งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรงพยาบาล
จังหวัดแพร่ ปี 2554

2 2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และศักยภาพในการพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเหมาะสมตามสถานการณ์ และบริบทของแต่ละหน่วยบริการ เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานกันภายในหน่วยบริการและ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ในรูปแบบเครือข่ายและคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ

3 3. เป้าหมาย ( ที่โรงพยาบาลคาดหวัง )
3.1 โรงพยาบาลแพร่ ,สอง รับรอง HA ต่อเนื่อง ( Re – accredit ) ภายใน ธันวาคม 2554 3.2 ร้องกวาง , ลอง ,สูงเม่นขอICVภายในพฤศจิกายน2554 มุ่งสู่ Accredit 3.3 หนองม่วงไข่ , วังชิ้น ขอ Accredit เดือนตุลาคม2554 3.4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ขอOverallภายใน พฤษภาคม2554

4 เป้าหมายที่สปสช.กำหนดมาให้ในปี2554
ก. พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 รพร.เด่นชัย ภายใน ก.ค ง. พัฒนาและรับรอง HA ด้วยตนเอง รพ.หนองม่วงไข่ / วังชิ้น ภายใน ธันวาคม 2554 ฉ. พัฒนาต่อเนื่องในขั้น 2 เดิมด้วยระดับคะแนนคุณภาพ (HA Overall Scoring ) รพ. สูงเม่น / ลอง / ร้องกวาง ภายใน กรกฎาคม 2554 ช. ธำรงการรับรอง HA โดยมี Good practice รพท. แพร่ ซ. รับรอง HA ต่อเนื่อง(Re – accredit )รพ.สอง ภายใน ธันวาคม 2554

5 3.2 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
3.2 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 3.2.1 คณะกรรมการทีมที่ปรึกษาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับจังหวัด (QRT หน่วยบริการโรงพยาบาล) 3.2.2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานโรงพยาบาลเฉพาะด้าน จำนวน 9 คณะ (ด้านเภสัชกรรม,ทันตกรรม,ห้องผ่าตัด,ห้องคลอด,ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน, ห้องฉุกเฉิน, เทคนิคการแพทย์, รังสีเทคนิค) 3.2.3 คณะกรรมการทีมนำเฉพาะด้านระดับจังหวัด

6 แผนการพัฒนาคุณภาพปี 2554สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แผนการพัฒนาคุณภาพปี 2554สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1. สร้างทีมนำรุ่นใหม่ในองค์กร ( 6 Track ) 2. ปรับทัศนะคติใหม่ในการทำงานคุณภาพ ( งานคุณภาพแบบยืดหยุ่น และยั่งยืน)เช่นHA Camp (Day Camp) SHA Camp 3. พัฒนาตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 6 Track4Domain 4. พัฒนาทีมงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล QRT อำเภอ / จังหวัด ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน Re – Accreditation /Accredit ( เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ) (ตามระยะเวลาแผนพัฒนางานของแต่ละโรงพยาบาล)

7 5. การประเมินผล ตามแผนที่กำหนด ในการพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุขทุกระดับ
5.1 จากการมีแผนการตรวจเยี่ยมจาก สรพ. / HACC โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 5.2 โรงพยาบาลได้รับการตรวจเยี่ยมของ สรพ./ HACC ตามแผนที่กำหนด 5.3 บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ ในการพัฒนาระบบบริการ 5.4 มีเครือข่ายและคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุขทุกระดับ

8 6. ตัวชี้วัด โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมีผลการตรวจเยี่ยมผ่านเกณฑ์ ตามแผนที่กำหนด

9 7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2554

10 8. แหล่งงบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวนเงิน 1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ใช้บริหารจัดการในภาพรวม งบเงินบำรุงโรงพยาบาลตามแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน

11 9.งบประมาณที่ใช้.....กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาพรวมจังหวัด พัฒนาศักยภาพทีมงานพัฒนาคุณภาพ QRT ทุกระดับ พัฒนาศักยภาพทีมงานระดับหน่วยงานของ รพ.หนองม่วงไข่ / รพ.วังชิ้น / เด่นชัย ค่าตรวจเยี่ยมสำรวจ จาก สรพ. / HACC จำนวน 8 แห่ง

12 10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

13 11. สิ่งที่ต้องการให้HACCเชียงรายช่วยเหลือ
เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้ในส่วนขาดที่จังหวัดต้องการเช่นการทำแบบประเมินSA2011 เป็นทีมผู้ให้คำปรึกษาแก่รพ.ไปเยี่ยมเยียนกันบ้างและให้ความช่วยเหลือเช่นระบบเอกสารคุณภาพ วิธีการตอบแบบประเมิน HACCประสานกับสรพ.ให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน และตัวแทนในการต่อรองกับ สปสช.ให้ได้

14 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google