งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิจารณาทบทวนปรับ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนกลุ่ม 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิจารณาทบทวนปรับ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนกลุ่ม 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิจารณาทบทวนปรับ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนกลุ่ม 3
พิจารณาทบทวนปรับ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนกลุ่ม 3.2 (ลพบุรี , สิงห์บุรี , ชัยนาท , อ่างทอง )

2 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน( 3.2)
(สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท) เดิม ระเบียบวาระแห่งชาติ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี นโยบาย ของรัฐบาล ศักยภาพของ กลุ่มจังหวัด “เป็นแหล่งผลิตและรวบรวมสินค้าเกษตร มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ”

3 ร่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 3.2 ปี 2551 - 2554
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด ปี แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสังคมน่าอยู่ วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (เดิม) เป็นแหล่งผลิตและรวบรวมสินค้าเกษตร มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เสนอ ปรับปรุงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.การปรับโครงสร้างการผลิต อาหารปลอดภัย 1.การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การผลิตภาคเกษตร 2.เชื่อมโยงการกระจายสินค้า ทางบก และทางน้ำ เสนอ ปรับปรุงใหม่ 2.การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าอุตสาหกรรม 3.บริหารจัดการการท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 4.พัฒนาเป็นศูนย์บริการคมนาคมทางบก 4.เสริมสร้างระบบบริหารจัดการน้ำ แบบบูรณาการ 5. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 5.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4 ร่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลุ่มจังหวัด ( 3.2)
ร่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลุ่มจังหวัด ( 3.2) (ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง) ปี แนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐธรรมนูญ 50 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นโยบาย ของรัฐบาล แผนพัฒนา ภาคกลาง ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน 50 พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี 46 การวิเคราะห์ SWOT เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารจัดการ ความมั่นคง เทคโนโลยี “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสังคมน่าอยู่ ” วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย 2. เชื่อมโยงการกระจายสินค้า ทางบก และทางน้ำ 3. บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5 การปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จังหวัดหลัก จังหวัดสนับสนุน ผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคและ การจำหน่าย เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป การบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สินค้ามาตรฐาน 3. พัฒนาเชื่อมโยง หาช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ 4. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรสำคัญของกลุ่มจังหวัด 2. ร้อยละของจำนวนแปลงที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ผลผลิตข้าวต่อจำนวนแปลงที่ได้ รับการตรวจจากกระทรวงเกษตร 3. ร้อยละของจำนวนเกษตรกร/กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP 4. ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) 5. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตร 6. จำนวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรที่ใช้สารอินทรีย์ในการเกษตร

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมโยงการกระจายสินค้า ทางบก และทางน้ำ
อ่างทอง จังหวัดหลัก ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท จังหวัดสนับสนุน ลดต้นทุนและเชื่อมโยงระบบกระจายสินค้าและบริการ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางบก 2. สร้างแหล่งกระจายสินค้าขนส่งทางน้ำ (แม่น้ำเจ้าพระยา) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ทางบก เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งทางน้ำ (แม่น้ำเจ้าพระยา) 1 แผนงาน

7 บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ลพบุรี จังหวัดหลัก สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง จังหวัดสนับสนุน เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 1. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 2. พัฒนาเครือข่าย และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลค่า ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 2.จำนวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่เพิ่มขึ้น 3.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 4.ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

8 ระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ชัยนาท จังหวัดหลัก ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จังหวัดสนับสนุน ระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 1. พัฒนาการชลประทานแบบโครงข่าย และแหล่งน้ำแก้มลิง 2. สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำในเขตชุมชนที่สำคัญ 3. จัดระบบบริหารจัดการอุทกภัยในช่วงภาระวิกฤติกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1.ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของกลุ่มจังหวัด 2.ร้อยละที่ลดลงของจำนวนพื้นที่ประสบอุทกภัย/ภัยแล้งของกลุ่มจังหวัด 3.ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสายหลัก

9 รักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สิงห์บุรี จังหวัดหลัก ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท จังหวัดสนับสนุน รักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 1. พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 2. ป้องกันและเฝ้าระวังมลภาวะสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอยและน้ำเสีย) 3. จัดหาพลังงานทดแทนทางเลือกในกลุ่มจังหวัด 4. พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะชุมชนหลัก ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1. คุณภาพน้ำ (ค่า DO) แม่นำสายหลักได้เกณฑ์มาตรฐาน 2. ร้อยละของปริมาณขยะที่จัดเก็บลดลง 3. จำนวนฟาร์มตัวอย่างที่ใช้แก๊สชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน 4. จำนวนสวนสาธารณะชุมชนหลักที่ได้รับการพัฒนา

10 ทบทวนปรับ ร่างยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ปี 2551-2554

11 “เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ
วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี ปี 2550 เดิม ระเบียบวาระแห่งชาติ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี นโยบาย ของรัฐบาล ศักยภาพของ กลุ่มจังหวัด “เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ”

12 ปรับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ปี 2551 - 2554
วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี(เดิม) เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน วิสัยทัศน์จังหวัด ปี แหล่งขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเมืองน่าอยู่ เสนอ ปรับปรุงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย 1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 2.การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า อุตสาหกรรม เสนอ ปรับปรุงใหม่ 3. พัฒนาระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 4. บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิผล 3.พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 5. พัฒนาสังคมคุณภาพ 4.พัฒนาเป็นศูนย์บริการคมนาคม 6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน 5. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 7. เสริมสร้างพัฒนาการเมืองการปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง 8. การบริหารจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนตาม หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

13 การถ่ายทอดขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ สู่ระดับแผนงาน/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ระดับ การถ่ายทอด ระดับการถ่ายทอด ขุมทรัพย์ สมเด็จ พระนารายณ์ มโหสถ เกษตรกรรม เดอร์รามา อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม วิชาเยนธ์ โกษาปาน การท่องเที่ยว มหาราชครู การศึกษา โหราธิบดี สังคมน่าอยู่ มั่นคง โกษาเหล็ก ทองกีบม้า การบริการ การบริหารงาน กลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ แหล่งขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเมืองน่าอยู่ ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 2. ปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย 3. พัฒนาระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 4. เพิ่มประสิทธิ ภาพการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิผล 5. พัฒนาสังคมคุณภาพ 6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรม ชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน 7. เสริมสร้างพัฒนาการเมืองการปกครองและความมั่งคงของบ้านเมือง 8. การบริหารจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนตามหลัก บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

14 ร่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ จังหวัด ปี 2551- 2554
ร่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ จังหวัด ปี แนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐธรรมนูญ 50 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นโยบาย ของรัฐบาล แผนพัฒนา ภาคกลาง ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน 50 พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี 46 การวิเคราะห์ SWOT เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง บริหารจัดการ เทคโนโลยี “แหล่งขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเมืองน่าอยู่” วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 2. ปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย 3. พัฒนาระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิผล 5. พัฒนาสังคมคุณภาพ 6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 7. เสริมสร้างพัฒนาการเมืองการปกครองและความมั่นคงของบ้านเมือง 8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล

15 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด
กลุ่มภารกิจ เศรษฐกิจ เป้าประสงค์ สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์หลัก 1. พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการชุมชนและ SME 2. ส่งเสริมสนับสนุนพาณิชย์ การค้า และบริการ 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐาน 4. ส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทดแทน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 2.มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หมวดการค้าและบริการ และการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 4. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทดแทน 5.

16 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย กลุ่มภารกิจ เศรษฐกิจ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ความปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงผู้บริโภค เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อผลผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐาน 3. พัฒนาความเชื่อมโยง และหาช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย 2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเกษตรกรที่ ลดการใช้สารเคมีในการผลิตทางการเกษตร 3. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 5.

17 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
สังคม กลุ่มภารกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 1. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพื่อสอดคล้องวิถีชีวิตของครอบครัวและชุมชน 3. พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและสร้างโอกาสทางเลือกอาชีพใหม่เพื่อการดำรงชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54

18 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจ แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และขยายโอกาสด้านการตลาด เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 2. พัฒนาบุคลากร บริการ และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 3. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก 4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

19 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาสังคมคุณภาพ สังคม กลุ่มภารกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 1. พัฒนาศักยภาพประชากรกลุ่มเป้าหมาย 2. บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ 3. ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. พัฒนาแรงงาน การมีงานทำและสวัสดิการ 5. เสริมสร้างหลักประกันสังคม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1

20 ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน สังคม กลุ่มภารกิจ ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 1. การพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2. การอนุรักษ์ การป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ 3. การจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมของบ้านเมือง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.การเพิ่มจำนวนฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ 3.การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 4.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 5.ระดับความสำเร็จในการควบคุมคุณภาพน้ำ และขยะมูลฝอยของเทศบาล

21 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
เสริมสร้างพัฒนาการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของบ้านเมือง มั่นคง กลุ่มภารกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 1. พัฒนาและส่งเสริมการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. เสริมสร้างความมั่นคงภายในอย่างสมานฉันท์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1

22 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บริหารจัดการ กลุ่มภารกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 1. การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเพื่อพัฒนาจังหวัด 2. การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ส่งเสริมหลักคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและผู้ประกอบการที่ดี 4. บริหารจัดการงบประมาณจังหวัดแบบมุ่งเน้นผลงาน 5. ส่งเสริมสนับสนุนหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 51-54 1

23 ประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน
อ.เมือง, อ.พัฒนานิคม อ.ชัยบาดาล, อ.ลำสนธิ อ.ท่าหลวง อ.โคกเจริญ, อ.หนองม่วง อ.สระโบสถ์ อ.โคกสำโรง, อ.บ้านหมี่ อ.ท่าวุ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายโยธินฯ) ปลัดจังหวัด รอง ผอ.กอ.รมน. (นายคำนึงฯ) ทีมตำบล พื้นที่ คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี (เลขานุการ ก.พ.จ.) หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง,ส่วนท้องถิ่น,องค์กรภาคประชาชน ประจำจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ประธาน ก.พ.จ.) กลุ่มภารกิจสังคม กลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายโยธินฯ) กลุ่มภารกิจบริหารจัดการ กลุ่มภารกิจมั่นคง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายคำนึงฯ) ทีมงานตำบล หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการประจำอำเภอ, ผู้แทน อปท. (ผู้นำ อบต. เทศบาล), ผู้นำศาสนา, ผู้ปกครองท้องที่ (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน,ผู้นำกลุ่มอาชีพ, ผู้นำวัฒนธรรม, อาสาสมัครภาคประชาชนในตำบล, ผู้นำสตรี เด็ก และเยาวชน, องค์ชุมชน, ปราชญ์ชาวบ้าน,ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายอำเภอ (ประธาน ก.พ.อ.) ประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน อำเภอ คณะธรรมาธิบาลจังหวัด ภารกิจ จังหวัด ตำบล

24 ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 4 ปี (2551-2554)
จัดทำแผนพัฒนาและคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2552 เลขานุการกลุ่มภารกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนด กรอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปี 27 ธ.ค. 50 2-9 ม.ค. 51 กลุ่มภารกิจประชุมภายในกลุ่มเพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 3 ม.ค. 51 ประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน และกำหนดภารกิจที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดและกลุ่มภารกิจ 4 ด้าน 10 ม.ค. 51 กลุ่มภารกิจจัดทำรายละเอียดให้จังหวัดจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในภาพรวม 11-17 ม.ค. 51 สำนักงานจังหวัดจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในภาพรวม 18 ม.ค. 51 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 18-24 ม.ค. 51 ส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีให้อำเภอและกลุ่มภารกิจประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำแผนงานปฏิบัติราชการ 4 ปีให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดลพบุรี 25 ม.ค. 51 อำเภอและกลุ่มภารกิจส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( ) พร้อมแผนพัฒนาและคำของบประมาณประจำปี 2552 5 ก.พ. 51 นำเข้าที่ประชุม กบจ. พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และแผนพัฒนาและคำของบประมาณประจำปี 2552 8 ก.พ. 51 จัดส่งยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีและคำของบประมาณ ให้กระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt พิจารณาทบทวนปรับ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนกลุ่ม 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google