งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)
สมาชิกกลุ่มสัตว์น้ำ นาย ณัฐวุฒิ คงนุ่น น.ส. ฐิตินันท์ ก๊กใหญ่ น.ส. นูรีซา เหมยา น.ส. วิลัยพร เส้งวุ่น น.ส. จริยา อุทุมพร

2 ไฮโดรโปนิกส์  เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร

3 ประโยชน์ของการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
ช่วยให้มีสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้มากขึ้นสำหรับการเติบโตของพืช แทนที่จะเป็นการใช้ดินอย่างเดิม พืชหลายชนิดจะให้ผลผลิตได้มากในเวลาที่น้อยกว่าเดิม และบางครั้งก็มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมด้วย ให้ผลกำไรแก่เกษตรกรได้มากขึ้น เพราะการปลูกที่ไม่ใช้ดิน จึงทำให้พืชไม่มีโรคที่เกิดในดิน ไม่มีวัชพืช และไม่ต้องจัดการดิน ขณะที่ใช้พื้นที่จำกัด มีการใช้น้ำน้อยมาก เพราะมีการใช้ภาชนะหรือระบบวนน้ำแบบปิด เพื่อหมุนเวียนน้ำ

4 ข้อดีข้อเสียของการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
1.ใช้น้ำและปุ๋ยน้อยกว่าการปลูกพืชในดิน 2.ใช้แรงงานน้อยกว่าการเพาะปลูกแบบธรรมดา 3.สามารถปลูกพืชในปริมาณที่มีความหนาแน่นสูงกว่าการเพาะปลูกแบบธรรมดา เพราะมีการให้สารละลายธาตุอาหารที่เพียงพอ 4. สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของราก เช่น อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่างได้ดีกว่าการปลูกในดิน

5 ข้อเสีย 1.การลงทุนจะสูงกว่าการปลูกพืชในดินมาก
1.การลงทุนจะสูงกว่าการปลูกพืชในดินมาก  2.ต้องใช้ประสบการณ์ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดมากกว่าการปลูกพืชในดิน 3.มีความเสี่ยงต่อโรคในน้ำค่อนข้างมาก 4.ไม่สามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ และยังทำให้พืชขาดจุลินทรีย์ในดินบางชนิดที่อยู่รอบๆรากพืช 


ดาวน์โหลด ppt ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google