ ผู้รับบริการ (ราย) 5 5 ธ.ค. 53 อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ (พระราม 4 ซอยงามดูพลี) 107 6 8 ม.ค. 54 งานวันเด็กแห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา 339

13 โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการใช้ชุมชน เป็นฐานของการเรียนรู้ 2553
โครงการย่อย : โครงการฟันเทียมพระราชทานสำหรับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส จำนวน 23 ครั้ง สถานที่ : ชุมชนโรงเรียนวัดสันตยาราม (โรงเรียนโครงการพระราชดำริ) ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก : ชุมชน ตำบลกุฏี, ท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14 โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการใช้ชุมชน เป็นฐานของการเรียนรู้ 2553
หน่วยงาน / ผู้เข้าร่วมโครงการ : นักศึกษาทันตพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 : นักศึกษาเทคโนโลยีทันตกรรม : นักศึกษาช่างทันตกรรม : ทันตแพทย์โรงพยาบาลในพื้นที่

15 โครงการฟันเทียมพระราชทานสำหรับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส 2553
สถานที่ จำนวนผู้ป่วย จำนวนงาน ฟันปลอมทั้งปาก ฟันปลอมบางส่วน ชุมชนโรงเรียนวัดสันตยาราม ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 131 ราย 61 ชิ้น 70 ชิ้น ชุมชน ตำบลกุฏี, ท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนกว่า 300 ราย

16 การประชุม / การอบรมความรู้ทันตสุขภาพ
วันที่ การประชุม / อบรม / สถานที่ ผู้เข้าประชุม (คน) 25 มิถุนายน 2553 ประชุมสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทันตสุขภาพและการใช้กล้องดิจิตอลคอมแพ็คถ่ายภาพในช่องปาก" ณ โรมแรม จันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก* ครู รร.โครงการพระราชดำริ นครนายก (58) * โครงการเพื่อฟันที่คุณรักในโรงเรียนโครงการ พระราชดำริ จังหวัดนครนายก

17

18 การประชุม / การอบรมความรู้ทันตสุขภาพ
วันที่ การประชุม / อบรม / สถานที่ ผู้เข้าประชุม (คน) 1 ก.พ. 2554 จัดบรรยายวิชาการทันตสาธารณสุข หัวข้อ “โครงการเพิ่มเด็กไทยฟันดีในโรงเรียน” ณ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทันตแพทย์สปป.ลาว (5) เจ้าหน้าที่ศูนย์

19 การประชุม / การอบรมความรู้ทันตสุขภาพ
วันที่ การประชุม / อบรม / สถานที่ ผู้เข้าประชุม (คน) 2 ก.พ. 2554 จัดบรรยายวิชาการทันตสาธารณสุข หัวข้อ “การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชน” ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ทันตแพทย์สปป.ลาว (5) เจ้าหน้าที่ศูนย์

20 การประชุม / การอบรมความรู้ทันตสุขภาพ
วันที่ การประชุม / อบรม / สถานที่ ผู้เข้าประชุม (คน) 2 ก.พ. 2554 จัดบรรยายวิชาการทันตสาธารณสุข หัวข้อ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ณ โรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทันตแพทย์สปป.ลาว (5) เจ้าหน้าที่ศูนย์

21 การประชุม / อบรม / สถานที่
วันที่ การประชุม / อบรม / สถานที่ ผู้เข้าประชุม (คน) 16 ก.พ. 2554 จัดสนทนาธรรม หัวข้อ “ธรรมะของการดำเนินงานที่ยั่งยืน” ณ วัดสันตยาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทันตแพทย์สปป.ลาว (5)

22 โครงการวิจัยทันตสุขภาวะในชุมชน
2 ก.พ ณ โรงเรียนวัดทำนบ อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง

23 2 ก.พ. 2554 ณ โรงเรียนวัดมะนาวหวาน อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สวัสดี 2 ก.พ ณ โรงเรียนวัดมะนาวหวาน อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง


ดาวน์โหลด ppt รองคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google