งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มลพิษทางอากาศ โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มลพิษทางอากาศ โชคชัย บุตรครุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มลพิษทางอากาศ โชคชัย บุตรครุธ

2 3.สภาพมลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศ หรืออากาศเป็นพิษ หมายถึงสภาพของอากาศไม่บริสุทธิ์มีมวลสารเจือปนอยู่มาก เช่น ก๊าชคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ เขม่าควัน ฝุ่น และละอองตะกั่ว ฯลฯ

3 4. สถานการณ์ของปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย
4.1 เมืองใหญ่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนในต่างจังหวัด คือ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณที่พบมากเป็นพื้นที่ริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น หรือบริเวณใกล้โรงงานอุตสาหกรรม

4 4. สถานการณ์ของปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย
4.2 สาเหตุของปัญหามลพิษทางอากาศ ดังนี้ (1) ควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ และโครงงานอุตสาหกรรม (2) ควันที่เกิดจากการเผาขยะ และใบไม้ใบหญ้าในพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งไฟไฟไหม้ป่า (3) ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารสูง ถนน และสาธารณูปโภคอื่นๆ

5 4. สถานการณ์ของปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย
4.3 ปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร มีสาเหตุเกิดจากการเพิ่มของจำนวนรถยนต์และยานพาหนะต่างๆ อย่างรวดเร็วมาก ไอเสียที่เกิดจากยานพาหนะประกอบด้วยสารมลพิษต่างๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรคาร์บอน นอกจากนี้ยังมีฝุ่นละอองและสารตะกั่วในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นอีกด้วย

6 4. สถานการณ์ของปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย
4.4 ปัญหามลพิษทางอากาศของเชียงใหม่และเมืองใหญ่ทางภาคเหนือ (1) เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สภาพมลพิษทางอากาศในฤดูแล้งมีปัญหาฝุ่นละอองค่อนข้างสูง (2) พื้นที่รอบๆ โรงไฟฟ้าอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

7 4. สถานการณ์ของปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย
4.5 ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ (1)ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ คือ อากาศที่มนุษย์หายใจเข้าไปจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร โดยอยู่ในบริเวณนั้น 1 ชั่วโมง (2)สารตะกั่ว กำหนดให้มีสารตะกั่วอยู่ในมวลอากาศได้ไม่เกิน 0.01 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร สำหรับค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง/วัน

8 4. สถานการณ์ของปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย
4.6 ผลกระทบของปัญหามลพิษทางอากาศ โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการรับสารพิษเจ้าไปสะสมในร่างกายที่มีคนป่วยมากที่สุด คือ - โรคภูมิแพ้จากระบบทางเดินหายใจ - โรคมะเร็งในปอด

9 มลพิษทางน้ำ โชคชัย บุตรครุธ

10 7.สภาพมลพิษทางน้ำ มลพิษทางน้ำ คือ สภาพของน้ำเสียหรอน้ำที่มีเชื้อโรคเจือปนอยู่ โดยถูกปล่อยทิ้งลงมาปะปนกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ คูคลอง ฯลฯ ในปริมาณที่มากเพียงพอจะทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติเน่าเสียตามไปด้วย โดยมากจะพบในเขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

11 8.สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ
8.1 อาคารบ้านเรือนและชุมชน 8.2โรงงานอุตสาหกรรม 8.3การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 8.4 การใช้สารเคมีในการเพาะปลูก

12 9. ผลกระทบของปัญหามลพิษทางน้ำ
9.1 ผลกระทบทางตรง ผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำลำคลองไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในการอุปโภคและบริโภคได้ 9.2 ผลกระทบทางอ้อม การบริโภคพืชผักผลไม้และสัตว์น้ำที่มีสารพิษปนเปื้อน ย่อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย


ดาวน์โหลด ppt มลพิษทางอากาศ โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google