งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่
การสร้างความเข้มแข็งแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน นายอนันต์ นาคนิยม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ โทร ต่อ , 554

2 โครงสร้างการจัดระเบียบหมู่บ้านตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่
2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3. คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 1.ผู้ใหญ่บ้าน

3 1.3 ภาคประชาสังคม (ผู้นำกลุ่ม /องค์กร/หัวหน้ากลุ่มบ้าน/คุ้มบ้าน)
มาตรา 28 ตรี กำหนดองค์ประกอบของ กม. ไว้ ดังนี้... 1. โดยตำแหน่ง 1.1 ฝ่ายปกครอง (ผญ. ผช.ผญ.) 1.2 ท้องถิ่น (ส.อบต./สท. ส.จ.) 1.3 ภาคประชาสังคม (ผู้นำกลุ่ม /องค์กร/หัวหน้ากลุ่มบ้าน/คุ้มบ้าน) 2. โดยการเลือก (ผู้ทรงคุณวุฒิ คน) จำนวน กม. แต่ละหมู่บ้านจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นำกลุ่ม/องค์กร/หัวหน้ากลุ่มบ้าน/คุ้มบ้านและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ

4 หน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
1 2 ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายอำเภอมอบหมายหรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอ เป็นองค์กรหลักรับผิดชอบบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน บริหารจัดการกิจกรรม ที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับทุกภาคส่วน 3 4

5 ข้อดีของ กม. รูปแบบใหม่
1. มีกฎหมายรองรับ 2. มีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 3. สามารถบูรณาการงานทุกด้าน ไม่ได้เน้นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 4. มุ่งส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

6 ข้อดีของ กม. รูปแบบใหม่
...การแบ่งหน้าที่ของ กม. ... ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน กม. เป็นองค์กร ที่มุ่งส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย + การมีส่วนร่วม ในทุกระบวนการ เป็นองค์กรที่มี ความหลากหลาย เปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วม (ไม่เน้นเฉพาะ ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง) เป็นองค์กรตามโครงสร้าง การบริหารการปกครองท้องที่ (รากฐานของแผ่นดิน) เป็นองค์กร ที่สามารถ บูรณาการงาน ทุกด้านของทุกภาคส่วนไม่เน้นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 1. คณะทำงาน ด้านอำนวยการ 2. ด้านการปกครองและ รักษาความสงบเรียบร้อย 3. ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้า 4.ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 5. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข 6. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม *ทั้งนี้ ในแต่ละคณะทำงานจะต้องมีสมาชิกที่เป็น กม. และราษฎรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 คน 7. ด้านอื่น ๆ

7 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กม.
1 องค์กรต้องชัดเจน ใครเป็นกรรมการหมู่บ้านบ้าง ตำแหน่งหรือที่มา ใครมีหน้าที่อะไร กระบวนการทำงานของหมู่บ้าน

8 “หมู่บ้านมีความสงบสุข ประชาชนอยู่ดี กินดี”
2 ภารกิจต้องชัด เป้าหมาย = “หมู่บ้านมีความสงบสุข ประชาชนอยู่ดี กินดี” ร่วมคิด ปัญหา พัฒนา ร่วมวางแผน ร่วม ปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ

9 มีการประชุมสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดย
3 มีการประชุมสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดย แจ้งข้อมูลข่าวสาร ระดมความคิดเห็น ร่วมคิด วิเคราะห์ เสนอ แนวทางแก้ปัญหาของหมู่บ้าน

10 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
4 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมประชุม ร่วมดำเนินการ

11 รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน
5 รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน ประชาชน

12 ประเด็นที่ กม. จะต้องนำเข้าที่ประชุม กม.
1. การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การรับจำนำข้าว โครงการ SML 2. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 3. การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน 4. การประนีประนอมข้อพิพาท

13 5. การสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันของหมู่บ้าน
6. การวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน 7. การเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง ฯลฯ 6. กำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การสอดส่องดูแลร้านเกมส์ คาราโอเกะ ฯลฯ

14 9. การนำเสนอปัญหาสำคัญของหมู่บ้านและแนวทางแก้ไข
10. เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอหรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอ

15 ...คณะกรรมการหมู่บ้าน ...รากฐานของแผ่นดิน
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรปรับแนวคิด ดังนี้ ... สรุป 1 3 4 2 ใช้ กม. เป็นเครื่องมือ ในการดำเนินการ ดึงทุกภาคส่วนเป็นพันธมิตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะต้องเป็นผู้นำในการทำงาน ทำตัวเป็น ผู้กำกับ การแสดง ที่ดี

16 ขอบคุณ โทร โทร


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google