งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ทรงคุณวุ ฒิ ผู้บังคับบัญ ชา ลูกเสือ - เนตรนารี Manage Head Heart Hand Head Heart Hand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ทรงคุณวุ ฒิ ผู้บังคับบัญ ชา ลูกเสือ - เนตรนารี Manage Head Heart Hand Head Heart Hand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ทรงคุณวุ ฒิ ผู้บังคับบัญ ชา ลูกเสือ - เนตรนารี Manage Head Heart Hand Head Heart Hand

2 เป้าหมาย Goals กิจกรรม ลูกเสือ Scout Activities ตัวชี้วัด ความสำ เร็จ I ndicators แน ทางกา ร ประเมิน Evaluation ประชาธิปไต ย ความเป็น ไทย เศรษฐกิจ พอเพียง กิจกรรมหลัก ๗ กิจกรรมคือ ๑.คำปฏิญาณและ กฎ ๒.เรียนรู้จากการ กระทำ ๓. ระบบหมู่ ๔. การใช้ สัญลักษณ์ร่วมกัน ๕.การศึกษา ธรรมชาติ ๖.ความก้าวหน้าใน การเข้าร่วม กิจกรรม ๗. การสนับสนุน โดยผู้ใหญ่ หลัก ศาสนา หลักการ จาก ๓ เป้าหมา ย Head Heart Hand

3 ระดมสมองรับหลักการ ๓ เป้าหมาย ตาม หลักการ ของ ๓ ศาสนา ติดตาม เนื้อหา ๓ ศาสนา ประชาธิปไ ตย เศรษฐกิจ พอเพียง ความเป็น ไทย แนว ทางการ จัดทำ - คู่มือผู้ บังคับฯ - กิจกรรมสู่ ลูกเสือ และ เนตร นารี ๑๓ ม. ค. ๒๕๕๓ ๑๔ - ๑๕ ม. ค. ๒๕๕๓ ๑๖ ม. ค.- ๑๖ ก. พ. ๒๕๕๓ ๒๔ - ๒๖ ก. พ. ๒๕๕๓

4 - แนวทาง การจัดทำ คู่มือฯ - ขั้นตอนการทำงานคู่มือฯ แบ่งกลุ่มตาม ๓ เรื่องพร้อม ตัวชี้วัดและกิจกรรม - แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมลูกเสือ ( อ, ชุบ ) และกิจกรรม - ระยะเวลา แต่ละกลุ่มส่งที่............... - ส่งไม่เกินวันที่............... - ตรวจและรับรองโดยตัวแทน ศาสนาและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ เรื่อง. วันที่.............


ดาวน์โหลด ppt ผู้ทรงคุณวุ ฒิ ผู้บังคับบัญ ชา ลูกเสือ - เนตรนารี Manage Head Heart Hand Head Heart Hand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google