งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5 ส. 5 ส. คืออะไร ? 5 ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการกิจกรรมหลักของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5 ส. 5 ส. คืออะไร ? 5 ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการกิจกรรมหลักของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5 ส. 5 ส. คืออะไร ? 5 ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการกิจกรรมหลักของ 5 ส. ประกอบไปด้วย 1. สะสาง 2. สะดวก 3. สะอาด 4. สุขลักษณะ 5. สร้างนิสัย กิจกรรมนี้จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น

2 กิจกรรม 5 ส 5 ส คือ กระบวนการในการจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมุ่งเน้นที่ จะ ก่อให้เกิด ประสิทธิภาพของการทำงานและจิตสำนึกในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดี ของผู้ปฏิบัติงาน 5 ส คือ คำย่อซึ่งแปลมาจาก 5 s ซึ่งเป็นอักษรย่อตัวแรก ของคำในภาษาญี่ปุ่น 5 คำ คือ 1. SEIRI ( เซริ ) = สะสาง 2. SEITON ( เซตง ) = สะดวก 3. SEISO ( เซโซ ) = สะอาด 4. SEIKETSU ( เซเคทซึ ) = สุขลักษณะ 5. SHITSUKE ( ซิทซึเคะ ) = สร้างนิสัย

3 ทำไมต้องมี 5 ส. ? 5 ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้ 5 ส. ยังช่วยลดต้นทุนขอ สถานประกอบการลงอีกด้วย ดังนั้นกิจกรรม 5 ส.จึงก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของพนักงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการรวมทั้งกิจกรรม 5 ส. ยังเป็นพื้นฐานของการก้าวสู่การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเช่น TPM, JIT, TQC ในหน่วยงานต่อไป

4 กิจกรรมของ 5 ส. แต่ละตัวหมายถึง
• สะสาง : การจัดแยกของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็น และขจัดของที่ไม่จำเป็น ออกไป •สะดวก : การจัดวางของที่จำเป็น ให้ง่ายต่อการนำไปใช้ และง่ายต่อการเก็บคืน ที่เดิม •สะอาด : การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้อยู่เป็นนิจ •สุขลักษณะ : การรักษาสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของที่ใช้ ให้ถูกสุขลักษณะและ ปลอดภัย •สร้างนิสัย : การปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อบังคับ ให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย

5 กุญแจสู่ความสำเร็จในกิจกรรม 5ส.
1. ผู้บริหารระดับสูงต้องมุ่งมั่นให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง 2. บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจการนี้ 3. ต้องมีการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในองค์กรอย่างทั่วถึง 4. ควรทำ 5 ส. อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น 5. ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมในระหว่างดำเนินการ จิตสำนึกพนักงาน ลดความสูญเสียทุกรูปแบบ

6 ประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 2. ลดอันตราย หรืออุบัติภัยที่ไม่คาดคิดได้ 3. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 4. มีนิสัยรักความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 5. สร้างภาพพจน์ที่ดี และได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานอื่น ๆ

7 ผู้จัดทำ นาย ธีระพงษ์ ผัดตุ่น รหัส 4631050108
นาย ธีระพงษ์ ผัดตุ่น รหัส นาย ธีระพงษ์ อาต๊ะ รหัส นาย นพรัตน์ พินิจราชกิจ รหัส นาย นรินทร์ โหราวรรณ รหัส นาย นิวัฒน์ ใจคำ รหัส แผนก อิเล็กทรอนิกส์ สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 1/2548


ดาวน์โหลด ppt 5 ส. 5 ส. คืออะไร ? 5 ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการกิจกรรมหลักของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google